Spo­tify spúšťa sek­ciu s VIDEO obsa­hom

Rišo Néveri / 26. januára 2016 / Tech a inovácie

Spo­tify včera ozná­milo svetu, že sa chystá spus­tiť vo svo­jich apli­ká­ciách sek­ciu “Shows” s video obsa­hom a dnes sa tak sku­točne stalo.

fresh

Od najb­liž­šej aktu­ali­zá­cie môžeš nahliad­nuť na svo­jom Android alebo iOS zaria­dení do sek­cie “bro­wse” a mal by si tam obja­viť novú kate­gó­riu “Shows”. Práve tu budeš môcť obja­vo­vať video obsah od mediál­nych gigan­tov akými sú ESPN, Comedy Cen­tral, MTV či BBC.

Prav­daže Spo­tify ostáva naďa­lej pri­márne apli­ká­ciou na pre­hrá­va­nie hudob­ného obsahu a práve preto nie je nový obsah na očiach hneď pri spus­tení apli­ká­cie ale je skôr skrytý aby nerozp­ty­lo­val pou­ží­va­te­ľov, kto­rým ide sku­točne iba o hudbu.

Screenshot_2016-01-26-08-58-11.0

Spo­tify má dnes mili­óny pou­ží­va­te­ľov a jed­ným z dôvo­dov, prečo sa roz­ho­dol pri­dať video obsah je prav­de­po­dobne aj vytvo­re­nie pries­toru pre video reklamy, ktoré by spo­loč­nosti pomohli zvý­šiť zisk a aspoň čias­točne tak vyrie­šiť finančnú neis­totu, v kto­rej sa nachá­dza.

V Star­ti­tup sa nám nová sek­cia zatiaľ neob­ja­vila a pred­po­kla­dáme, že aj po aktu­ali­zá­cii nebu­deme mať na Slo­ven­sku a v Európe dostupný vše­tok obsah.

Spotify-IMG_9060

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)