Spoz­naj­te cha­la­na, kto­rý si posta­vil auto z lega

Martin Kráľ / 29. apríla 2015 / Tech a inovácie

Nie­kto v 19-tich náhá­ňa diev­ča­tá po dis­ko­té­ke, iní sta­va­jú autá z lega. Raul Oai­da je iba 20 roč­ný mla­dík, ale jeho vyná­lez dobil inter­net rých­los­ťou svet­la. Ako by pove­da­li amí­ci: “it’s tru­ly an eye-cat­cher”.

Tak­mer dva roky trva­lo zostro­je­nie toh­to maj­strov­ské­ho kús­ku, počas kto­ré­ho via­cej ako 40 dono­rov pris­pe­lo v cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ni sumou 22.000$. Tre­ba dodať, že to urči­te nebo­li vyho­de­né penia­ze. Mla­dý vyná­lez­ca totiž zostro­jil úžas­nú maši­nu, kto­rá pozos­tá­va z via­cej ako 500.000 čas­tí lega, dodá­vam, že IBA z čas­tí lega, čo znie až neuve­ri­teľ­ne. 

Najú­žas­nej­šia časť auta sa však ukrý­va vo vnút­ri, je to totiž lego­vý motor. Teda, kon­krét­ne 4 orbi­tál­ne motor­če­ky. Cel­ko­vo 256 pies­tov a 64 cylin­droch pohá­ňa ten­to skvost a roz­beh­ne ho až na maxi­mál­nu rých­losť 20km/h. Mož­no si povie­te “nič moc”, ale neza­bú­daj­te, že celé auto sa skla­dá iba z lega. Nabú­rať by ste v ňom asi nech­ce­li, či!? Čo je ale ozaj zau­jí­ma­vé, je pohon­ná hmo­ta, kto­rou mla­dý kon­štruk­tér vyba­vil ten­to auto­mo­bil. Nie je to totiž ani ben­zín, ani die­sel a ani iná kla­sic­ká hmo­ta. Ide totiž iba o oby­čaj­ný stla­če­ný vzduch v nádo­be. Naj­lep­šie asi bude, ak sám vyná­lez­ca vysvet­lí, ako to celé fun­gu­je. ;)

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

Zdroj: awesome.hellou.co.uk

Pridať komentár (0)