Spoz­najte cha­lana, ktorý si posta­vil auto z lega

Martin Kráľ / 29. apríla 2015 / Tech a inovácie

Nie­kto v 19-tich náháňa diev­čatá po dis­ko­téke, iní sta­vajú autá z lega. Raul Oaida je iba 20 ročný mla­dík, ale jeho vyná­lez dobil inter­net rých­los­ťou svetla. Ako by pove­dali amíci: “it’s truly an eye-cat­cher”.

Tak­mer dva roky trvalo zostro­je­nie tohto maj­strov­ského kúsku, počas kto­rého via­cej ako 40 dono­rov pris­pelo v cro­wd­fun­din­go­vej kam­pani sumou 22.000$. Treba dodať, že to určite neboli vyho­dené peniaze. Mladý vyná­lezca totiž zostro­jil úžasnú mašinu, ktorá pozos­táva z via­cej ako 500.000 častí lega, dodá­vam, že IBA z častí lega, čo znie až neuve­ri­teľne. 

Najú­žas­nej­šia časť auta sa však ukrýva vo vnútri, je to totiž legový motor. Teda, kon­krétne 4 orbi­tálne motor­čeky. Cel­kovo 256 pies­tov a 64 cylin­droch poháňa tento skvost a roz­behne ho až na maxi­málnu rých­losť 20km/h. Možno si poviete “nič moc”, ale neza­bú­dajte, že celé auto sa skladá iba z lega. Nabú­rať by ste v ňom asi nech­celi, či!? Čo je ale ozaj zau­jí­mavé, je pohonná hmota, kto­rou mladý kon­štruk­tér vyba­vil tento auto­mo­bil. Nie je to totiž ani ben­zín, ani die­sel a ani iná kla­sická hmota. Ide totiž iba o oby­čajný stla­čený vzduch v nádobe. Naj­lep­šie asi bude, ak sám vyná­lezca vysvetlí, ako to celé fun­guje. ;)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: awesome.hellou.co.uk

Pridať komentár (0)