Sprav si svoje chytré zaria­de­nie ~ Indie­Kicks

Spaceunicorn: R@100 / 8. februára 2015 / Tech a inovácie

Minule sme tu mali pár pro­jek­tov, ktoré sa posta­rajú o inte­li­gentný dom či byt bez potreby vedieť, ako to celé fun­guje. Teraz tu máme 3 pro­jekty pre nad­šen­cov, ktorí by si chceli spra­viť chytré zaria­de­nia sami. Bez­drô­tový vypí­nač, tep­lotný sen­zor, pohy­bový sen­zor a veľa iných vecí sa dajú pre­po­jiť, a s tým ti pomôžu nasle­dovné gad­gety.

#1 The Air­Bo­ard: Sketch Inter­net-of-Things, fast!

Hráš sa či seri­ózne tvo­ríš s Ardu­inom? Určite sa ti neraz stane, že si povieš: “Keby som tak nemu­sel všetko ťahať drôtmi, mať to pre­po­jené, diaľ­kovo ovlá­dané…”. S tým ti pomôže Air­Bo­ard, Ardu­ino kom­pa­ti­bilná doska s baté­riou. Môžeš k nej pri­po­jiť čokoľ­vek, čo k Ardu­inu, navyše je kom­pa­ti­bilná s wire­less shields – blu­e­to­oth, WiFi, XBee. Baté­ria by mala vydr­žať 3 roky a 6 rokov komu­ni­ká­cie. Star­ter kit s Air­Bo­ard, BT, USB don­gle, sve­tel­ným sen­zo­rom, pro­xi­mity sen­zo­rom, 2 mik­ro­mo­tormi, 2 vrtu­ľami a 2 vib­rač­nými motor­čekmi dosta­neš za $100.

#2 EasyP­lug Air: The wire­less sen­sor shield for Ardu­inos

EasyP­lug je shield pre Ardu­ino, ktorý mu dodá schop­nosti bez­drô­to­vej komu­ni­ká­cie. Vďaka tomuto môžeš mať 6 sen­zo­rov na inom mieste ako Ardu­ino, alebo 3 dvo­j­ice, ktoré sa pri­poja k wire­less sen­sor hubu. Za $59 dosta­neš EasyP­lug Air Shield, 3 Mini­Mote vysie­lače (ku kaž­dému môžeš pri­po­jiť 2 sen­zory), 6 káb­li­kov na pri­po­je­nie sen­zo­rov, 3 nabí­ja­teľné baté­rie a sadu 6 sen­zo­rov – doty­kový, sve­telný, tla­čidlo, pohy­bový, zvu­kový, otá­čací a jeden Cre­ate pre tých, ktorí chcú pri­po­jiť vlastný sen­zor.

#3 Black Swift — tiny wire­less com­pu­ter

Tento pro­jekt nie je Ardu­ino, ale o niečo výkon­nejší mik­ro­po­čí­tač, ktorý sa jed­no­du­cho prog­ra­muje, je malý a má zabu­do­vanú WiFi anténu. No porov­ná­vať s Ardu­inom či Rasp­berry Pi sa nedá, skôr sa dá pove­dať, že vypĺňa dieru medzi nimi. Vo výbave má 400 MHz pro­ce­sor, 64 MB RAM, 16 MB ROM, 2 micro USB konek­tory, WiFi, piny na pri­po­je­nie sen­zo­rov, je malý 24 x 25 x 4 mm a váži len 3 g. Vďaka roz­me­rom ho môžeš pou­žiť na mies­tach, kam by si Rasp­berry nedos­tal. A čo sa ceny týka, stojí len $26.

Zdroj: spaceunicorn.sk
Pridať komentár (0)