Sprav si svo­je chyt­ré zaria­de­nie ~ Indie­Kicks

Spaceunicorn: [email protected] / 8. februára 2015 / Tech a inovácie

Minu­le sme tu mali pár pro­jek­tov, kto­ré sa posta­ra­jú o inte­li­gent­ný dom či byt bez potre­by vedieť, ako to celé fun­gu­je. Teraz tu máme 3 pro­jek­ty pre nad­šen­cov, kto­rí by si chce­li spra­viť chyt­ré zaria­de­nia sami. Bez­drô­to­vý vypí­nač, tep­lot­ný sen­zor, pohy­bo­vý sen­zor a veľa iných vecí sa dajú pre­po­jiť, a s tým ti pomô­žu nasle­dov­né gad­ge­ty.

#1 The Air­Bo­ard: Sketch Inter­net-of-Things, fast!

Hráš sa či seri­óz­ne tvo­ríš s Ardu­inom? Urči­te sa ti neraz sta­ne, že si povieš: “Keby som tak nemu­sel všet­ko ťahať drôt­mi, mať to pre­po­je­né, diaľ­ko­vo ovlá­da­né…”. S tým ti pomô­že Air­Bo­ard, Ardu­ino kom­pa­ti­bil­ná doska s baté­ri­ou. Môžeš k nej pri­po­jiť čokoľ­vek, čo k Ardu­inu, navy­še je kom­pa­ti­bil­ná s wire­less shields – blu­e­to­oth, WiFi, XBee. Baté­ria by mala vydr­žať 3 roky a 6 rokov komu­ni­ká­cie. Star­ter kit s Air­Bo­ard, BT, USB don­gle, sve­tel­ným sen­zo­rom, pro­xi­mi­ty sen­zo­rom, 2 mik­ro­mo­tor­mi, 2 vrtu­ľa­mi a 2 vib­rač­ný­mi motor­ček­mi dosta­neš za $100.

#2 EasyP­lug Air: The wire­less sen­sor shield for Ardu­inos

EasyP­lug je shield pre Ardu­ino, kto­rý mu dodá schop­nos­ti bez­drô­to­vej komu­ni­ká­cie. Vďa­ka tomu­to môžeš mať 6 sen­zo­rov na inom mies­te ako Ardu­ino, ale­bo 3 dvo­j­ice, kto­ré sa pri­po­ja k wire­less sen­sor hubu. Za $59 dosta­neš EasyP­lug Air Shield, 3 Mini­Mo­te vysie­la­če (ku kaž­dé­mu môžeš pri­po­jiť 2 sen­zo­ry), 6 káb­li­kov na pri­po­je­nie sen­zo­rov, 3 nabí­ja­teľ­né baté­rie a sadu 6 sen­zo­rov – doty­ko­vý, sve­tel­ný, tla­čid­lo, pohy­bo­vý, zvu­ko­vý, otá­ča­cí a jeden Cre­a­te pre tých, kto­rí chcú pri­po­jiť vlast­ný sen­zor.

#3 Black Swift — tiny wire­less com­pu­ter

Ten­to pro­jekt nie je Ardu­ino, ale o nie­čo výkon­nej­ší mik­ro­po­čí­tač, kto­rý sa jed­no­du­cho prog­ra­mu­je, je malý a má zabu­do­va­nú WiFi anté­nu. No porov­ná­vať s Ardu­inom či Rasp­ber­ry Pi sa nedá, skôr sa dá pove­dať, že vypĺňa die­ru medzi nimi. Vo výba­ve má 400 MHz pro­ce­sor, 64 MB RAM, 16 MB ROM, 2 mic­ro USB konek­to­ry, WiFi, piny na pri­po­je­nie sen­zo­rov, je malý 24 x 25 x 4 mm a váži len 3 g. Vďa­ka roz­me­rom ho môžeš pou­žiť na mies­tach, kam by si Rasp­ber­ry nedos­tal. A čo sa ceny týka, sto­jí len $26.

Zdroj: spaceunicorn.sk
Pridať komentár (0)