Spra­vil si chy­bu v kóde? Pou­ži Git hack a obviň nie­ko­ho iné­ho!

Rudolf Nečas / 16. februára 2016 / Tech a inovácie

Prí­ka­zom git bla­me je na Git­Hu­be mož­né zis­tiť auto­ra, kto­rý v kóde uro­bil chy­bu. Ale čo ak si chy­bu uro­bil ty? 

Vte­dy ti “pomô­že” (a ostat­ných na…srdí) nástroj, kto­rý by mohol pri­niesť sku­toč­nú pohro­mu do sve­ta prog­ra­mo­va­nia: git-bla­me-some­one-else.

CaorRokUMAAlEyw

foto: twitter.com

Hack umož­ňu­je nie­len meniť oso­bu, kto­rá napí­sa­la zlý kód, ale aj uve­de­né­ho vývo­já­ra na Git­Hu­be. Tvor­ca Jay Phelps hovo­rí, že to napí­sal ako vtip a aby doká­zal, že fun­gu­je, vytvo­ril faloš­ný com­mit tvá­ria­ci sa ako sprá­va od tvor­cu Linu­xu, Linu­sa Tor­vald­sa.

Pro­sím, nepou­ží­vaj­te ho pro­ti svoj­mu repo­zi­tá­ru a nesťa­žuj­te sa ak ten­to skript odstrá­ni všet­ko,” pove­dal. Ale tam, kde je jeden drzý hac­ker sa vždy náj­de iný drzáň, kto­rý robí nie­čo snáď ešte zábav­nej­šie. Pou­ží­va­teľ Sila­sX vytvo­ril “pohro­mu čís­lo 2” s náz­vom git-ups­ta­ge. Ten­to kód ti umož­ňu­je náro­ko­vať si záslu­hu s za prá­cu, kto­rú si neuro­bil, dato­va­nú pred tým, ako ju ten dru­hý člo­vek ukon­čil.

Tie­to pro­jek­ty rozp­rú­di­li roz­ho­vor o tom, či nie je na čase aby Git­Hub v rám­ci webo­vé­ho roz­hra­nia umož­nil ľuďom pod­pí­sať svo­je kódy.

shutterstock_sad_laptop_man

foto: theregister.co.uk

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: picknotebook.com

Pridať komentár (0)