Spra­vil si chybu v kóde? Použi Git hack a obviň nie­koho iného!

Rudolf Nečas / 16. februára 2016 / Tech a inovácie

Prí­ka­zom git blame je na Git­Hube možné zis­tiť autora, ktorý v kóde uro­bil chybu. Ale čo ak si chybu uro­bil ty? 

Vtedy ti “pomôže” (a ostat­ných na…srdí) nástroj, ktorý by mohol pri­niesť sku­točnú pohromu do sveta prog­ra­mo­va­nia: git-blame-some­one-else.

CaorRokUMAAlEyw

foto: twitter.com

Hack umož­ňuje nie­len meniť osobu, ktorá napí­sala zlý kód, ale aj uve­de­ného vývo­jára na Git­Hube. Tvorca Jay Phelps hovorí, že to napí­sal ako vtip a aby doká­zal, že fun­guje, vytvo­ril falošný com­mit tvá­riaci sa ako správa od tvorcu Linuxu, Linusa Tor­valdsa.

Pro­sím, nepou­ží­vajte ho proti svojmu repo­zi­táru a nesťa­žujte sa ak tento skript odstráni všetko,” pove­dal. Ale tam, kde je jeden drzý hac­ker sa vždy nájde iný drzáň, ktorý robí niečo snáď ešte zábav­nej­šie. Pou­ží­va­teľ SilasX vytvo­ril “pohromu číslo 2” s náz­vom git-ups­tage. Tento kód ti umož­ňuje náro­ko­vať si zásluhu s za prácu, ktorú si neuro­bil, dato­vanú pred tým, ako ju ten druhý člo­vek ukon­čil.

Tieto pro­jekty rozp­rú­dili roz­ho­vor o tom, či nie je na čase aby Git­Hub v rámci webo­vého roz­hra­nia umož­nil ľuďom pod­pí­sať svoje kódy.

shutterstock_sad_laptop_man

foto: theregister.co.uk

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: picknotebook.com

Pridať komentár (0)