Sprievodca darčekmi z Urban Marketu

Redakcia / 6. decembra 2018 / Zo Slovenska

Rok sa s ro­kom stre­tol a opäť je tu ča­ro­vné ob­do­bie Via­noc. Ak stále tá­pate, čím ob­da­ro­vať svo­jich blíz­kych alebo kľudne aj seba, máme pre vás zo­pár ti­pov od lo­kál­nych zna­čiek, ktoré náj­dete už 7. až 9. de­cem­bra na Ur­ban Mar­kete

Rok sa s ro­kom stre­tol a opäť je tu ča­ro­vné ob­do­bie Via­noc. Ak stále tá­pate, čím ob­da­ro­vať svo­jich blíz­kych alebo kľudne aj seba, máme pre vás zo­pár ti­pov od lo­kál­nych zna­čiek, ktoré náj­dete už 7. až 9. de­cem­bra na Ur­ban Mar­kete

  1. Svetlo na dlhé ve­čery

Značka Mach a Kro­vina pri­náša ori­gi­nálne svie­tidlá a in­te­ri­é­rové do­pl­nky vlast­ných ná­vrhov a vý­roby. Pra­cujú s dre­vom a mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom, ktorý sadne snáď do aké­ho­koľ­vek pries­toru. Na­vyše sa neb­rá­nia ani ob­jed­náv­kam na rie­še­nia na mieru. My by sme vám chceli dať do po­zor­nosti ich no­vinku, sto­lovú lampu na­zvanú Ela. Jej ele­gantný a vkusný vzhľad ula­hodí ne­jed­nému oku a roz­žiari dlhé zimné ve­čery.

  1. Eko­lo­gický spo­loč­ník

V Si.li ce­ra­mics sa ve­nujú vý­robe por­ce­lá­no­vých pro­duk­tov. Na Ur­ban Mar­kete pred­sta­via no­vinku zo svojho port­fó­lia, Tra­vel Cup. Po­há­rov na kávu či iné ho­rúce ná­poje na opa­ko­vané po­u­ži­tie je mnoho, no tento je je­di­nečný hneď vo via­ce­rých ohľa­doch. Tra­vel Cup od Si.li ce­ra­mics je ručne vy­ro­bený z odol­nej ka­me­niny/por­ce­lánu, vr­ch­nák z ne­zá­vad­ného sil­li­kónu a ba­lený je v ba­vl­ne­nom vre­cúšku, v kto­rom ho mô­žete aj pre­ná­šať. Každý kus je na­vyše ori­gi­nál!

  1. Fan­tas­tické svety v te­rá­riách

Rast­linné te­rá­riá sa po­sled­nou do­bou te­šia stále väč­šej ob­ľube. V Ze­lina world náj­dete svety – rast­linné te­rá­riá s prí­be­hom. Sú ži­vou for­mou ume­nia, ktorá sa mení pred va­šimi očami. Dý­chajú, pijú, pri­jí­majú, rastu a každý zo sve­tou je tvo­rený ako prí­beh in­špi­ro­vaný bi­zar­nos­ťou a krá­sou kaž­do­den­ného ži­vota. Do­prajte si tro­cha fan­tá­zie.

  1. Ab­s­trak­cia s hl­b­ším vý­zna­mom

Mia­Biel sa orien­tuje na mi­ni­ma­lis­tické strie­borné šperky. Na prvý po­hľad ab­s­traktný tvar však skrýva viac, než by sa na prvý po­hľad mohlo zdať. Každý z nich je to­tiž vy­tvo­rený v tvare re­ál­nej rieky. Prvý šperk, ktorý au­torka vy­tvo­rila, bol v tvare rieky Váh, ako spo­mienka na mesto, kde vy­rá­stla. Dnes ich už náj­dete v po­nuke vyše de­sať, slo­ven­ských aj za­hra­nič­ných. Každá z riek je je­di­nečná, a to ju robí krás­nou. Eśte kraj­šie sú však spo­mienky a prí­behy, ktoré sa nám k nim viažu.

  1. Prí­rodná a čerstvá

No­ili je prí­rodná koz­me­tika, ktorá sa vra­cia k jed­no­du­chosti, čerstvosti a čis­tote. Je plná vzác­nych ole­jov, vi­ta­mí­nov, omega mast­ných ky­se­lín a an­ti­oxi­dan­tov. V port­fó­liu No­ili náj­dete len zo­pár pro­duk­tov, no všetky sú vy­tvo­rené pre ra­dosť z pleti, s lás­kou k prí­rode a s re­špek­tom k vede. Ide­álny dar­ček pre ná­ročné zá­kaz­níčky, ktoré pre­fe­rujú aj v sta­rost­li­vosti o pleť mi­ni­ma­liz­mus a dbajú skôr na kva­litu pro­duk­tov.

  1. Tú­livé mi­kiny a ľad­vinky

Zu­zana so svo­jou znač­kou JUST LOVE po­vý­šila van­kúše na niečo viac, než len oby­čajnú pod­ložku pod hlavu. S jej “tul­káčmi” v tvare zvie­ra­tiek sa bu­dete s ra­dos­ťou tú­liť a ob­jí­mať. V po­nuke má na­vyše po no­vom aj mi­kiny a ľad­vinky. Jej port­fó­lio za­čína hrať far­bami a ok­rem zvie­rat­kov­ských do­pl­n­kov sa už mô­žete aj ob­liecť do fa­reb­ných sukní a li­mi­to­va­nej sé­rie ki­mon.

  1. Ča­ro­vná met­ro­pola

Mo­no­kel je nová vy­da­va­teľ­ská značka, za­me­raná na ob­ráz­kové knihy a ko­miksy. Pre lo­kál­pat­ri­otov a mi­lov­ní­kov slo­ven­skej ilus­trá­cie pri­pra­vili novú knihu Bra­ti­slava – ča­ro­vná met­ro­pola, ktorú na­pí­sal Mi­chal Hvo­recký a ilus­tro­vala Si­mona Če­chová. Vraj je to knižka pre deti, ale my si mys­líme, že svo­jou krá­sou ula­hodí aj do­spe­lá­kom.

  1. Pre eko­ló­gov

Her­ba­tica dáva ďal­šiu šancu ko­ko­so­vým škru­pi­nám, ktoré by sa za bež­ných okol­ností vy­ho­dili a spá­lili. Škru­piny pre­tvá­rajú na misky, ktoré môžu slú­žiť ako miska na je­de­nie, de­ko­rá­ciu, alebo aj ako kve­ti­náč. Asi ne­treba ani prí­zvu­ko­vať, že každý kus je ori­gi­nál.

  1. Sáčky od ba­bi­čiek

TUTO eko­sáčky vy­rá­bajú ši­kovné se­ni­orky z vý­chod­ného Slo­ven­ska. Mno­hým leží na srdci eko­ló­gia a sna­žia sa re­du­ko­vať po­u­ží­va­nie plas­to­vých vre­ciek. Sáčky TUTO sú pevné, vhodné nie­len na ovo­cie a ze­le­ninu, ale aj na skla­do­va­nie by­li­niek či rôz­nych drob­ností. Tento eko­vý­ro­bok je z pev­ných a ne­to­xic­kých cer­ti­fi­ko­va­ných ma­te­riá­lov.

  1. “Must Have” pre mi­lov­ní­kov mi­ni­ma­lizmu

Značka BIELA vznikla z lásky k mi­ni­ma­lizmu, jed­no­du­chosti a čis­tote. V ich po­nuke náj­dete ko­šele bie­lej a kré­mo­vej farby z husto tka­nej ba­vlny. Kva­litné spra­co­va­nie a dô­raz na de­tail ro­bia z ko­šieľ od BIELA ide­álny zá­klad kaž­dého šat­níka.

 

www.ur­ban­mar­ket.sk

Pridať komentár (0)