Sprout­ling: Pred­po­ve­dá sprá­va­nie die­ťa­ťa?

Techpedia: Harry Gavendová / 8. augusta 2014 / Tech a inovácie

Bábät­ká sa nero­dia s manu­álom, aby sme vede­li, kedy akú pres­ne sta­rost­li­vosť potre­bu­jú – no je tu nie­čo, čo aspoň tro­chu môže pomôcť rodi­čom v prí­pa­de, že si potre­bu­jú odsko­čiť, ale­bo majú prá­ve vo ved­ľaj­šej miest­nos­ti náv­šte­vu. Nená­pad­né zaria­de­nie Sprout­ling, kto­ré sa pri­pev­ní na nohu bábät­ka, doká­že nie­len moni­to­ro­vať súčas­ný pohyb, ale i pred­po­ve­dať, čo nás oča­ká­va.

Kým Intel má podob­né zaria­de­nie pre moni­to­ro­va­nie čin­nos­ti bábä­tiek “zabu­do­va­né” v dupač­kách, iné sys­té­my využí­va­jú i kame­ru. Toto zaria­de­nie s náz­vom Sprout­ling je však milým prie­ni­kom a tvo­ria ho tri čas­ti – zdra­vot­ne nezá­vad­ný sili­kón tvo­ria­ci časť, kto­rú má die­ťa pri­pev­ne­nú na nohe, bez­drô­to­vú časť v podo­be tanie­ra, či mis­ky fun­gu­jú­cu ako dobí­ja­cia sta­ni­ca, kto­rá záro­veň moni­to­ru­je pod­mien­ky v izbe. Všet­ko spá­ja dohro­ma­dy domá­ca WiFi sieť.

Pod­ľa tvor­cov môže zaria­de­nie vyko­ná­vať 16 rôz­nych mera­ní v prie­be­hu sekun­dy, vrá­ta­ne tepu det­ské­ho srdieč­ka, tep­lo­ty, pozí­ciu, pohy­by, avšak tiež vlh­kosť, hluč­nosť i množ­stvo osvet­le­nia v izbe. Rodi­čia sa infor­má­cie dozve­dia pro­stred­níc­tvo apli­ká­cie v iOS či Andro­ide. Okrem reál­nych infor­má­cií však sys­tém ponú­ka i svo­je pred­po­kla­dy, kto­ré sú zalo­že­né na jeho schop­nos­ti učiť sa.

Ak vie, že v det­skej izbe býva toľ­ko a toľ­ko stup­ňov, vie potom upo­zor­niť, ak by doš­lo k náh­lej zme­ne. Tiež doká­že pred­po­kla­dať čas pre­bu­de­nia či pod­ľa frek­ven­cie pohy­bov jeho nála­du. Doč­ká­me sa ho v mar­ci 2015 za cenu 299 dolá­rov, no v pre­dob­jed­náv­kach ho môže­te kúpiť za 249 dolá­rov.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)