Stack Overf­low zis­til, že 46% vývo­já­rov nemá titul, aj to, ako sú na tom ženy-prog­ra­má­torky

Filip Mosnár, Rudlof Nečas / 23. marca 2016 / Tech a inovácie

Stack Overf­low vypus­til do sveta výsle­dok pries­kumu, kto­rého sa zúčast­nilo viac ako 50 000 vývo­já­rov. Pre­čí­taj si naj­zau­jí­ma­vej­šie zis­te­nia, ktoré tento pries­kum odha­lil.

Stack Overf­low kaž­do­ročne robí pries­kum medzi tisíc­kami vývo­já­rov, aby zís­kal pre­hľad v tomto odvetví. Na toh­to­ročnú štú­diu rea­go­valo dokonca až 50 000 ľudí a zis­te­nia sú sku­točne fas­ci­nu­júce: 

Na jednu vývo­járku pri­padá deväť vývo­já­rov. To, že je v tech­no­lo­gic­kom biz­nise málo žien, je vše­obecne známa pravda, ale ako by pove­dal kla­sik, čo je veľa to je málo.

gender

Ďalší zau­jí­mavý fakt o ženách vývo­jár­kach je, že naj­me­nej ich je vo veku 30 až 40 rokov, čo je štan­dardne ozna­čo­vaný za naj­pro­duk­tív­nejší vek.

women age

Pozi­tív­nym fak­tom na tomto nevy­vá­že­nom boji pohlaví je, že pri nástupe majú ženy rov­naký plat ako muži. Je to veľký posun pre rodovú rov­nosť, keďže väč­ši­nou sú ženy finančne oce­nené slab­šie.

gneder

Na grafe dole môžeš vidieť, že naj­roz­ší­re­nej­ším recep­tom, ako sa stať kva­lit­ným vývo­já­rom, je mix self edu­ca­tion, tré­nin­gom v práci a titulu z prí­buz­nej oblasti, alebo počí­ta­čo­vých vied. Čoraz väčší dôraz sa pri­tom kla­die na self edu­ca­tion.

education

Čomu sa vývo­jári venujú? Polo­vicu z nich stále tvo­ria web deve­lo­peri. Web je totiž stále plat­forma, kde sa vykoná naj­viac práce a kde je aj naj­viac ponúk.

ocupation

Zají­mavý fakt je, že JavaSc­ript je stále naj­po­pu­lár­nejší prog­ra­mo­vací jazyk, ktorý pou­žíva viac ako 55,4 per­centa vývo­já­rov. SQL skon­čil druhý s 49,1%. Nasle­duje ho Java s 36,3 per­centa a C# s tak­mer 40 per­cen­tami.

PHP kleslo v posled­nom roku o 4 per­centá na 25 per­cent, čo Stack Overf­low pri­pi­suje vzo­stupu Node.js a Angu­larJS. Podobne je na tom aj Objec­tive C, kto­rému čoraz viac kon­ku­ruje Swift. Naj­viac nená­vi­de­ným jazy­kom je (neča­kane…) Visual Basic.

front endback end

Tento rok sa Mac OS X stal naj­po­pu­lár­nej­ším nástro­jom pre vývo­já­rov. Pred­be­hol tak minu­lo­roč­ného víťaza, Win­dows 7.

operation system

Ďal­ším zau­jí­ma­vým výsku­mom bolo, ako sa vývo­jári sami ozna­čujú. Naj­po­pu­lár­nej­šími ozna­če­niami sú vývo­jár a prog­ra­má­tor. Ale tak­mer 12% sa ozna­čuje za hac­ke­rov, ďalší za nin­jov, ale našli sa aj iné podobné veselé ozna­če­nia.

označenia

Naj­viac vývo­já­rov, alebo nin­jov, ako ich môžeme volať, má pri­bližne 29 rokov. Vo veku 35 – 39 je pri­bližne o dve tre­tiny menej vývo­já­rov, ako ich je vo veku 25 – 29.

age

Len päť rokov skú­se­ností. To je naj­čas­tejší výsle­dok, ktorý vyšiel v pries­kume skú­se­ností. Na druhú stranu treba ale pove­dať, že prog­ra­má­tor je jedno z najm­lad­ších povo­laní, aké momen­tálne sú. Aj tak je ale pozo­ru­hodné, že len štvr­tina má viac ako desať­ro­čie skú­se­ností.

experience

Ako sa vývo­jári naj­čas­tej­šie dostanú k práci? Cez pria­teľa, ktorý ich odpo­ručí ďalej. Osobné refe­ren­cie sú v tomto odbore vní­mané lep­šie, ako v iných zamest­na­niach.

job discovery

Pri­orita výberu? Asi ťa to neprek­vapí, ale pri tejto práci je abso­lútna pri­orita plat. Až viac ako ako 60% vývo­já­rov si zakladá na odmene za prácu. Ale predsa, odmeny sú v tejto práci mimo­riadne, na Slo­ven­sku sú platy prog­ra­má­to­rov tre­tie v poradí, za manaž­men­tom a vrcho­lo­vým manaž­men­tom, ktorý je u nás na prvom mieste.

priorities

Tak­mer štvr­tina všet­kých soft­ware vývo­jár­skych prác je v oblasti soft­ware pro­duct, ostatné kate­gó­rie sa bijú o zlo­mok z tohto čísla.

industry

Bolo tiež zis­tené, že 46 per­cent vývo­já­rov nemá vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie v odbore počí­ta­čo­vých vied alebo aké­koľ­vek prí­buz­nom odbore. Cel­kovo naj­po­pu­lár­nej­šia pozí­cia vývo­jára je “Full-Stack Web Deve­lo­per” s 28 per­cen­tami, nasle­do­vaná “back-end deve­lo­pe­rom” s 12 per­cen­tami. Toto webové zame­ra­nie spolu so sku­toč­nos­ťou, že tre­tie naj­po­pu­lár­nej­šie “zamest­na­nie” je štu­dent, naz­na­čuje, že komu­nitu Stack Overf­low tvo­ria mladí prog­ra­má­tori. Nedos­ta­tok titu­lov senior úrovní — len 28,3 per­centa vedú­cich vývo­já­rov a 9,2 per­centa mana­žé­rov — to potvr­dzuje. 

wip2

Zdroj: medium.com, zdroj fotografie:medium.com zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)