Stack Overf­low zis­til, že 46% vývo­já­rov nemá titul, aj to, ako sú na tom ženy-prog­ra­má­tor­ky

Filip Mosnár, Rudlof Nečas / 23. marca 2016 / Lifehacking

Stack Overf­low vypus­til do sve­ta výsle­dok pries­ku­mu, kto­ré­ho sa zúčast­ni­lo viac ako 50 000 vývo­já­rov. Pre­čí­taj si naj­zau­jí­ma­vej­šie zis­te­nia, kto­ré ten­to pries­kum odha­lil.

Stack Overf­low kaž­do­roč­ne robí pries­kum medzi tisíc­ka­mi vývo­já­rov, aby zís­kal pre­hľad v tom­to odvet­ví. Na toh­to­roč­nú štú­diu rea­go­va­lo dokon­ca až 50 000 ľudí a zis­te­nia sú sku­toč­ne fas­ci­nu­jú­ce: 

Na jed­nu vývo­jár­ku pri­pa­dá deväť vývo­já­rov. To, že je v tech­no­lo­gic­kom biz­ni­se málo žien, je vše­obec­ne zná­ma prav­da, ale ako by pove­dal kla­sik, čo je veľa to je málo.

gender

Ďal­ší zau­jí­ma­vý fakt o ženách vývo­jár­kach je, že naj­me­nej ich je vo veku 30 až 40 rokov, čo je štan­dard­ne ozna­čo­va­ný za naj­pro­duk­tív­nej­ší vek.

women age

Pozi­tív­nym fak­tom na tom­to nevy­vá­že­nom boji pohla­ví je, že pri nástu­pe majú ženy rov­na­ký plat ako muži. Je to veľ­ký posun pre rodo­vú rov­nosť, keď­že väč­ši­nou sú ženy finanč­ne oce­ne­né slab­šie.

gneder

Na gra­fe dole môžeš vidieť, že naj­roz­ší­re­nej­ším recep­tom, ako sa stať kva­lit­ným vývo­já­rom, je mix self edu­ca­ti­on, tré­nin­gom v prá­ci a titu­lu z prí­buz­nej oblas­ti, ale­bo počí­ta­čo­vých vied. Čoraz väč­ší dôraz sa pri­tom kla­die na self edu­ca­ti­on.

education

Čomu sa vývo­já­ri venu­jú? Polo­vi­cu z nich stá­le tvo­ria web deve­lo­pe­ri. Web je totiž stá­le plat­for­ma, kde sa vyko­ná naj­viac prá­ce a kde je aj naj­viac ponúk.

ocupation

Zají­ma­vý fakt je, že JavaSc­ript je stá­le naj­po­pu­lár­nej­ší prog­ra­mo­va­cí jazyk, kto­rý pou­ží­va viac ako 55,4 per­cen­ta vývo­já­rov. SQL skon­čil dru­hý s 49,1%. Nasle­du­je ho Java s 36,3 per­cen­ta a C# s tak­mer 40 per­cen­ta­mi.

PHP kles­lo v posled­nom roku o 4 per­cen­tá na 25 per­cent, čo Stack Overf­low pri­pi­su­je vzo­stu­pu Node.js a Angu­larJS. Podob­ne je na tom aj Objec­ti­ve C, kto­ré­mu čoraz viac kon­ku­ru­je Swift. Naj­viac nená­vi­de­ným jazy­kom je (neča­ka­ne…) Visu­al Basic.

front endback end

Ten­to rok sa Mac OS X stal naj­po­pu­lár­nej­ším nástro­jom pre vývo­já­rov. Pred­be­hol tak minu­lo­roč­né­ho víťa­za, Win­do­ws 7.

operation system

Ďal­ším zau­jí­ma­vým výsku­mom bolo, ako sa vývo­já­ri sami ozna­ču­jú. Naj­po­pu­lár­nej­ší­mi ozna­če­nia­mi sú vývo­jár a prog­ra­má­tor. Ale tak­mer 12% sa ozna­ču­je za hac­ke­rov, ďal­ší za nin­jov, ale našli sa aj iné podob­né vese­lé ozna­če­nia.

označenia

Naj­viac vývo­já­rov, ale­bo nin­jov, ako ich môže­me volať, má pri­bliž­ne 29 rokov. Vo veku 35 – 39 je pri­bliž­ne o dve tre­ti­ny menej vývo­já­rov, ako ich je vo veku 25 – 29.

age

Len päť rokov skú­se­nos­tí. To je naj­čas­tej­ší výsle­dok, kto­rý vyšiel v pries­ku­me skú­se­nos­tí. Na dru­hú stra­nu tre­ba ale pove­dať, že prog­ra­má­tor je jed­no z najm­lad­ších povo­la­ní, aké momen­tál­ne sú. Aj tak je ale pozo­ru­hod­né, že len štvr­ti­na má viac ako desať­ro­čie skú­se­nos­tí.

experience

Ako sa vývo­já­ri naj­čas­tej­šie dosta­nú k prá­ci? Cez pria­te­ľa, kto­rý ich odpo­ru­čí ďalej. Osob­né refe­ren­cie sú v tom­to odbo­re vní­ma­né lep­šie, ako v iných zamest­na­niach.

job discovery

Pri­ori­ta výbe­ru? Asi ťa to neprek­va­pí, ale pri tej­to prá­ci je abso­lút­na pri­ori­ta plat. Až viac ako ako 60% vývo­já­rov si zakla­dá na odme­ne za prá­cu. Ale pred­sa, odme­ny sú v tej­to prá­ci mimo­riad­ne, na Slo­ven­sku sú pla­ty prog­ra­má­to­rov tre­tie v pora­dí, za manaž­men­tom a vrcho­lo­vým manaž­men­tom, kto­rý je u nás na prvom mies­te.

priorities

Tak­mer štvr­ti­na všet­kých soft­wa­re vývo­jár­skych prác je v oblas­ti soft­wa­re pro­duct, ostat­né kate­gó­rie sa bijú o zlo­mok z toh­to čís­la.

industry

Bolo tiež zis­te­né, že 46 per­cent vývo­já­rov nemá vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie v odbo­re počí­ta­čo­vých vied ale­bo aké­koľ­vek prí­buz­nom odbo­re. Cel­ko­vo naj­po­pu­lár­nej­šia pozí­cia vývo­já­ra je “Full-Stack Web Deve­lo­per” s 28 per­cen­ta­mi, nasle­do­va­ná “back-end deve­lo­pe­rom” s 12 per­cen­ta­mi. Toto webo­vé zame­ra­nie spo­lu so sku­toč­nos­ťou, že tre­tie naj­po­pu­lár­nej­šie “zamest­na­nie” je štu­dent, naz­na­ču­je, že komu­ni­tu Stack Overf­low tvo­ria mla­dí prog­ra­má­to­ri. Nedos­ta­tok titu­lov seni­or úrov­ní — len 28,3 per­cen­ta vedú­cich vývo­já­rov a 9,2 per­cen­ta mana­žé­rov — to potvr­dzu­je. 

wip2

Zdroj: medium.com, zdroj fotografie:medium.com zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)