Star­bucks ohla­suje pre­vratnú novinku!

Martin Kráľ / 23. september 2015 / Tools a produktivita

Star­bucks sa dnes roz­ho­dol ino­vo­vať svoju mobilnú apli­ká­ciu a pri­niesť s ňou zákaz­ní­kom úplne nový záži­tok z náv­števy Star­bucksu.

Na Slo­ven­sku sme si robili malý pries­kum a pýtali sme sa ľudí v našom okolí, čo im naj­viac vadí pri náv­števe Star­bucksu (v zahra­ničí). 62% opý­ta­ných odpo­ve­dalo, že čaka­nie v rade. Ďalej im vadila, cena, kva­lita kávy… Takže, teraz sa Star­bucks roz­ho­dol jednu zo svo­jich nega­tív­nych cus­to­mer expe­rience zobrať do vlast­ných ruk a úplne ju vyma­zal.

Dote­raz Star­bucks apli­ká­cia ponú­kala pre­hľadnú mapu kaviarní a navi­gá­ciu k nim, menu pre jed­not­livé pobočky a v nepo­sled­nom rade umož­ňo­vala vytvo­riť Star­bucks karty, pro­stred­níc­tvom kto­rých môžete ľahko pla­tiť. Nepot­re­bu­jete teda vyťa­ho­vať pla­tobnú kartu či hoto­vosť. Star­bucks Pay je v USA veľmi obľú­be­nou fun­kciou a teraz sa spo­loč­nosť roz­hodla v pred­stihu pred­sta­viť ďal­šiu fun­kciu, a to Star­bucks Order. Ľahko a rýchlo si objed­náte svoje obľú­bené kafé a potom si kávu vyz­dvih­nete vo výdaj­nej časti. Nová fun­kcia pri­náša úsporu času ako na strane per­so­nálu, tak aj na strane zákaz­ní­kov.

Táto služba bude zatiaľ dostupná len v USA v 7 400 pre­vádz­kach Star­bucks. V súčas­nosti už pomerne sluš­ných 20% všet­kých zákaz­ní­kov vyko­náva platbu cez Star­bucks Pay. 

V júly uzat­vo­ril Star­bucks pomerne masívnu spo­lu­prácu so spo­loč­nos­ťou Lyft (kon­ku­rent Uberu), kedy sa zákaz­ní­kom Lyftu za odjaz­dené kilo­metre nará­ta­vajú body do loja­lit­nej karty Star­bucks a následne si môžu tieto body zame­niť za fresh kávu. Tento krok Star­bucksu vní­mame ako pred­stu­peň, resp. beta test hlav­ného plánu, kto­rým v sku­toč­nosti je deli­very služba, ktorá má od zákla­dov zme­niť spô­sob akým si ľudia objed­ná­vajú kávu. V kaž­dom prí­pade sa máme na čo tešiť a záro­veň máme radosť, že Star­bucks je firma ktorá sa neus­tále pohráva s novými myš­lien­kami a ino­vuje. 

Pridať komentár (0)