Štart prvej súkromnej rakety v Japonsku nevyšiel. V sekunde explodovalo niekoľko miliárd eur

Nastasia Andrejkovičová / 8. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Elon Musk nie je je­di­ným, kto sníva o vy­pus­tení vlast­nej ra­kety do ves­míru.
  • Rov­nakú ví­ziu má aj Ta­ka­fumi Ho­rie, kto­rému to však ne­vyšlo ani na druhý po­kus.
  • Ne­stráca ale ná­dej a verí, že do tre­tice sa mu to po­darí.
  • Elon Musk nie je je­di­ným, kto sníva o vy­pus­tení vlast­nej ra­kety do ves­míru.
  • Rov­nakú ví­ziu má aj Ta­ka­fumi Ho­rie, kto­rému to však ne­vyšlo ani na druhý po­kus.
  • Ne­stráca ale ná­dej a verí, že do tre­tice sa mu to po­darí.

Ta­ka­fumi Ho­rie ve­ril, že sa za­píše do de­jín so svo­jou pr­vou sú­krom­nou ra­ke­tou, ktorá by od­štar­to­vala z Ja­pon­ska. To sa mu zrejme po­darí, no nie spô­so­bom, aký si pred­sta­vo­val.

Jeho vlastnú bez­pi­lotnú ra­ketu MOMO-2 s dĺž­kou pri­bližne 10 met­rov vy­pus­tili ne­dávno z Taiki v juž­nom Hok­kaide. Na sve­domí ju mala spo­loč­nosť In­ters­tel­lar Tech­no­lo­gies, ktorá vznikla v roku 2013 a vlastní ju po­pu­lárny po­sky­to­va­teľ in­ter­ne­to­vých slu­žieb Ta­ka­fumi Ho­rie.

V mo­mente štartu všetko vy­ze­ralo v po­riadku, no po pár se­kun­dách sa ra­keta zrú­tila k zemi a ex­plo­do­vala. V tom mo­mente sa v pla­me­ňoch rozp­ly­nulo viac ako 2,31 mi­liárd eur a nav­ni­voč vy­šla dl­ho­ročná práca ce­lého in­ži­nier­skeho tímu. Po­zi­tív­nou sprá­vou je len to, že sa pri vý­bu­chu ni­kto ne­zra­nil.

Ta­ka­fumi Ho­rie uve­rej­nil na Fa­ce­bo­oko­vej stránke jeho spo­loč­nosti fotku so spá­le­nými po­zos­tat­kami ra­kety a k fotke na­pí­sal:

Ďa­ku­jem vám za vaše ohlasy. Spus­te­nie expe­ri­mentu MOMO-2 je ukon­čené. Miesto štartu ra­kety a miesto do­padu boli za­bez­pe­čené dnes, v čase okolo 13:20“

„Štar­to­va­cia zóna je spá­lená, ale veľké za­ria­de­nia nie sú po­ško­dené. Radi by sme vám po­dali správu a ďa­ku­jeme za všetku vašu pod­poru, pre­tože sme do­kon­čili expe­ri­ment bez zra­není a ľud­ských strát. Ďa­ku­jeme vám za všetko.“

„Ne­do­ká­zal som sa do­stať do ves­míru, ale rád by som po­kra­čo­val, aby som za­na­ly­zo­val údaje a prí­čine tejto ne­hody. Ná­sledne vám ne­ja­kým spô­so­bom ozná­mim vý­sledky expe­ri­mentu.“

„Je mi ľúto, že ne­do­ká­žem spl­niť vaše oča­ká­va­nia, ale bol by som veľmi rád, ak by ste túto moju vý­zvu sle­do­vali aj na­bu­dúce.“

Na zá­ver si ešte po­ve­dzme, že zá­me­rom vy­pus­te­nia ra­kety bolo vy­sla­nie ra­kety, ktorá by vy­niesla po­zo­ro­va­cie za­ria­de­nie do výšky viac ako 100 ki­lo­met­rov. Tento ne­ús­pešný štart ide v šľa­pa­jách mi­nu­lo­roč­ného po­kusu, kedy sa od­pá­le­nie ra­kety po­da­rilo, no in­ži­nier­sky tím stra­til s ra­ke­tou aký­koľ­vek kon­takt asi mi­nútu po štarte.

Spo­loč­nosť In­ters­tel­lar Tech­no­lo­gies po­tvr­dila, že vo svo­jom prog­rame vý­voja a roz­voja ra­kiet bude po­kra­čo­vať hneď po tom, ako ana­ly­zuje dô­vody po­sled­ného zly­ha­nia, a tak sa s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou skôr alebo ne­skôr doč­káme aj tre­tieho po­kusu o od­pá­le­nie ra­kety.

Dl­ho­do­bým cie­ľom spo­loč­nosti je úspešne upg­rad­nuť ra­ketu Momo tak, aby do roku 2020 do­ká­zala vy­niesť malý sa­te­lit na obežnú dráhu Zeme.

Pridať komentár (0)