Star­tup Course Uni­ver­zity Komen­ského — Star­tu­pová prax pre slo­ven­ských štu­den­tov

Rišo Néveri / 4. október 2015 / Tools a produktivita

Na slo­ven­ské uni­ver­zity prišla konečne poriadna výučba z praxe! OZ Star­tup Slo­va­kia a Uni­ver­zita Komen­ského spus­tili star­tu­pový kurz, na kto­rom sa štu­denti naučia základné pojmy zo star­tu­po­vého sveta, môžu roz­be­hnúť vlastný star­tup a zúčast­niť sa hac­kat­honu.

Cie­ľom kurzu je počas celého zim­ného semes­tra štu­den­tom odo­vzdá­vať prak­tické zna­losti zo sveta star­tu­pov. Spoz­náš top ľudí zo star­tu­po­vého sveta, naučíš sa čo je to star­tup, lean meto­do­ló­gia, či pro­ject mana­ge­ment priamo od skú­se­ných star­tu­pis­tov — MINI­MUM teórie, MAXI­MUM praxe! Prvá pred­náška sa konala minulý týž­deň a mala obrov­ský úspech! Štu­denti sa obo­zná­mili zo základ­nými poj­mami, pre­behla inten­zívna dis­ku­sia o finan­co­vaní star­tu­pov a brains­tor­ming na tému “Za koľko peňazí doká­žem zalo­žiť star­tup?” Ďaľ­šia pred­náška sa bude konať na Fakulte mana­ge­mentu, avšak postupne spoz­náš mnohé cowor­kin­gové pries­tory Bra­ti­slavy, kde budú pred­nášky a možno aj tvoja star­tu­pová kari­éra pokra­čo­vať. Ako bonus si počas roka môžeš vybu­do­vať vlastný star­tup a zís­kať spätnú väzbu od inves­to­rov, ktorí, ak budeš naozaj dobrý, do tvojho star­tupu inves­tujú!

Ďaľ­šia pred­náška Star­tup Course sa koná už túto stredu (7.10) o 14:00 na Fakulte mana­ge­mentu Uni­ver­zity Komen­ského a zúčast­niť sa jej môže každý štu­dent, ktorý zacíti túžbu po poznaní o star­tu­po­vom svete. Štu­denti Uni­ver­zity Komen­ského sa môžu pri­hlá­siť zapí­sa­ním pred­metu “Roz­voj pod­ni­ka­teľ­ských zruč­ností (RZVIP)” na Fakulte mana­ge­mentu, za ktorý zís­ka­vajú na konci semes­tra 3 kre­dity, ale orga­ni­zá­tori neza­bú­dajú ani na štu­den­tov ostat­ných uni­ver­zít a odka­zujú im, že na pred­mete sú vítaní a pod­rob­nosti sa určite dohodnú! :) Aké­koľ­vek otázky posie­lajte na mail: education@startupslovakia.com, alebo sprá­vou na Face­book stránku niž­šie.

Aktu­álne infor­má­cie náj­deš na face­bo­oko­vom evente alebo na stránke Star­tup Edu­ca­tion Slo­va­kia.

Pridať komentár (0)