Star­tup Sharks: Odplá­vaj do Dub­li­nu spo­lu so žra­lok­mi

Slovak Business Agency / 20. júla 2015 / Startupy

Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva Slo­ven­skej repub­li­ky v spo­lu­prá­ci so Slo­vak Busi­ness Agen­cy ti ponú­ka mož­nosť zúčast­niť sa výni­moč­né­ho podu­ja­tia. Všet­ky nákla­dy spo­je­né s tou­to skve­lou ces­tou ti budú navy­še pre­pla­te­né!

Web­Sum­mit je jed­na z naj­veľ­ko­le­pej­ších tech­no­lo­gic­kých kon­fe­ren­cií. Posled­ný rok sa jej zúčast­ni­lo 22 000 účast­ní­kov z viac ako 100 kra­jín sve­ta. Túto jeseň sa v Dub­li­ne usku­toč­ní už jej 5. roč­ník, na kto­rom môže­te vidieť a nechať sa inšpi­ro­vať od zástup­cov sve­to­vých firiem ako Pixar, Ado­be, Slack, Trans­fer­Wi­se, Lin­ke­dIn a mno­hých ďal­ších. Kon­fe­ren­cia sa koná v dňoch 03. – 05. novem­bra 2015.

Slo­vak Busi­ness Agen­cy zabez­pe­čí úhra­du nákla­dov na vstu­pen­ky, resp. stá­nok pre star­tup, spia­toč­nú leten­ku do Dub­li­nu a uby­to­va­nie.

Pri­hlá­siť sa môžu fyzic­ké oso­by (nepod­ni­ka­te­lia) aj práv­nic­ké oso­by (opráv­ne­né sú pod­ni­ka­teľ­ské sub­jek­ty s dátu­mom regis­trá­cie naj­viac tri roky, v odô­vod­ne­ných prí­pa­doch päť rokov pred zapo­je­ním sa do výzvy). Za jeden startup/podnik sa môžu pri­hlá­siť max. 3 zástup­co­via. S jed­ným nápadom/startupom sa môže pri­hlá­siť len jeden MSP/FO (roz­ho­du­jú­ci pre komi­siu je okrem rele­van­tnos­ti dané­ho podu­ja­tia, aj vzťah osôb k MSP, akcep­tu­je­me vzťah – spo­loč­ník, kona­teľ, zamest­na­nec).

TER­MÍN ZASLA­NIA PRI­HLÁ­ŠOK: PON­DE­LOK 10.08.2015 DO 24:00 HOD.

Pod­mien­ky a spô­sob pri­hlá­se­nia na www.sbagency.sk

Pridať komentár (0)