Star­tup Sharks: Odplá­vaj do Dub­linu spolu so žra­lokmi

Slovak Business Agency / 20. júla 2015 / Startupy

Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva Slo­ven­skej repub­liky v spo­lu­práci so Slo­vak Busi­ness Agency ti ponúka mož­nosť zúčast­niť sa výni­moč­ného podu­ja­tia. Všetky náklady spo­jené s touto skve­lou ces­tou ti budú navyše pre­pla­tené!

Web­Sum­mit je jedna z naj­veľ­ko­le­pej­ších tech­no­lo­gic­kých kon­fe­ren­cií. Posledný rok sa jej zúčast­nilo 22 000 účast­ní­kov z viac ako 100 kra­jín sveta. Túto jeseň sa v Dub­line usku­toční už jej 5. roč­ník, na kto­rom môžete vidieť a nechať sa inšpi­ro­vať od zástup­cov sve­to­vých firiem ako Pixar, Adobe, Slack, Trans­fer­Wise, Lin­ke­dIn a mno­hých ďal­ších. Kon­fe­ren­cia sa koná v dňoch 03. – 05. novem­bra 2015.

Slo­vak Busi­ness Agency zabez­pečí úhradu nákla­dov na vstu­penky, resp. stá­nok pre star­tup, spia­točnú letenku do Dub­linu a uby­to­va­nie.

Pri­hlá­siť sa môžu fyzické osoby (nepod­ni­ka­te­lia) aj práv­nické osoby (opráv­nené sú pod­ni­ka­teľ­ské sub­jekty s dátu­mom regis­trá­cie naj­viac tri roky, v odô­vod­ne­ných prí­pa­doch päť rokov pred zapo­je­ním sa do výzvy). Za jeden startup/podnik sa môžu pri­hlá­siť max. 3 zástup­co­via. S jed­ným nápadom/startupom sa môže pri­hlá­siť len jeden MSP/FO (roz­ho­du­júci pre komi­siu je okrem rele­van­tnosti daného podu­ja­tia, aj vzťah osôb k MSP, akcep­tu­jeme vzťah – spo­loč­ník, kona­teľ, zamest­na­nec).

TER­MÍN ZASLA­NIA PRI­HLÁ­ŠOK: PON­DE­LOK 10.08.2015 DO 24:00 HOD.

Pod­mienky a spô­sob pri­hlá­se­nia na www.sbagency.sk

Pridať komentár (0)