Star­tup z Izra­e­la má baté­riu, kto­rá nabi­je elek­tro­mo­bil za 5 minút

Kristína Vavrová / 13. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: bmwblog.com

Spo­loč­nosť Sto­re­Dot už pri­nies­la rôz­ne zau­jí­ma­vé novin­ky, ale to, čo pred­vied­la na CUBE Tech Fair v Ber­lí­ne ten­to týž­deň pre­pi­su­je his­tó­riu.

Flesh­Bat­te­ry má vlast­ný dizajn, kto­rý obsa­hu­je vrstvy nano mate­riá­lu a špe­ciál­nych orga­nic­kých zlú­če­nín, čím pod­po­ru­je ultra­rých­le nabí­ja­nie. Baté­ria ako jedi­ná na trhu upred­nost­ni­la rých­losť nabí­ja­nia pred všet­ký­mi ostat­ný­mi fun­kcia­mi (väč­ši­nou sa kla­die dôraz na život­nosť). Pre porov­na­nie, Super­Char­ger na Tes­la sta­ni­ciach doká­že nabiť úpl­ne vybi­tú baté­riu v elek­tric­kom aute za 75 minút.

Pod­ľa CEO spo­loč­nos­ti Sto­re­Dot, Dr. Doro­na Myers­dor­fa, rých­lo­na­bí­ja­teľ­né baté­rie do elek­tric­kých áut sú kri­tic­kým kro­kom pre sprí­stup­ne­nie tých­to áut širo­kej verej­nos­ti. Málo­ko­mu sa chce čakať, kým sa baté­ria nabi­je, aby mohol nie­kam vyštar­to­vať či pokra­čo­vať v ces­te. Spo­loč­nosť už spo­lu­pra­cu­je s auto­mo­bi­lo­vý­mi par­tner­mi, aby naštar­to­va­li výro­bu baté­rií vo veľ­kom.

zdroj: store-dot.com

Ďal­ším plu­som tých­to baté­rií je ich bez­peč­nosť, keď­že nie sú hor­ľa­vé. Tomu sa pote­ší mini­mál­ne Tes­la – v roku 2013 sa sta­lo nie­koľ­ko prí­pa­dov, kedy autá Model S zača­li horieť prá­ve kvô­li baté­riám.

zdroj: tesla.com

Sto­re­Dot verí, že baté­rie sa dosta­nú na trh do troch rokov. Mož­no prá­ve tvo­je budú­ce auto bude mať v sebe zabu­do­va­nú Flesh­Bat­te­ry, kto vie?

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)