Star­tu­pA­wards v plnom prúde, kto sa stane víťa­zom?

Lukáš Gašparík jr. / 27. november 2015 / Tools a produktivita

Ak pat­ríš aj ty medzi nad­šen­cov sveta star­tu­pov a nesti­hol si si kúpiť lís­tok skôr ako sa vypre­dali, mal by si určite spo­zor­nieť. Práve v týchto chví­ľach s v his­to­ric­kej budove koná finále Star­tu­pA­wards, ktoré už o pár hodín spozná svo­jich víťa­zov.

A je to tu! Pre všet­kých star­tu­po­vých nad­šen­cov je práve dnes deň, kedy uvi­dia to naj­lep­šie čo tu máme. V poradí už piaty roč­ník súťaže StartupAwards.sk pri­tia­hol zau­jí­mavé pro­jekty, ktoré budú bojo­vať o víťazs­tvo v šty­roch rôz­nych kate­gó­riách: SOCIETY, DIGI­TAL, ART&DESIGNSCIENCE. Celý prog­ram sa v his­to­ric­kej budove SND začal už o 15:00 a o jeho sláv­nostné otvo­re­nie sa posta­ral prí­ho­vor pre­zi­dent SR Andrej Kiska. Po ňom sa na pódium dosta­vili už porot­co­via Star­tu­pA­wards 2015, kto­rými sú Mike But­cher (TechC­runch), Erja Retzén (Mana­ging Direc­tor — NASDAQ), Domi­nik Balogh (GoDaddy) a Paul Joze­fak (Liquid Labs).

Na rad tak prišli súťažné pit­che star­tu­pov, ktoré to dotiahli až sem. Ako prvá sa na pódiu pred­sta­vila tro­j­ica star­tu­pov z kate­gó­rie SOCIETY: Bee­Safe, Bat­Su­ite, Waste:it. Po nich sa pred porotu posta­vili star­tupy Cloudo, Tootoot a Order­Lord, ktoré repre­zen­to­vali kate­gó­riu DIGI­TAL. Po nich pri­šiel na radu už krátky cof­fee break, avšak po chvíli sa všetci vrá­tili na svoje miesta a prog­ram mohol pokra­čo­vať. Ako tre­tia v poradí si odpit­cho­vala kate­gó­ria ART&DESIGN, kon­krétne star­tupy Ben­ja­min But­ton, Drone n Base a Litt­le­Lane. Na záver si prišlo azda to naj­lep­šie, čo tu dnes bolo. Kate­gó­ria SCIENCE a jej zástup­co­via Blue Vision Labs, Pho­to­neo a Cap­tu­ring Rea­lity.

V pries­to­roch his­to­ric­kého SND práve skon­čil ďalší cof­fee break a po ňom sa pred­sta­via so svo­jim pro­jek­tom deti z iKids, ktoré minulý rok zožali obrov­skú úspech. Po nich bude nasle­do­vať už samotné vyhlá­se­nie víťa­zov o bodku na záver postará after­party všet­kých zúčast­ne­ných. Po prvý krát je mož­nosť sle­do­vať dnešné Star­tu­pA­wards aj online. Takže chceš sle­do­vať tento jedi­nečný event u nás aj v okolí, určite kli­kaj na live stream.

Pridať komentár (0)