Star­tu­pová kul­túra pora­zila kor­po­ráty a nie je ťažké pocho­piť prečo

Martin Bohunický / 27. november 2016 / Startupy

Zažil som si obe. Cho­dil som na ôsmu, pípol som si kar­tičku a otvo­rili sa mi dvere do kan­ce­lá­rie, kde atmo­sféra od prvých momen­tov dňa len hustla. 

V napa­so­va­nej košeli, vyleš­te­ných topán­kach a so stra­chom v očiach som vykro­čil do ďal­šieho pevne nalin­ko­va­ného dňa. Bol som mladý, chcel som tvo­riť, chcel som veci meniť, chcel som svoj názor vyjad­ro­vať. No všetky tieto “rebel­ské” túžby museli ustú­piť požia­dav­kám spo­loč­nosti.

Pevne daný smer a “wan­nabe” auto­rity boli niečo, s čím som mal prob­lém. Moja vášeň pre tvorbu a moje ambí­cie dostá­vali jednu facku za dru­hou. Nie, musím odtiaľto preč.

800x400-all-nighters-brain

foto: eli­te­daily

Keď mám dnes skú­se­nosti s fre­e­lan­cin­gom a nie­koľ­kými star­tupmi, už nikdy by som sa do kor­po­rátu nevrá­til. Slo­boda, ktorú som obja­vil, je to naj­cen­nej­šie, čo môže člo­vek v práci mať. Čo je na Slo­ven­sku pozi­tí­vom, aj väč­šie firmy začí­najú do svo­jich pro­ce­sov apli­ko­vať tieto prin­cípy a vedia prečo — voľ­nosť zvy­čajne para­doxne vedie k pod­statne lep­ším výsled­kom celého tímu. Star­tu­pová kul­túra už dávno nemusí byť len súčas­ťou star­tu­pov, práve naopak — akej­koľ­vek prog­re­sív­nej firmy.

Začí­na­júce tímy majú len zriedka dosta­tok peňazí na nejaký ten bene­fit, napriek tomu vyni­kajú kva­li­tou a efek­ti­vi­tou. Pra­cujú ako dobre naole­jo­vaný stroj. Čo ich odli­šuje od veľ­kého kor­po­rátu? Vášeň? Vízia? Fle­xi­bi­lita? So srd­com a hla­vou na správ­nom mieste je možné si tieto „dary“ zacho­vať a ďalej ich roz­ví­jať. Posta­viť tím na výni­moč­nosti svo­jich čle­nov. A tak kom­bi­nu­jeme to naj­lep­šie z oboch sve­tov,” tvrdí CTO ame­ricko-slo­ven­skej firmy Cre­a­tix, ktorá do svo­jich pro­ce­sov mnoho prin­cí­pov zo star­tu­po­vej kul­túry apli­ko­vala. Práve ľudí z tejto firmy sme sa preto spý­tali, čo si na pra­cov­nej kul­túre vo svo­jej firme naj­viac vážia.

3

foto: Face­book — Cre­a­tix Slo­va­kia

Toto sú záro­veň veci, ktoré si na star­tu­po­vej kul­túre vážim ja a nikdy by som sa ich už nevzdal v pros­pech typic­kého kor­po­rát­neho prí­stupu.

1. Šéf je kamoš

V kor­po­ráte, kde som pra­co­val, som šéfa videl len pár­krát. Aj to len pre­fi­čal. Cítil som sa, akoby som ani nebol “hodný” komu­ni­ká­cie s ním. V star­tupe som zažil presný opak. Veľký šéf bol vždy ten prvý, kto ma pri­ví­tal, bol to ten, kto sa o mňa úprimne zau­jí­mal a s kaž­dým “šéfom” čoskoro vzni­kol kama­rát­sky vzťah, zalo­žený na rešpekte.

2. Zod­po­ved­nosť za veci, ktoré by som v kor­po­ráte nemal

Ako som už spo­me­nul, ambí­cie som mal vždy veľké. Chcel som vedieť zo všet­kého niečo, a potom jednu vec per­fektne. Nebaví ťa tvoja pozí­cia v kor­po­ráte? Zbo­hom, nahra­di­teľný chla­pec bez mena. Nebaví ťa tvoja pozí­cia v star­tupe? A čo by ťa bavilo? Možno sales? Tak si to skús, poď, sad­neme si na to, zobe­riem ťa na roko­va­nie a uvi­díš. V správ­nom star­tupe presná pozí­cia neexis­tuje, pre­tože vždy môžeš pomôcť aj tam, kde sa to od teba nevy­ža­duje a skú­siť si to, na čo nemáš ofi­ciálnu kva­li­fi­ká­ciu.

Je pre mňa pozi­tí­vum pra­co­vať na tech­no­lo­gicky vyspe­lom pro­dukte a s ľuďmi, od kto­rých sa stále mám čo učiť :).” — Ľuboš Mis­trík.

3. Si vypo­čutý

Tvoj názor je v star­tupe rov­nako dôle­žitý, ako názor koho­koľ­vek iného. Pokiaľ to môže posu­núť celý pro­jekt dopredu, prečo by malo zále­žať na tom, či si stá­žista alebo vysoko posta­vený zamest­na­nec?

1

foto: Face­book — Cre­a­tix Slo­va­kia

Mne sa naj­viac páčia šikovní a inšpi­ra­tívni ľudia, s kto­rými pra­cu­jem. Pro­fe­si­ona­lita tímu, žiadny direk­tívny lea­ders­hip, ale ľud­ský prí­stup a pries­tor na rea­li­zá­ciu vlast­ných nápa­dov.” — Zuzka Pito­ňá­ková

4. Žiadne zby­točné pra­vidlá

Veď vieš, kar­tičky. Prí­chod na pevne daný čas. Dress code. Potre­bu­ješ odísť z práce skôr a vypi­su­ješ si dovo­lenku na polo­vicu dňa. 

Na práci v Cre­a­tixe sa mi páči hlavne firemná kul­túra :). Super kolek­tív, veľa srandy, ľudia sa tu neberú prí­liš vážne. Dávi­dova hláška: “Just get the shit done!”, z čoho vyplýva, že keď treba, tak sa maká, ale dá sa prísť do práce aj na jede­nástu. No a potom pro­fe­si­ona­lita, ľudia čo tu robia sú fakt dobrí. Ďalej super office a team­bu­il­dingy.” - Tibor Koma

2

foto: Face­book — Cre­a­tix Slo­va­kia

Ak si uro­bíš svoju prácu, prečo má zále­žať na tom, koľko hodín v práci si? Pri práci v star­tupe je zvy­čajne na tebe, či budeš v práci 3 hodiny alebo 12 hodín. Hlavne nech je robota hotová. Necí­tiš sa dobre? Tak to dnes odrob z domu, príp. si oddýchni, žiadny prob­lém.

5. Každý deň je iný

Nikdy nevieš, na čom budeš pra­co­vať zaj­tra. Príde prob­lém, okam­žite rie­šiš. Žiadne zdĺhavé sch­va­ľo­va­nie cez tri ďal­šie úrovne firmy. 

No hlavne že sme dobrá par­tia, potom fle­xi­bilná pra­covná doba, neve­ren­ding snack a ping­pong. Naprí­klad aj tie tur­naje v ping­pongu sú super, je to ako team­bu­il­ding, len netreba nikam cho­diť :)).” — Miloš Kruk.

Neus­tále deba­tu­jete, vymie­ňate si myš­lienky a keď niečo zau­jí­mavé príde, okam­žite to apli­ku­jete. Dobrý nápad? Za 20 minút môže byť zre­a­li­zo­vaný a imple­men­to­vaný. To v kor­po­ráte neza­ži­ješ.

4

foto: Face­book — Cre­a­tix Slo­va­kia

Ale aj kor­po­rát má svoje výhody…”

Nepo­chybne. Star­tu­pová kul­túra pri­niesla do pra­cov­ného pro­stre­dia obrov­ské množ­stvo pozi­tív­nych impul­zov, no nemu­síme sa tvá­riť, že je to zázračný prí­stup, s kto­rým zaru­čene zaro­bíš mili­óny. Kľú­čom, ako pri všet­kom, je nájsť správnu rov­no­váhu. Daj ľuďom pocit, že na nich záleží, že nie sú zby­točne via­zaní a že ich názor je dôle­žitý (pre­tože čo je dôle­ži­tej­šie?) a oni sa ti odvďa­čia ver­nos­ťou a parád­nymi výkonmi. Ak toto apli­ku­ješ, potom už v pod­state nezá­leží na tom, či ste zabe­hnutá firma alebo traja kama­ráti v garáži.

titulná foto: thenextweb.com, zdroj foto: Face­book — Cre­a­tix Slo­va­kia

Pridať komentár (0)