Štát sa rozhodol konať a pripravuje Koncepciu pre podporu startupov

 • Startupisti máte dôvod na radosť. Inovatívne firmy mladšie ako 3 roky a podnikaví študenti dostanú možnosť čerpať rad výhod a nových služieb. Podporné opatrenia pre startupy, ktoré navrhuje vláda v rámci Koncepcie pre podporu startupov si prečítate v článku.
image_1427282917.jpeg
 • Startupisti máte dôvod na radosť. Inovatívne firmy mladšie ako 3 roky a podnikaví študenti dostanú možnosť čerpať rad výhod a nových služieb. Podporné opatrenia pre startupy, ktoré navrhuje vláda v rámci Koncepcie pre podporu startupov si prečítate v článku.

 

Štát si konečne začal uvedomovať, že potreba podpory pre mladých začínajúcich podnikateľov je nevyhnutná. Ministerstvo financií v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, ministerstvom školstva a Slovak Business Agency pripravili koncepciu pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému na Slovensku.

 

Definícia startupu podľa predkladanej Koncepcie

 

Startupom sa rozumie kapitálová obchodná spoločnosť so sídlom na území SR, od ktorej vzniku neuplynulo viac ako 36 mesiacov. Vznikla za účelom tvorby inovatívneho produktu alebo služby, je mikro, malým alebo stredným podnikom a väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám, ktoré sú jej zakladateľmi.

 

 

Navrhované opatrenia na podporu startupov a startupového ekosystému na Slovensku:

 

 • Jednoduchá akciová spoločnosť: jedná sa o novú právnu formu, ktorá má odstrániť niektoré bariéry brániace v podnikaní startupov (viac informácií nižšie).
 • Daňové stimuly: oslobodenie od platenia daňovej licencie na tri roky a úľavy pri skladaní zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii platiteľa DPH (viac informácií nižšie).
 • Zlepšenie kapitálového financovania pre startupy cez štruktúru Slovak Investment Holding, zavedenie nových finančných nástrojov pre startupy v rámci Národného podnikateľského centra a zlepšenie prístupu k možnostiam financovania v Európe.
 • Matching grant – dodatočné grantové financovanie, ktoré bude dopĺňať kapitál poskytnutý angel investorom (viac informácií nižšie).
 • Zriadenie neformálnej platformy angel investorov v rámci NPC a zavedenie stimulov pre angel investorov. Úlohami platforiem bude vytvorenie databázy investorov a startupov, kvantitatívne analýzy investičnej činnosti angel investorov, či vytvorenie mechanizmu na rating startupov.
 • Zriadenie Národného podnikateľského centra (NPC) v rámci Slovak Business Agency, ktoré má poskytovať služby a finančné a nefinančné nástroje podporujúce startupy. Front Office NPC má byť otvorený v októbri 2015 a má poskytovať množstvo služieb ako akceleračný program, zriadenie tzv. Creative Point, poskytovanie stáží vo významných technologických parkoch (napr. USA, Izrael, Singapur), organizácia startup podujatí a networkingových aktivít, pomoc pri spracovaní štúdie realizovateľnosti, zhotovení a testovaní prototypu, a ďalšie.
 • Stimulovanie zahraničných inovatívnych subjektov pre pobyt v SR formou startup víz. Autor startupového projektu z krajín mimo EHP dostane víza na 12 mesiacov a pod podmienkou zriadenia firmy v SR bude môcť využiť všetky existujúce služby pre implementáciu svojho projektu (mentora, inkubačné služby, poradenstvo atď.). Následne bude môcť po 12 mesiacoch požiadať o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania.
 • Poskytovanie grantov a nefinančnej podpory pre študentov / doktorandov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje inovatívne myšlienky a podnikateľské zámery v spolupráci so školami, centrami excelentnosti a inkubátormi. Cieľom programu je podporiť študentov počas najkritickejšej fázy rozvoja podniku. Výška grantu by mala pokryť základné životné náklady cieľovej skupiny počas obdobia deviatich mesiacov.
 • Motivácia vysokých škôl a výskumných inštitúcií pri podpore študentov a začínajúcich startupov / spin-offov. Pomocou grantov sa má startupom a spin-offom sprístupniť výskumná infraštruktúra VŠ a zabezpečiť poskytovanie obdobných služieb, ako tie, ktoré poskytujú súkromné inkubátory, ale za cenovo výhodnejších podmienok. Ďalej sa má podporiť aktívna snaha vysokých škôl a vedeckých inštitúcií o hľadanie komerčného uplatnenia pre ich výskum, spoluprácu so súkromnými firmami a zapojenie do medzinárodných programov stimulujúcich spoluprácu so súkromným sektorom
 • Podpora výučby finančnej a podnikateľskej gramotnosti pedagógov vo všetkých učiteľských študijných odboroch, čo má umožniť učiteľom základných a stredných škôl viesť mladé generácie k podnikateľskému, inovatívnemu a finančnému mysleniu.
 • Koordinácia a synergie v rámci krajín V4: pravidelné stretnutia pracovnej skupiny krajín V4 pre problematiku podpory startupov a inovácií, spoločná web stránka s databázou startupov a investorov v regióne, ktorá bude umožňovať ich aktívne párovanie (matchmaking). Vytvorenie pozície pre stáleho zástupcu SR v americkom Silicon Valley, ktorý má podporovať investície smerom do SR, export úspešných slovenských služieb a produktov do Silicon Valey, a budovať kontakty.

 

 

Jednoduchá akciová spoločnosť (JAS)

 

Pre optimálnu súčinnosť investorov v startupoch a rozvoj startupov je najefektívnejšie zaviesť novú právnu formu spoločnosti, ktorá umožní flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, možnosti vstupu investora, ale predovšetkým jeho výstupu z investície.

Riešením je zavedenie hybridnej formy spoločnosti, ktorá kombinuje prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Ide o „jednoduchú akciovú spoločnosť – JAS“, na ktorú by sa vzťahovali viaceré ustanovenia o súkromnej akciovej spoločnosti. Základné imanie JAS bude začínať od 1 eura a bude rozdelené na akcie, ktoré nebudú verejne obchodovateľné. Umožní sa vydávanie rôznych druhov akcií, ktoré budú spojené s rôznymi právami. Akcie JAS bude možné počítať od 1 eurocenta, čo umožní vydávanie väčšieho množstva akcií a s nimi potom nakladať napríklad pri motivovaní zamestnancov zamestnaneckými akciami. 

 

Matching grants 

 

Mobilizácia angel investorov má prebiehať prostredníctvom dodatočného navýšenia investície angel investora do startupu o dotáciu (grant) z verejných zdrojov vo výške 20% výšky investície angel investora (matching grant). Ak sa napr. angel investor rozhodne vložiť svoj kapitál do startupu vo výške 50 000 eur, štát udelí danému startupu grant vo výške 10 000 eur bez nároku na majetkový podiel v spoločnosti a bez zmeny podielu investora, ktorý získal svojou investíciou.

Startup bude môcť získať spolufinancujúci grant aj viac krát, maximálne však do výšky 20 000 eur a to kumulatívne bez ohľadu na počet investorov.

 

Podmienky pre poskytnutie grantu z verejných zdrojov do startupu:

 • investícia do podniku, ktorý spĺňa kritériá startupu a ktorý nevykazuje nedoplatky na dani z príjmov, zdravotnom a sociálnom poistení,
 • majetkový podiel v startupe, ktorý investor získa touto investíciou, môže dosiahnuť najviac 49 %,
 • grant udelený startupu nebude podliehať zdaneniu,
 • dolná hranica investície anjelského investora je stanovená na 5 000 eur,
 • maximálna výška grantu, ktorý si takýmto spôsobom bude môcť startup naakumulovať od viacerých investorov bude limitovaná na 20 000 eur (kumulatívne na jeden startup).

 

Stanovené budú aj kritériá na kvalifikáciu angel investora: ten nesmie byť v právnom, obchodnom, rodinnom a pracovnom vzťahu s niektorým zo zakladateľov, majiteľov alebo zamestnancov startupu, a majetkový podiel v danom startupe získava po prvýkrát.

 

Daňové stimuly

 

S cieľom umožniť zvýšenie likvidity startupov počas začiatočných najkritickejších fáz podnikania je navrhnuté oslobodenie od povinnosti uhrádzať daňovú licenciu pre startupy na obdobie 3 rokov.  Dodatočnou podmienkou pre uplatnenie tohto opatrenia okrem splnenia parametrov definície startupu však bude, aby konatelia a spoločníci daného startupu nemali zákaz akejkoľvek podnikateľskej činnosti a neboli dlžníkmi daňového úradu, sociálnej poisťovne alebo niektorej zo zdravotných poisťovní.

Ďalším stimulom má byť zjednodušenie dobrovoľnej registrácie platiteľa DPH, čo startupom umožní žiadať o vrátenie DPH z nakúpených tovarov a služieb a tým efektívne odľahčí ich cashfow. 

U daňovo spoľahlivých startupov požadujúcich registráciu na DPH bude na základe novej úpravy možné realizovať registráciu na DPH bez uloženia zábezpeky. Dobrovoľné i povinné registrácie nebudú podmienené úhradou zábezpeky. Týmito úpravami sa predpokladá zjednotenie procesov dobrovoľných a zákonných registrácií, vrátane príslušných lehôt.

 

zdroj: justice.gov.sk, cfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech