Štát sa roz­ho­dol konať a pri­pra­vuje Kon­cep­ciu pre pod­poru star­tu­pov

Lukáš Gašparík jr. / 25. marca 2015 / Tools a produktivita

Star­tu­pisti máte dôvod na radosť. Ino­va­tívne firmy mlad­šie ako 3 roky a pod­ni­kaví štu­denti dostanú mož­nosť čer­pať rad výhod a nových slu­žieb. Pod­porné opat­re­nia pre star­tupy, ktoré navrhuje vláda v rámci Kon­cep­cie pre pod­poru star­tu­pov si pre­čí­tate v článku.

Štát si konečne začal uve­do­mo­vať, že potreba pod­pory pre mla­dých začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov je nevy­hnutná. Minis­ter­stvo finan­cií v spo­lu­práci s minis­ter­stvom hos­po­dár­stva, minis­ter­stvom škols­tva a Slo­vak Busi­ness Agency pri­pra­vili kon­cep­ciu pre pod­poru star­tu­pov a roz­voj star­tu­po­vého eko­sys­tému na Slo­ven­sku.

Defi­ní­cia star­tupu podľa pred­kla­da­nej Kon­cep­cie

Star­tu­pom sa roz­umie kapi­tá­lová obchodná spo­loč­nosť so síd­lom na území SR, od kto­rej vzniku neup­ly­nulo viac ako 36 mesia­cov. Vznikla za úče­lom tvorby ino­va­tív­neho pro­duktu alebo služby, je mikro, malým alebo stred­ným pod­ni­kom a väč­šina hla­so­va­cích práv patrí fyzic­kým oso­bám, ktoré sú jej zakla­da­teľmi.

Navrho­vané opat­re­nia na pod­poru star­tu­pov a star­tu­po­vého eko­sys­tému na Slo­ven­sku:

 • Jed­no­du­chá akci­ová spo­loč­nosť: jedná sa o novú právnu formu, ktorá má odstrá­niť nie­ktoré bari­éry brá­niace v pod­ni­kaní star­tu­pov (viac infor­má­cií niž­šie).
 • Daňové sti­muly: oslo­bo­de­nie od pla­te­nia daňo­vej licen­cie na tri roky a úľavy pri skla­daní zábez­peky pri dob­ro­voľ­nej regis­trá­cii pla­ti­teľa DPH (viac infor­má­cií niž­šie).
 • Zlep­še­nie kapi­tá­lo­vého finan­co­va­nia pre star­tupy cez štruk­túru Slo­vak Inves­tment Hol­ding, zave­de­nie nových finanč­ných nástro­jov pre star­tupy v rámci Národ­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra a zlep­še­nie prí­stupu k mož­nos­tiam finan­co­va­nia v Európe.
 • Mat­ching grant — doda­točné gran­tové finan­co­va­nie, ktoré bude dopĺňať kapi­tál poskyt­nutý angel inves­to­rom (viac infor­má­cií niž­šie).
 • Zria­de­nie nefor­mál­nej plat­formy angel inves­to­rov v rámci NPC a zave­de­nie sti­mu­lov pre angel inves­to­rov. Úlo­hami plat­fo­riem bude vytvo­re­nie data­bázy inves­to­rov a star­tu­pov, kvan­ti­ta­tívne ana­lýzy inves­tič­nej čin­nosti angel inves­to­rov, či vytvo­re­nie mecha­nizmu na rating star­tu­pov.
 • Zria­de­nie Národ­ného pod­ni­ka­teľ­ského cen­tra (NPC) v rámci Slo­vak Busi­ness Agency, ktoré má posky­to­vať služby a finančné a nefi­nančné nástroje pod­po­ru­júce star­tupy. Front Office NPC má byť otvo­rený v októbri 2015 a má posky­to­vať množ­stvo slu­žieb ako akce­le­račný prog­ram, zria­de­nie tzv. Cre­a­tive Point, posky­to­va­nie stáží vo význam­ných tech­no­lo­gic­kých par­koch (napr. USA, Izrael, Sin­ga­pur), orga­ni­zá­cia star­tup podu­jatí a networ­kin­go­vých akti­vít, pomoc pri spra­co­vaní štú­die rea­li­zo­va­teľ­nosti, zho­to­vení a tes­to­vaní pro­to­typu, a ďal­šie.
 • Sti­mu­lo­va­nie zahra­nič­ných ino­va­tív­nych sub­jek­tov pre pobyt v SR for­mou star­tup víz. Autor star­tu­po­vého pro­jektu z kra­jín mimo EHP dostane víza na 12 mesia­cov a pod pod­mien­kou zria­de­nia firmy v SR bude môcť využiť všetky exis­tu­júce služby pre imple­men­tá­ciu svojho pro­jektu (men­tora, inku­bačné služby, pora­den­stvo atď.). Následne bude môcť po 12 mesia­coch požia­dať o ude­le­nie pre­chod­ného pobytu na účely pod­ni­ka­nia.
 • Posky­to­va­nie gran­tov a nefi­nanč­nej pod­pory pre štu­den­tov / dokto­ran­dov, ktorí majú záu­jem roz­ví­jať svoje ino­va­tívne myš­lienky a pod­ni­ka­teľ­ské zámery v spo­lu­práci so ško­lami, cen­trami exce­len­tnosti a inku­bá­tormi. Cie­ľom prog­ramu je pod­po­riť štu­den­tov počas naj­kri­tic­kej­šej fázy roz­voja pod­niku. Výška grantu by mala pokryť základné životné náklady cie­ľo­vej sku­piny počas obdo­bia devia­tich mesia­cov.
 • Moti­vá­cia vyso­kých škôl a výskum­ných inšti­tú­cií pri pod­pore štu­den­tov a začí­na­jú­cich star­tu­pov / spin-offov. Pomo­cou gran­tov sa má star­tu­pom a spin-offom sprí­stup­niť výskumná infra­štruk­túra VŠ a zabez­pe­čiť posky­to­va­nie obdob­ných slu­žieb, ako tie, ktoré posky­tujú súkromné inku­bá­tory, ale za cenovo výhod­nej­ších pod­mie­nok. Ďalej sa má pod­po­riť aktívna snaha vyso­kých škôl a vedec­kých inšti­tú­cií o hľa­da­nie komerč­ného uplat­ne­nia pre ich výskum, spo­lu­prácu so súkrom­nými fir­mami a zapo­je­nie do medzi­ná­rod­ných prog­ra­mov sti­mu­lu­jú­cich spo­lu­prácu so súkrom­ným sek­to­rom
 • Pod­pora výučby finanč­nej a pod­ni­ka­teľ­skej gra­mot­nosti peda­gó­gov vo všet­kých uči­teľ­ských štu­dij­ných odbo­roch, čo má umož­niť uči­te­ľom základ­ných a stred­ných škôl viesť mladé gene­rá­cie k pod­ni­ka­teľ­skému, ino­va­tív­nemu a finanč­nému mys­le­niu.
 • Koor­di­ná­cia a syner­gie v rámci kra­jín V4: pra­vi­delné stret­nu­tia pra­cov­nej sku­piny kra­jín V4 pre prob­le­ma­tiku pod­pory star­tu­pov a ino­vá­cií, spo­ločná web stránka s data­bá­zou star­tu­pov a inves­to­rov v regi­óne, ktorá bude umož­ňo­vať ich aktívne páro­va­nie (match­ma­king). Vytvo­re­nie pozí­cie pre stá­leho zástupcu SR v ame­ric­kom Sili­con Val­ley, ktorý má pod­po­ro­vať inves­tí­cie sme­rom do SR, export úspeš­ných slo­ven­ských slu­žieb a pro­duk­tov do Sili­con Valey, a budo­vať kon­takty.

Jed­no­du­chá akci­ová spo­loč­nosť (JAS)

Pre opti­málnu súčin­nosť inves­to­rov v star­tu­poch a roz­voj star­tu­pov je naje­fek­tív­nej­šie zaviesť novú právnu formu spo­loč­nosti, ktorá umožní fle­xi­bilné nasta­ve­nie majet­ko­vých vzťa­hov, mož­nosti vstupu inves­tora, ale pre­dov­šet­kým jeho výstupu z inves­tí­cie.

Rie­še­ním je zave­de­nie hyb­rid­nej formy spo­loč­nosti, ktorá kom­bi­nuje prvky spo­loč­nosti s ruče­ním obme­dze­ným a akci­ovej spo­loč­nosti. Ide o „jed­no­du­chú akci­ovú spo­loč­nosť – JAS“, na ktorú by sa vzťa­ho­vali via­ceré usta­no­ve­nia o súkrom­nej akci­ovej spo­loč­nosti. Základné ima­nie JAS bude začí­nať od 1 eura a bude roz­de­lené na akcie, ktoré nebudú verejne obcho­do­va­teľné. Umožní sa vydá­va­nie rôz­nych dru­hov akcií, ktoré budú spo­jené s rôz­nymi prá­vami. Akcie JAS bude možné počí­tať od 1 euro­centa, čo umožní vydá­va­nie väč­šieho množ­stva akcií a s nimi potom nakla­dať naprí­klad pri moti­vo­vaní zamest­nan­cov zamest­na­nec­kými akci­ami. 

Mat­ching grants 

Mobi­li­zá­cia angel inves­to­rov má pre­bie­hať pro­stred­níc­tvom doda­toč­ného navý­še­nia inves­tí­cie angel inves­tora do star­tupu o dotá­ciu (grant) z verej­ných zdro­jov vo výške 20% výšky inves­tí­cie angel inves­tora (mat­ching grant). Ak sa napr. angel inves­tor roz­hodne vlo­žiť svoj kapi­tál do star­tupu vo výške 50 000 eur, štát udelí danému star­tupu grant vo výške 10 000 eur bez nároku na majet­kový podiel v spo­loč­nosti a bez zmeny podielu inves­tora, ktorý zís­kal svo­jou inves­tí­ciou.

Star­tup bude môcť zís­kať spo­lu­fi­nan­cu­júci grant aj viac krát, maxi­málne však do výšky 20 000 eur a to kumu­la­tívne bez ohľadu na počet inves­to­rov.

Pod­mienky pre poskyt­nu­tie grantu z verej­ných zdro­jov do star­tupu:

 • inves­tí­cia do pod­niku, ktorý spĺňa kri­té­riá star­tupu a ktorý nevy­ka­zuje nedo­platky na dani z príj­mov, zdra­vot­nom a sociál­nom pois­tení,
 • majet­kový podiel v star­tupe, ktorý inves­tor získa touto inves­tí­ciou, môže dosiah­nuť naj­viac 49 %,
 • grant ude­lený star­tupu nebude pod­lie­hať zda­ne­niu,
 • dolná hra­nica inves­tí­cie anjel­ského inves­tora je sta­no­vená na 5 000 eur,
 • maxi­málna výška grantu, ktorý si takýmto spô­so­bom bude môcť star­tup naaku­mu­lo­vať od via­ce­rých inves­to­rov bude limi­to­vaná na 20 000 eur (kumu­la­tívne na jeden star­tup).

Sta­no­vené budú aj kri­té­riá na kva­li­fi­ká­ciu angel inves­tora: ten nesmie byť v práv­nom, obchod­nom, rodin­nom a pra­cov­nom vzťahu s nie­kto­rým zo zakla­da­te­ľov, maji­te­ľov alebo zamest­nan­cov star­tupu, a majet­kový podiel v danom star­tupe zís­kava po prvý­krát.

Daňové sti­muly

S cie­ľom umož­niť zvý­še­nie lik­vi­dity star­tu­pov počas začia­toč­ných naj­kri­tic­kej­ších fáz pod­ni­ka­nia je navr­hnuté oslo­bo­de­nie od povin­nosti uhrá­dzať daňovú licen­ciu pre star­tupy na obdo­bie 3 rokov. Doda­toč­nou pod­mien­kou pre uplat­ne­nie tohto opat­re­nia okrem spl­ne­nia para­met­rov defi­ní­cie star­tupu však bude, aby kona­te­lia a spo­loč­níci daného star­tupu nemali zákaz akej­koľ­vek pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti a neboli dlž­níkmi daňo­vého úradu, sociál­nej pois­ťovne alebo nie­kto­rej zo zdra­vot­ných pois­ťovní.

Ďal­ším sti­mu­lom má byť zjed­no­du­še­nie dob­ro­voľ­nej regis­trá­cie pla­ti­teľa DPH, čo star­tu­pom umožní žia­dať o vrá­te­nie DPH z nakú­pe­ných tova­rov a slu­žieb a tým efek­tívne odľahčí ich cash­fow. 

U daňovo spo­ľah­li­vých star­tu­pov poža­du­jú­cich regis­trá­ciu na DPH bude na základe novej úpravy možné rea­li­zo­vať regis­trá­ciu na DPH bez ulo­že­nia zábez­peky. Dob­ro­voľné i povinné regis­trá­cie nebudú pod­mie­nené úhra­dou zábez­peky. Týmito úpra­vami sa pred­po­kladá zjed­no­te­nie pro­ce­sov dob­ro­voľ­ných a zákon­ných regis­trá­cií, vrá­tane prí­sluš­ných lehôt.

zdroj: justice.gov.sk, cfo.sk

Pridať komentár (0)