Stavba historicky prvého bratislavského mrakodrapu sa môže odsunúť. Projekt sa komplikuje

Mária Ambrozová / 27. decembra 2018 / Architektúra

  • V pa­no­ráme nášho hlav­ného mesta má pri­bud­núť naj­vyš­šia bu­dova, náš prvý mra­ko­drap s výš­kou 168 met­rov
  • Od­kedy de­ve­lo­per J&T Real Es­tate ozná­mil svoj zá­mer, na­ráža na vlnu kri­tiky
  • Dnes za­znieva v mé­diách in­for­má­cia, že stavba sa prav­de­po­dobne na­tiahne
  • Staré Mesto to­tiž de­ve­lo­pe­rovi stoplo po­vo­le­nie na vý­stavbu mra­ko­drapu Euro­vea To­wer
zdroj: jtre.sk
  • V pa­no­ráme nášho hlav­ného mesta má pri­bud­núť naj­vyš­šia bu­dova, náš prvý mra­ko­drap s výš­kou 168 met­rov
  • Od­kedy de­ve­lo­per J&T Real Es­tate ozná­mil svoj zá­mer, na­ráža na vlnu kri­tiky
  • Dnes za­znieva v mé­diách in­for­má­cia, že stavba sa prav­de­po­dobne na­tiahne
  • Staré Mesto to­tiž de­ve­lo­pe­rovi stoplo po­vo­le­nie na vý­stavbu mra­ko­drapu Euro­vea To­wer

Na jar tohto roku množ­stvo oby­va­te­ľov nášho hlav­ného mesta po­te­šila no­vinka o ví­zii de­ve­lo­pera J&T Real Es­tate pri­blí­žiť Bra­ti­slavu Man­hat­tanu a po­sta­viť tu his­to­ricky prvý sku­točný mra­ko­drap (viac si pre­čí­taš TU). Od­vtedy však ve­rej­nosť o vý­stavbe dis­ku­tuje prak­ticky ne­pretr­žite.

V au­guste prišli prvé pri­po­mienky vte­daj­šieho ru­ži­nov­ského sta­rostu Du­šana Pe­kára, ktorý tvr­dil, že vý­stavba pri­pra­vo­va­ného mra­ko­drapu nie je v sú­lade s územ­ným plá­nom hlav­ného meste a kri­ti­zo­val aj fakt, že by o tom mala roz­ho­do­vať časť Staré Mesto, hoci ka­ta­strálne patrí pod Ru­ži­nov (viac si pre­čí­taš TU). Dnes je však na pre­trase nová téma. TREND in­for­mo­val o tom, že Staré Mesto stoplo po­vo­le­nie na vý­stavbu mra­ko­drapu Euro­vea To­wer.

Keďže ar­chi­tek­túru síce máme radi, no s od­bor­nou ter­mi­no­ló­giou si radi ne­cháme po­môcť, oslo­vili sme Ad­riana Gubča, ur­bán­neho geo­grafa, ktorý spra­vuje Bra­ti­slava YIMBY – YIM.BA, aby nám k téme pre­zra­dil viac. Ho­vorí: „Pro­jekt zís­kal kon­com no­vem­bra územné roz­hod­nu­tie, po kto­rom na­sle­duje sta­vebné ko­na­nie, ukon­čené sta­veb­ným po­vo­le­ním, po kto­rom sa spúšťa vý­stavba. Te­raz však sta­ros­tka m.č. Staré Mesto, ktorá je zá­ro­veň šta­tu­tár­kou zod­po­ved­ného Sta­veb­ného úradu, po­za­sta­vila do­ru­čo­va­nie roz­hod­nu­tia o umiest­není stavby (územ­ného roz­hod­nu­tia), čím v pod­state po­za­sta­vila plat­nosť územ­ného roz­hod­nu­tia.

Toto ko­na­nie mest­ská časť (jej Sta­vebný úrad) ospra­vedl­ňuje zá­sad­nými pri­po­mien­kami m.č. Ru­ži­nov, ktorá je dot­knu­tým or­gá­nom. Pri­po­mienky však došli až po na­do­bud­nutí prá­vo­plat­nosti ÚR, preto by sa prav­de­po­dobne na ne ne­malo pri­hlia­dať. Pri­hlia­dať však možno na prí­padné od­vo­la­nie, ktoré prav­de­po­dobne m.č. po­dala, o tomto od­vo­laní treba preto roz­hod­núť. Ak sa s od­vo­la­ním Sta­vebný úrad sto­tožní (čo je ne­prav­de­po­dobné), vec sa prav­de­po­dobne po­su­nie na roz­hod­nu­tie Ok­res­nému úradu, lebo de­ve­lo­per asi podá svoje od­vo­la­nie.“

Zá­ro­veň do­dáva, že situ­ácia sa v rámci po­vo­ľo­va­nia vý­stavby kom­plexu Euro­vea 2 kom­pli­kuje a môže sa od­su­núť aj jeho vý­stavba.

Pridať komentár (0)