Bratislava by mohla prísť o svoj prvý mrakodrap

  • Pri brehu Dunaja podľa starostu Ružinova nemá čo hľadať 46 poschodový mrakodrap
  • Územné konanie časti projektu Eurovea 2 je tak prerušené až dovtedy, kým hlavné mesto nepredloží stanovisko k podaným námietkam
eu
jtre.sk
  • Pri brehu Dunaja podľa starostu Ružinova nemá čo hľadať 46 poschodový mrakodrap
  • Územné konanie časti projektu Eurovea 2 je tak prerušené až dovtedy, kým hlavné mesto nepredloží stanovisko k podaným námietkam

Pripravovaný mrakodrap Eurovea 2 (viac si o ňom prečítaš TU) je proti územnému plánu hlavného mesta. Myslí si to starosta Ružinova Dušan Pekár, informoval o tom portál Trend. Starostovi sa nepáči ani fakt, že o novom mrakodrape by mala rozhodovať mestská časť Staré Mesto.

Starosta svoje námietky argumentuje tým, že Eurovea 1 a Eurovea 2 sú väčšou časťou na území Ružinova. V roku 2004 bol určeným stavebným úradom na konanie o celej stavbe stavebný úrad Bratislava-Ružinov. Minulý rok však okresný úrad určil za príslušný konať o tej istej stavbe, jej časti, stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto. Všetko aj napriek tomu, že to, čo robí Euroveu Euroveou, je na katastrálnom území Ružinova.

“Môžeme sa len domnievať, prečo došlo k takejto zmene stavebného úradu. Kto a prečo predpokladá, že územné rozhodnutie na stavbu bude vydané rýchlo a v rozpore s platným územným plánom mesta Bratislava,” vyjadril sa na svojom Facebooku starosta Ružinova Dušan Pekár.

Ružinov však ako účastník konania a dotknutý orgán využíva všetky zákonom dostupné možnosti, aby poukázal na nesúlad stavby s územným plánom. Kvôli podanému odvolaniu je súčasné konanie na stavebnom úrade mestskej časti Bratislava Staré Mesto prerušené.

“Budeme naliehať na odstránení nesúladu stavby s územným plánom hlavného mesta Bratislava,” hovorí Pekár. Starosta zdôrazňuje, že problémom je aj výška obytnej veže. Pôvodne mala mať budova len 20 poschodí, no developer ich plánuje 46.

Developerom projektu, ktorého súčasťou je aj mrakodrap, je J&T Real Es­tate (v roku 2017 podľa Finstatu znížila stratu o 16 % na -2,482 mil. € a tržby jej klesli o 50 % na 12,36 mil. eur). V tes­nej blíz­kosti náb­re­žia Du­naja by podľa plánov mala vy­rásť bu­dova s výš­kou viac ako 150 met­rov, čo je de­fi­ní­cia pre mra­ko­drap. S takz­va­ným „pr­vým slo­ven­ským mra­ko­dra­pom“, za ktorý sa často ozna­čuje len 45-met­rov vy­soká bu­dova Man­der­láku, sa teda sku­točne ne­bude dať po­rov­nať.

Pro­jekt Euro­vea 2 je však oveľa roz­siah­lejší a ok­rem no­vej do­mi­nanty mesta za­hŕňa vý­stavbu ďal­ších piatich sta­vieb. Sú­časnú Euro­veu by mal vý­razne roz­ší­riť o ďal­šie ob­chodné pries­tory, pri­bud­núť by malo aj šesť ki­no­sál.

Do­plní ju tiež po­d­zemné par­ko­visko, dve bu­dovy s veľ­ko­le­pými kan­ce­lár­skymi pries­tormi a obytné bu­dovy s tak­mer 500 bytmi, údajne s do­stup­nými ce­nami. Zväč­še­nie čaká aj park a pro­me­nádu. Práve tá je v cen­tre zá­ujmu de­ve­lo­pera, ktorý chce dru­hou fá­zou pro­jektu mesto ešte vý­raz­nej­šie pre­po­jiť s Du­na­jom. Plné dokončenie zóny možno očakávať, ak nedôjde k podobným zbytočným komplikáciám, okolo roku 2025.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech