Šte­fan Klein sa vyjad­ril k nehode Aero­mo­bilu

Lukáš Gašparík jr. / 11. mája 2015 / Tech a inovácie

Po tom, ako sme vás infor­mo­vali o piat­ko­vej nehode Aero­mo­bilu, sa k samot­nej nehode vyjad­ril aj jeho vyná­lezca a pilot Šte­fan Klein, ktorý sa sna­žil objas­niť prí­činy nehody.

Pri piat­ko­vom tes­to­va­com lete pre­žil vyná­lezca Aero­mo­bilu Šte­fan Klein chvíle, ktoré by nech­cel zažiť žia­den pilot. Spolu s Aero­mo­bi­lom sa z výšky pri­bližne 300 met­rov zrú­til k zemi a tvrdí pád mu pomo­hol stl­miť núdzový padák, ktorý sti­hol ešte pred pádom akti­vo­vať. Klein ihneď po páde vystú­pil zo zni­če­ného Aero­mo­bilu bez pomoci a po vlast­ných odkrá­čal. Následne bol pre­ve­zený na pre­ven­tívne vyšet­re­nie do nemoc­nice, z kto­rej však odišiel už v ten istý deň v poriadku domov. Aero­mo­bil bol po páde poško­dený najmä v jeho pred­nej časti, čo je logické, keďže padák, ktorý mal zmier­niť náraz, je umiest­nený v jeho zadnej časti. Po páde bolo poško­dené aj krídlo lie­ta­jú­ceho auta, avšak zadná časť zostala nepo­ru­šená.

Šte­fan Klein sa k samot­nej nehode vyjad­ril slo­vami: “K dis­po­zí­cií máme kame­rový záznam z letu a letové údaje, ktoré stále ana­ly­zu­jeme. Môžem však potvr­diť, že náš bez­peč­nostný sys­tém fun­guje doko­nale”.

Nakoľko poško­de­nie Aero­mo­bilu po páde je opra­vi­teľné, nemal by tento inci­dent nijako ohro­ziť jeho ďalší vývoj. Celá nehoda však bola aj na niečo “dobrá”, keďže sa aj samotní kon­štruk­téri pre­sved­čili o tom, že bez­peč­nostné prvky v Aero­mo­bile sú naozaj na vyso­kej úrovni a fun­gujú. O čom svedčí aj to, že samotný Šte­fan Klein pre­žil túto nehodu úplne bez zra­není. Zostáva nám preto len veriť, že vývoj lie­ta­jú­ceho auta tento inci­dent nijak neo­hrozí a o slo­ven­skom Aero­mo­bile budeme ešte veľa počuť. Držíme palce! :)

Viac o celej nehode si môžete pre­čí­tať v našom piat­ko­vom článku TU.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: press.aeromobil.com

Pridať komentár (0)