Ste­reo repro­duk­tory na iPhone 7 nebudú! Ide iba o dizajn

Daška vanková, thinkapple.sk / 20. augusta 2016 / Tech a inovácie

Tešil si sa, že aj napriek odo­bra­tiu 3,5 mm konek­tora jack na slú­chadlá to spo­loč­nosť Apple so ste­reo repro­duk­tormi vymys­lela dobre? Bohu­žiaľ, tých sa pri tomto modeli nedoč­káme. Poď sa pozrieť na dôkazy.

Na inter­nete sa dnes obja­vil prav­de­po­dobne ori­gi­nálny manuál k iPhonu 7, v kto­rom nie je prí­tom­nosť ste­reo repro­duk­to­rov vôbec spo­me­nutá. Čo to teda na spod­nej časti náj­deme? Hovorí sa o mik­ro­fóne, čo teore­ticky môže byť pravda, no prav­de­po­dobne pôjde len o falošné “dierky”, a to iba kvôli kraj­šiemu zovňajšku smart­fónu.

Tento manuál zve­rej­nil ser­ver NWE, ktorý ho vraj zís­kal priamo z továrne, kde sa iPhony vyrá­bajú. A okrem zná­mych infor­má­cií o novom smart­fóne od Apple manuál nepri­náša žiadne veľké novinky. Iba sa potvr­dzujú zme­nené prúžky antén, väč­šia šošovka foto­apa­rátu a podobne. O novom Home But­tone tiež zatiaľ z manu­álu nevieme nič vyčí­tať.

Uvi­díme, čo z “úni­kov” sa naozaj potvrdí a čo nie. ;-)

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)