Ste­ve Jobs vysvet­ľu­je, pre­čo iPho­ne 7 nemá 3,5 mm jack

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 11. septembra 2016 / Tech a inovácie

Phil Schil­ler, vicep­re­zi­dent pre celo­sve­to­vý mar­ke­ting App­le, ozna­čil odstrá­ne­nie 3,5 mm konek­to­ra jack za “odváž­ne”. Toto slo­vo ale vôbec nemu­se­lo byť náhod­né. Zrej­me sa sna­žil odká­zať na komen­tár Ste­va Job­sa, kto­rý pred rok­mi obha­jo­val kon­tro­verz­né roz­hod­nu­tie App­le zasta­viť pod­po­ru Flas­hu v iPho­ne a iPa­de.

Sna­ží­me sa vyro­biť per­fekt­né pro­duk­ty pre ľudí a máme odva­hu pove­dať, že túto súčasť nepo­va­žu­je­me za nie­čo, čo robí skve­lý pro­dukt. Pre­to ho vyne­chá­me. Nie­kto­rým ľuďom sa to nepá­či, tak­že nám budú nadá­vať,” opi­su­je svo­je poci­ty z odstrá­ne­nia Flas­hu Jobs. “Rad­šej to vez­me­me a svo­ju ener­giu bude­me sústre­diť do tech­no­ló­gií, o kto­rých si mys­lí­me, že sú na vzo­stu­pe a budú dob­ré pre zákaz­ní­kov. A vie­te čo? Oni nám pla­tia pres­ne za tie­to roz­hod­nu­tia.” Na záver ešte dodal: “Ak uspe­je­me, budú naše pro­duk­ty kupo­vať, a ak nie, nebu­dú.”

Opis Ste­va Job­sa spred šies­tich rokov až prek­va­pi­vo vysti­hu­je dneš­nú situ­áciu. Spo­lu­za­kla­da­teľ fir­my App­le by pokoj­ne mohol hovo­riť o odstrá­ne­ní 3,5 mm konek­to­ra jack a všet­ko by sede­lo.

Okrem spo­mí­na­né­ho slo­va však na “odváž­ne roz­hod­nu­tia” spo­loč­nos­ti App­le odka­zu­je aj samot­ná pozván­ka. Por­tál 9to­5mac upo­zor­ňu­je, že far­by bub­lín na tape­tách iPho­nov 7 pres­ne zod­po­ve­da­jú far­bám počí­ta­čov iMac G3. Tie fir­ma pred­sta­vi­la ešte v roku 1998 a vyslú­ži­la si kri­ti­ku za odstrá­ne­nie dlho­roč­né­ho štan­dar­du — dis­ke­to­vej mecha­ni­ky.

zdroj: 9to5mac.com

Spo­loč­nosť App­le je fir­ma, ku kto­rej vždy pat­ri­li ino­vá­cie. Dokon­ca aj vte­dy, keď sa nedoč­ka­la pozi­tív­nych ohla­sov verej­nos­ti. Hes­lo “Think dif­fe­rent” to doko­na­le vysti­hu­je. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa jej to ale vypla­ti­lo. Uvi­dí­me, či to pla­tí aj pri odstrá­ne­ní konek­to­ra na slú­chad­lá.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to­5mac

Pridať komentár (0)