Steve Jobs vysvet­ľuje, prečo iPhone 7 nemá 3,5 mm jack

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 11. septembra 2016 / Tech a inovácie

Phil Schil­ler, vicep­re­zi­dent pre celo­sve­tový mar­ke­ting Apple, ozna­čil odstrá­ne­nie 3,5 mm konek­tora jack za “odvážne”. Toto slovo ale vôbec nemu­selo byť náhodné. Zrejme sa sna­žil odká­zať na komen­tár Steva Jobsa, ktorý pred rokmi obha­jo­val kon­tro­verzné roz­hod­nu­tie Apple zasta­viť pod­poru Flashu v iPhone a iPade.

Sna­žíme sa vyro­biť per­fektné pro­dukty pre ľudí a máme odvahu pove­dať, že túto súčasť nepo­va­žu­jeme za niečo, čo robí skvelý pro­dukt. Preto ho vyne­cháme. Nie­kto­rým ľuďom sa to nepáči, takže nám budú nadá­vať,” opi­suje svoje pocity z odstrá­ne­nia Flashu Jobs. “Rad­šej to vez­meme a svoju ener­giu budeme sústre­diť do tech­no­ló­gií, o kto­rých si mys­líme, že sú na vzo­stupe a budú dobré pre zákaz­ní­kov. A viete čo? Oni nám pla­tia presne za tieto roz­hod­nu­tia.” Na záver ešte dodal: “Ak uspe­jeme, budú naše pro­dukty kupo­vať, a ak nie, nebudú.”

Opis Steva Jobsa spred šies­tich rokov až prek­va­pivo vysti­huje dnešnú situ­áciu. Spo­lu­za­kla­da­teľ firmy Apple by pokojne mohol hovo­riť o odstrá­není 3,5 mm konek­tora jack a všetko by sedelo.

Okrem spo­mí­na­ného slova však na “odvážne roz­hod­nu­tia” spo­loč­nosti Apple odka­zuje aj samotná pozvánka. Por­tál 9to­5mac upo­zor­ňuje, že farby bub­lín na tape­tách iPho­nov 7 presne zod­po­ve­dajú far­bám počí­ta­čov iMac G3. Tie firma pred­sta­vila ešte v roku 1998 a vyslú­žila si kri­tiku za odstrá­ne­nie dlho­roč­ného štan­dardu — dis­ke­to­vej mecha­niky.

zdroj: 9to5mac.com

Spo­loč­nosť Apple je firma, ku kto­rej vždy pat­rili ino­vá­cie. Dokonca aj vtedy, keď sa nedoč­kala pozi­tív­nych ohla­sov verej­nosti. Heslo “Think dif­fe­rent” to doko­nale vysti­huje. Vo väč­šine prí­pa­dov sa jej to ale vypla­tilo. Uvi­díme, či to platí aj pri odstrá­není konek­tora na slú­chadlá.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to­5mac

Pridať komentár (0)