Stock­figh­ter: Hra, kto­rá poriad­ne otes­tu­je tvo­je prog­ra­má­tor­ské schop­nos­ti

Sebastian Mach / 30. decembra 2015 / Lifehacking

Stock­figh­ter je hra, kto­rá je pri­pra­ve­ná vyzvať prog­ra­má­to­rov kaž­dej úrov­ne.

V štý­le legen­dár­ne­ho módu “Cap­tu­re the Flag” dosta­nes prí­stup do vir­tu­ál­ne­ho trhu, kde je na tebe, aby si kódo­va­ním vyrie­šil všet­ky prob­lé­my, kto­ré sa vyskyt­nú. Tie­to výzvy zahŕňa­jú soft­vé­ro­vú bez­peč­nosť, dis­tri­bu­ova­né sys­té­my a mno­ho ďal­ších odvet­ví.

Screen Shot 2015-12-30 at 07.42.52Prvé leve­ly sú ako v kaž­dej inej hre dosť ľah­ké, no s prog­re­som sa stá­va­jú čoraz nároč­nej­ší­mi.

Hra je roz­de­le­ná na dve hlav­né čas­ti — Tra­ding a Jailb­re­ak. V Tra­din­go­vých leve­loch píšeš kód do HTTP API a sna­žíš sa zís­kať kon­tro­lu nad obchod­ný­mi stra­té­gia­mi. V Jailb­re­ak leve­loch musíš prí­sť na to, ako pre­vziať kon­tro­lu nad zaria­de­ním, kto­ré ti umož­ní vyrov­nať trh.

Tvor­co­via hry tvr­dia, že ich pro­dukt môže byť kľud­ne pou­ži­tý naprí­klad aj pri nábo­ro­vom pro­ce­se. Keď­že hra ponú­ka všet­ky úrov­ne, veľ­mi ľah­ko poten­ciál­ne­mu zamest­ná­va­te­ľo­vi uká­že, ako na tom tvo­je schop­nos­ti naozaj sú.

Tak­že ak nemáš čo robiť cez sviat­ky, skús Stock­figh­ter.

Screen Shot 2015-12-30 at 07.42.33

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)