Stock­figh­ter: Hra, ktorá poriadne otes­tuje tvoje prog­ra­má­tor­ské schop­nosti

Sebastian Mach / 30. decembra 2015 / Tech a inovácie

Stock­figh­ter je hra, ktorá je pri­pra­vená vyzvať prog­ra­má­to­rov kaž­dej úrovne.

V štýle legen­dár­neho módu “Cap­ture the Flag” dosta­nes prí­stup do vir­tu­ál­neho trhu, kde je na tebe, aby si kódo­va­ním vyrie­šil všetky prob­lémy, ktoré sa vyskytnú. Tieto výzvy zahŕňajú soft­vé­rovú bez­peč­nosť, dis­tri­bu­ované sys­témy a mnoho ďal­ších odvetví.

Screen Shot 2015-12-30 at 07.42.52Prvé levely sú ako v kaž­dej inej hre dosť ľahké, no s prog­re­som sa stá­vajú čoraz nároč­nej­šími.

Hra je roz­de­lená na dve hlavné časti — Tra­ding a Jailb­reak. V Tra­din­go­vých leve­loch píšeš kód do HTTP API a sna­žíš sa zís­kať kon­trolu nad obchod­nými stra­té­giami. V Jailb­reak leve­loch musíš prísť na to, ako pre­vziať kon­trolu nad zaria­de­ním, ktoré ti umožní vyrov­nať trh.

Tvor­co­via hry tvr­dia, že ich pro­dukt môže byť kľudne pou­žitý naprí­klad aj pri nábo­ro­vom pro­cese. Keďže hra ponúka všetky úrovne, veľmi ľahko poten­ciál­nemu zamest­ná­va­te­ľovi ukáže, ako na tom tvoje schop­nosti naozaj sú.

Takže ak nemáš čo robiť cez sviatky, skús Stock­figh­ter.

Screen Shot 2015-12-30 at 07.42.33

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)