Stripe spúšťa novú službu pre budo­va­nie biz­nisu

Klaudia Astrabová / 12. marca 2016 / Business

Jeden z najob­ľú­be­nej­ších a naj­pro­duk­tív­nej­ších star­tu­pov vo finanč­nom sek­tore pri­chá­dza s novou služ­bou Stripe Atlas. Stripe bol zalo­žený Pat­ric­kom a Joh­nom Col­li­si­onom a svoju obľubu si zís­kal u mno­hých malých, či veľ­kých obchod­ní­kov vďaka svo­jej trans­pa­ren­tnosti, jed­no­du­chej integ­rá­cií a sta­no­ve­nej ceno­vej poli­tike.

Táto nová služba je zatiaľ k dis­po­zí­cií len na pozva­nie. Začí­na­jú­cim star­tu­pom umož­ňuje zalo­žiť ame­rickú spo­loč­nosť v štáte Dela­ware a k tomu ponúka ban­kový účet v jedi­nej „star­tu­po­vej“ banke Sil­li­con Val­ley Bank. Tento ban­kový účet bude pre­po­jený s účtom na Stripe. Pre prvých 100 zákaz­ní­kov bude všetko zadarmo. Ďalší zákaz­níci si potom zapla­tia kom­pletný balík za pri­bližne 500$, to je pri­bližne 455,79€.

stripeatlas2-850x468

foto: redak­cia

Medzi ďal­šie bene­fity patrí, že každá zakla­da­júca spo­loč­nosť dostane naj­viac 15 000$ kre­ditu do AWS od Ama­zonu na správu ser­veru a uži­točné rady týka­júce sa daní alebo práv­nych prob­lé­mov. Stripe už má aj nie­koľko zau­jí­ma­vých par­tne­rov, ktorí budú službu oddnes ponú­kať vybra­ným star­tu­pom. Patrí medzi nich napr. Y Comi­na­tor, PWC, či Ama­zon.

Aj keď sa služba posky­tuje spo­loč­nos­tiam zalo­že­ným v USA je dostupná pre koho­koľ­vek, pre­tože zalo­žiť ame­rickú firmu môže dnes aj člo­vek, ktorý priamo nemá pra­covné povo­le­nie, či busi­ness vízum. Patrí medzi jednu z prvých slu­žieb, ktorá sa spo­jila so Sil­li­con Val­ley Bank umož­ňuje zalo­že­nie ban­ko­vého účtu aj na diaľku, bez osob­ného kon­taktu. Takže slo­ven­ské star­tupy hor sa do toho!

stripezaver

foto: stripe

Zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)