Stri­pe spúš­ťa novú služ­bu pre budo­va­nie biz­ni­su

Klaudia Astrabová / 12. marca 2016 / Business

Jeden z najob­ľú­be­nej­ších a naj­pro­duk­tív­nej­ších star­tu­pov vo finanč­nom sek­to­re pri­chá­dza s novou služ­bou Stri­pe Atlas. Stri­pe bol zalo­že­ný Pat­ric­kom a Joh­nom Col­li­si­onom a svo­ju obľu­bu si zís­kal u mno­hých malých, či veľ­kých obchod­ní­kov vďa­ka svo­jej trans­pa­ren­tnos­ti, jed­no­du­chej integ­rá­cií a sta­no­ve­nej ceno­vej poli­ti­ke.

Táto nová služ­ba je zatiaľ k dis­po­zí­cií len na pozva­nie. Začí­na­jú­cim star­tu­pom umož­ňu­je zalo­žiť ame­ric­kú spo­loč­nosť v štá­te Dela­wa­re a k tomu ponú­ka ban­ko­vý účet v jedi­nej „star­tu­po­vej“ ban­ke Sil­li­con Val­ley Bank. Ten­to ban­ko­vý účet bude pre­po­je­ný s účtom na Stri­pe. Pre prvých 100 zákaz­ní­kov bude všet­ko zadar­mo. Ďal­ší zákaz­ní­ci si potom zapla­tia kom­plet­ný balík za pri­bliž­ne 500$, to je pri­bliž­ne 455,79€.

stripeatlas2-850x468

foto: redak­cia

Medzi ďal­šie bene­fi­ty pat­rí, že kaž­dá zakla­da­jú­ca spo­loč­nosť dosta­ne naj­viac 15 000$ kre­di­tu do AWS od Ama­zo­nu na sprá­vu ser­ve­ru a uži­toč­né rady týka­jú­ce sa daní ale­bo práv­nych prob­lé­mov. Stri­pe už má aj nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých par­tne­rov, kto­rí budú služ­bu oddnes ponú­kať vybra­ným star­tu­pom. Pat­rí medzi nich napr. Y Comi­na­tor, PWC, či Ama­zon.

Aj keď sa služ­ba posky­tu­je spo­loč­nos­tiam zalo­že­ným v USA je dostup­ná pre koho­koľ­vek, pre­to­že zalo­žiť ame­ric­kú fir­mu môže dnes aj člo­vek, kto­rý pria­mo nemá pra­cov­né povo­le­nie, či busi­ness vízum. Pat­rí medzi jed­nu z prvých slu­žieb, kto­rá sa spo­ji­la so Sil­li­con Val­ley Bank umož­ňu­je zalo­že­nie ban­ko­vé­ho účtu aj na diaľ­ku, bez osob­né­ho kon­tak­tu. Tak­že slo­ven­ské star­tu­py hor sa do toho!

stripezaver

foto: stri­pe

Zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)