Štu­dent si na 3D tla­čiarni vytla­čil stroj­ček na zuby. Ušet­ril a môže sa usmie­vať

Michal Sorkovský / 18. marca 2016 / Tech a inovácie

Amos Dud­ley sa v minu­losti nezvy­kol prí­liš usmie­vať. Celé det­stvo sa cítil neprí­jemne, kvôli svo­jim zubom a za svoj chrup sa han­bil. Potom, ako sa ale roz­ho­dol na 3D tla­čiarni vytvo­riť si nový stroj­ček na zuby, má konečne parádny dôvod usmie­vať sa.

Amos, ktorý má 23 rokov a štu­duje dizajn na New Jer­sey Ins­ti­tute of Tech­no­logy, pri­šiel so zau­jí­ma­vým nápa­dom, keď si hľa­dal vhodný zubný stroj­ček cez inter­net. Uve­do­mil si, že mnoho týchto stroj­če­kov vyze­ralo, ako niečo, čo by sa mohlo dať vytla­čiť na 3D tla­čiarni. Tento svoj nápad hneď aj otes­to­val.

3d-printed-braces-amos-dudley-11

Po hľa­daní a skú­maní infor­má­cií o tom, ako stroj­ček spra­viť tak, aby na zuboch sedel správne, sa ho Amo­sovi poda­rilo vytla­čiť. Ako si môžeš všim­núť na obráz­koch, tento jeho nápad vyšiel parádne. Celý pro­jekt Amosa pri­tom stál menej ako 60 dolá­rov, čo je pod­statne niž­šia suma, ako tá, ktorú by nechal u zubára. No aj napriek tomuto úspe­chu, Amos neplá­nuje budo­vať svoju kari­éru v odvetví zub­ných stroj­če­kov.
3d-printed-braces-amos-dudley-63d-printed-braces-amos-dudley-8

3d-printed-braces-amos-dudley-163d-printed-braces-amos-dudley-13

zdroj: boredpanda.com, zdroj foto­gra­fií: boredpanda.com

Pridať komentár (0)