Štu­dent si na 3D tla­čiar­ni vytla­čil stroj­ček na zuby. Ušet­ril a môže sa usmie­vať

Michal Sorkovský / 18. marca 2016 / Tech a inovácie

Amos Dud­ley sa v minu­los­ti nezvy­kol prí­liš usmie­vať. Celé det­stvo sa cítil neprí­jem­ne, kvô­li svo­jim zubom a za svoj chrup sa han­bil. Potom, ako sa ale roz­ho­dol na 3D tla­čiar­ni vytvo­riť si nový stroj­ček na zuby, má koneč­ne parád­ny dôvod usmie­vať sa.

Amos, kto­rý má 23 rokov a štu­du­je dizajn na New Jer­sey Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy, pri­šiel so zau­jí­ma­vým nápa­dom, keď si hľa­dal vhod­ný zub­ný stroj­ček cez inter­net. Uve­do­mil si, že mno­ho tých­to stroj­če­kov vyze­ra­lo, ako nie­čo, čo by sa moh­lo dať vytla­čiť na 3D tla­čiar­ni. Ten­to svoj nápad hneď aj otes­to­val.

3d-printed-braces-amos-dudley-11

Po hľa­da­ní a skú­ma­ní infor­má­cií o tom, ako stroj­ček spra­viť tak, aby na zuboch sedel správ­ne, sa ho Amo­so­vi poda­ri­lo vytla­čiť. Ako si môžeš všim­núť na obráz­koch, ten­to jeho nápad vyšiel parád­ne. Celý pro­jekt Amo­sa pri­tom stál menej ako 60 dolá­rov, čo je pod­stat­ne niž­šia suma, ako tá, kto­rú by nechal u zubá­ra. No aj napriek tomu­to úspe­chu, Amos neplá­nu­je budo­vať svo­ju kari­é­ru v odvet­ví zub­ných stroj­če­kov.
3d-printed-braces-amos-dudley-63d-printed-braces-amos-dudley-8

3d-printed-braces-amos-dudley-163d-printed-braces-amos-dudley-13

zdroj: boredpanda.com, zdroj foto­gra­fií: boredpanda.com

Pridať komentár (0)