Študenti na Slovensku majú veľké množstvo možností, ako zlepšiť úroveň svojho vzdelania. Jednou z nich je program Talentway

  • Slovenské školstvo by potrebovalo mnoho zásadných zmien. Je to však teória, ktorá sa ťažko mení na prax. Napriek tomu je v našej krajine mnoho ľudí, ktorí sa snažia meniť systém zdola a po svojom. Môžete sa k nim pridať.
img_20170217_113236
TALENTWAY
  • Slovenské školstvo by potrebovalo mnoho zásadných zmien. Je to však teória, ktorá sa ťažko mení na prax. Napriek tomu je v našej krajine mnoho ľudí, ktorí sa snažia meniť systém zdola a po svojom. Môžete sa k nim pridať.

Mnoho ľudí na Slovensku sa sťažuje na školský systém, aké sú podľa vás hlavné dôvody?

Sú dva – disparita tempa rozvoja spoločnosti voči pomerne konzervatívnemu školskému prostrediu a nesúlad požadovaných a poskytovaných gramotností medzi vzdelávaním a praxou. Základná a hlavne stredná škola (ako inštitúcia) nemôže čakať na administratívne rozhodnutia mimo nej, ako upraviť osnovy, čo pridať, čo inovovať a čo odobrať. V školskej reforme by preto postačovala možno len jediná úprava – zmeniť nekonečný vertikálny systém riadenia (vláda – akreditačná komisia – úrady – škola ako inštitúcia – riaditeľ školy – učiteľ – trieda), na jednoduchý horizontálny systém: prax – osnova a prostredie školy – žiak/študent.

TALENTWAY

Vaše projekty spájajú teóriu s praxou, na Slovensku je práve prax u absolventov VŠ nedostatočná. Čo považujete za hlavný problém?

Máme jeden príklad za všetky: aktuálne sa uvažuje pridať hodinu dejepisu a brannú výchovu do osnovy, pritom v už naplno bežiacej 4. priemyselnej, a teda hlavne digitálnej revolúcie (Industry 4.0) len sotva 12% maturantov ovláda excel. Ešte som nezaznamenal, žeby už niekto maturoval z digitálnej gramotnosti, nemám na mysli budúcich programátorov, ale bežných „PC users.“ V štúdiu ekonomických smerov, kam sa hlási takmer 20% maturantov, a neskôr v ich pracovnej praxi je ovládanie excelu niečo ako malá násobilka alebo gramatika.

No VŠ nie je na to, aby učila gramotnosť, VŠ je určená na to, aby pripravila nositeľov vysokoškolských titulov na riešenie problémov.

Vidíte v tejto situácii nejaké riešenia?

Ak chceme užitočné školstvo, musíme ho otvoriť na horizontálnej úrovni firmám a organizáciám a priebežne (nie raz za čas) upravovať osnovy, metódy a vzdelávacie ciele podľa požiadaviek praxe. Firmy vedie výhľadovo na 3-5 rokov definovať svoje požiadavky na absolventov. Súčasne firmy vedia poskytnúť najmodernejšie techniky a technológie, oni držia krok s inováciami. A najdôležitejšia vec – firmy najlepšie dokážu preškoľovať učiteľov do využívania najmodernejších systémov. Preto ak majú školy pripraviť ľudí v súlade s technickým rozvojom, hlavné stanovisko a tvorivý prístup k systému vzdelávania musia v prvom rade zaujať firmy (napr. cez zväzy, komory, združenia alebo aj priamo) a nie „umelo“ vyskladané akreditačné komisie, ktoré tvoria len akademici.

TALENTWAY

Napriek mnohým negatívam je u nás mnoho možností. S niekoľkými ste prišli aj vy a váš tím. Predstavíte nám ich?

Program Talentway, ktorý aplikujeme na Obchodnej fakulte od roku 2011, je spôsob, ako „zdola“ zaviesť duálne vysokoškolské vzdelávanie v sociálno-humánnych a ekonomických študijných programoch. Program spočíva na štyroch atribútoch: problem-based learning poskytujúci študentom a lektorom možnosti riešiť aktuálne problémy hospodárskej praxe, praktikum podporujúce rozvoj silných stránok študentov, teamwork trénujúci soft skills, multikriteriálne hodnotenie objektivizujúce profil osobnosti študenta.

TALENTWAY

Kto sa môže pridať k programu Talentway?

Princípy sme spísali do metodickej príručky Talentway & Problem-based learning, ktorá bude pre všetkých dostupná ako e-book od leta aj cez bežné e-shopy. Postupne sa otvárame pre ďalšie fakulty EUBA, takisto nevylučujeme spoluprácu aj s ostatnými ekonomickými a sociálno-humánnymi fakultami v SR aj v zahraničí.

TALENTWAY

Onedlho štartujete JOB LAB KLUB, ktorý je zameraný najmä na absolventov VŠ, poviete nám o tom viac?

Toto je príklad, ako doplniť osnovy v priamej kooperácii s praxou. Už dlhšie sa nám množia požiadavky od firiem na absolventov VŠ, no mnohí z nich ich nespĺňajú, čo spôsobuje, že ich uplatnenie na pomerne lukratívne pracovné miesta je obmedzené. Vychádzame im teda v ústrety a cez poštátnicové týždne im ponúkame doplňujúce tréningy v kontexte týchto požiadaviek. Takže ich pripravíme na konkrétne pracovné miesto (job). Jeden z dôležitých obsahov tréningov bude napríklad aj spomínaný excel.

Sú vaše programy spoplatnené alebo máte sponzorov?

Samozrejme, že všetky programy pre študentov sú bezplatné, aj keď sa na mnohých z nich zúčastňujú externí experti a lektori. Úlohu kompenzácie preberajú na sebe naše partnerské organizácie z praxe.

TALENTWAY

Niektoré vaše projekty sú celkom čerstvé, ako sa staráte o to, aby sa o vás ľudia dozvedeli?

Riadime sa heslom „Kto nie je na internete, neexistuje.“, a preto zabezpečujeme pravidelné online prezentácie. Aktuálne sa snažíme dokončiť aj nový portál www.talentway.net, ktorý spojí všetky zúčastnené subjekty do jedného. Veríme, že veľmi nápomocného pracovného prostredia a plnoautomatickej komunikácie medzi jednotlivými účastníkmi – študentmi a lektormi, ako aj s firmami a externými expertmi.

TALENTWAY

Talentway funguje od roku 2011, poviete nám o niektorých najzaujímavejších projektoch, ktoré ste zorganizovali?

Prešli sme niekoľkými experimentálnymi etapami a celkovo sme aplikovali viac ako 25 oblastí v tzv. odborných kluboch. K ťažiskovým projektom patrí Retail Academy, Bankademy a najnovšie aj Sales Academy, kde pripravujeme študentov do vybraných hospodárskych odvetví väčšinou na pozície v B2B obchode a marketingu. Tiež sa úspešne rozbehol Digital Club a Foodie Club, v tom prvom podporujeme biznisové modely pri vývoji IT projektov, v tom druhom zas produktové aj marketingové inovácie v oblasti potravinárskeho priemyslu.
Takisto podporujeme aj študentské podnikateľské projekty a pripravujeme tú časť biznisového personálu, ktorá tak veľmi chýba v startupových tímoch.

TALENTWAY

Spolupracujete s nejakými známymi a zaujímavými ľuďmi zo Slovenska?

To je dôležitá časť našich aktivít, že na programoch sa zúčastňujú top manažéri kľúčových podnikov v danej oblasti – napr. generálny riaditeľ Lidl Slovensko, riaditeľ retailového bankovníctva z Tatrabanky, či manažéri zo Zľavadňa.sk alebo Nestlé Slovensko. Pre študentov je nielen výnimočné týchto ľudí zažiť, bežne ich na ulici nestretnú, ale aj s nimi priamo spolupracovať na problémoch z praxe. Vďaka tejto konštelácii máme aj kvalitné riešenia, ktoré sa už aj aplikovali, napr. v obchodoch Lidl, či u klientoch Tatrabanky.

Ako by ste jednou vetou prilákali nových ľudí na vaše projekty?

Odvaha niečo zmeniť – stredobodom je rozvoj osobnosti študenta – kooperácia.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK