Štu­denti základ­nej školy vyhrali robo­tickú súťaž, avšak na sve­tové finále nemajú peniaze

Tomáš Kahn / 19. mája 2015 / Tools a produktivita

Tento úspech sa poda­ril pätici štu­den­tov zo základ­nej školy v Zvo­lene. Vyhrali celo­slo­ven­skú súťaž v stavbe a prog­ra­mo­vaní robo­tov a podľa správ­nosti by teraz mali vyces­to­vať na sve­tové finále, na ktoré však nemajú dosta­tok peňazí. 

Sve­tové finále sa usku­toční v Číne, no nie je vôbec isté, či sa ho chlapci zúčast­nia, keďže nemajú dosta­tok peňazí. K mimo­riad­nemu úspe­chu sa vyjad­ril aj hovorca Mest­ského zastu­pi­teľ­stva vo Zvo­lene, ktorý pove­dal: “Porov­nať svoje sily, vedo­mosti a zruč­nosti s kon­ku­ren­ciou na maj­strov­stvách sveta sa nena­skytne každý deň. Je to prí­le­ži­tosť zís­kať ďal­šie skú­se­nosti, priaz­nivo ovplyv­niť ďal­šie štú­dium. Pre skrom­ných chlap­cov ide možno o celo­ži­votnú prí­le­ži­tosť. Prob­lé­mom sú ale peniaze.”

Ria­di­teľka školy, uči­te­lia, rodi­čia, ale aj ľudia z oko­lia sa teraz sna­žia dať dokopy aspoň nejakú časť finan­cií, aby mohli chlapci vyces­to­vať na sve­tové finále. Náklady na jed­ného odhadli pri tom na 1500€. Ria­di­teľka sa k celej situ­ácií vyjad­rila so slo­vami, “vzhľa­dom na finančnú situ­áciu rodín, z kto­rých žiaci pochá­dzajú, je ich účasť na maj­strov­stvách ohro­zená. Chlapci sú múdri, nav­šte­vujú triedu pre deti so vše­obec­ným inte­lek­to­vým nada­ním, ale vyras­tajú v skrom­ných pod­mien­kach.” 

Ak by sa našiel spon­zor, ktorý by chlap­com doká­zal uhra­diť tieto náklady, bolo by to pre nich niečo úžasné. S pros­bou o pomoc oslo­vu­jeme všet­kých, kto­rých oslo­viť vieme. Času je však veľmi málo. Stále však verím, že sa napo­kon nájdu ľudia, ktorí nám pomôžu,” dodala na záver ria­di­teľka školy.

Ak by ste sa roz­hodli chlap­com pomôcť, aby mohli vyces­to­vať na sve­tové finále, kon­tak­tujte pro­sím ria­di­teľku ZŠ Jilem­nic­kého 2 vo Zvo­lene.

Mgr. Ľubo­slava BIE­LI­KOVÁ
ria­di­teľka školy
tel.: 0915 830 388
e-mail: riaditelka@3zs-zvolen.sk

zdroj: TASR

Pridať komentár (0)