Štu­denti pre­ko­pali celý kon­cept firem­ných kata­ló­gov: Vyskú­šaj si “slu­žobný Mes­sen­ger”

Martin Bohunický / 7. februára 2016 / Tech a inovácie

Máš plné zuby neak­tu­ál­nych kata­ló­gov firiem, kde sa nikdy nevieš dopát­rať k otvá­ra­cím hodi­nám, adrese, či kon­taktu?

Ja osobne áno. V 90% prí­pa­doch nenáj­dem to, čo hľa­dám. O to viac sa teším tomuto nápadu. Oli­ver Plichta a jeho tím totiž prišli s kon­cep­tom, ktorý pova­žu­jem v danom seg­mente za revo­lučný.

Screen Shot 2016-02-07 at 12.28.36

Myš­lienka to pri­tom vôbec nie je zlo­žitá. Firmy a živ­nost­níci sa zare­gis­trujú do sys­tému rov­nako, ako pri bež­nom kata­lógu. Pre pou­ží­va­teľa potom apli­ká­cia MobiS­lužby zobrazí najb­liž­šie spo­loč­nosti, rele­vantné jeho vyhľa­dá­va­niu. Čo však robí apli­ká­ciu fakt zau­jí­ma­vou, je jed­no­značne zabu­do­vaný Mes­sen­ger — žiadne stra­tené maily do neexis­tu­jú­cich schrá­nok, ale real-time chat s okam­ži­tou odoz­vou.

V praxi to vyzerá asi tak, že náj­deš službu, ktorú potre­bu­ješ (pove­dzme kader­níc­tvo) a chceš vedieť, či sa ti oplatí do pre­vádzky v tejto chvíli prísť. Napí­šeš pre­vádz­ka­rovi, či má práve voľno, on dostane správu, zare­a­guje a všetci sú spo­kojní. Dostal si službu, pod­po­ril lokálny biz­nis a on zís­kal zákaz­níka.

Úspech momen­tálne závisí od ochoty spo­loč­ností a živ­nost­ní­kov zare­gis­tro­vať sa. Apli­ká­cia je už teraz dostupná pre Android, na ver­zií pre iOS sa v súčas­nosti pra­cuje.

Ahoj Oli­ver, ako ti vôbec napadlo zalo­žiť “slu­žobný Mes­sen­ger”?

Chcel som vytvo­riť niečo na spô­sob pra­cov­ného Face­bo­oku, aby moji zákaz­níci, ktorí využijú napr. jed­no­rá­zovú službu, nemali prí­stup k mojím osob­ným foto­gra­fiám, infor­má­ciam atď. Výho­dou Mes­sen­geru je tak­tiež to, že môžem sa ihneď infor­mo­vať v reál­nom čase, ako postu­puje posky­to­va­teľ slu­žieb pri jej napĺňaní. Ľudia, kto­rým som robil rôzne web­stránky a web-apli­ká­cie mi nepo­sie­lali len zada­nia, ale sa aj prie­bežne infor­mo­vali, ako na tom som. Ako pokra­ču­jem, čo mám spra­vené, čo plá­nu­jem ďalej robiť atď.

10623096_1236985616317797_4885929739820314411_n

Akú odozvu od firiem a živ­nost­ní­kov na svoju apli­ká­ciu máte?

Živ­nost­níci a men­šie spo­loč­nosti z oko­lia, ktoré sme oslo­vili, boli z apli­ká­cie nad­šení a samoz­rejme ju začali využí­vať. Náš pro­jekt zatiaľ fun­guje veľmi krátko, preto je v apli­ká­cií zatiaľ menší počet posky­to­va­te­ľov slu­žieb, ale už na tom pra­cu­jeme a postupne sa to bude plniťl

Ako každý vie, začiatky su ťažké, preto zavisí aj od ľudí, či nás pod­po­ria naprí­klad odpo­rú­ča­ním, zdie­ľa­ním alebo laj­kom na Face­bo­oku. A hlavne regis­trá­ciou.

Screen Shot 2016-02-07 at 12.30.11

Na svete je ver­zia 1.0, akým sme­rom by si sa chcel s apli­ká­ciou ube­rať? Môžme sa v budúc­nosti tešiť na nejaké špe­ciálne fun­kcie a vychy­távky?

Máme pri­chys­ta­ných mnoho skve­lých nápa­dov a vychy­tá­vok, ale zatiaľ ich nebu­deme pre­zrá­dzať :-) Ak sa bude pro­jekt páčiť môžeme pri­stú­piť k vylep­šo­va­niu a zdo­ko­na­ľo­va­niu.

screen14screen11

Výhody apli­ká­cie MobiS­lužby:

- infor­má­cie o služ­bách, popis, foto, otvá­ra­cie hodiny.

- zákaz­ník môže vyto­čiť tele­fónne číslo priamo z mobil­nej apli­ká­cie.

- priamy kon­takt pomo­cou sms alebo mailu

- mapa slu­žieb

- GPS navi­gá­cia k vybra­nej pre­vádzke

- služba fun­guje naprieč všet­kými zaria­de­niami (PC, tab­lety, smart­fóny)

- jed­no­du­ché zdie­ľa­nie slu­žieb na sociál­nych sie­ťach

- Mes­sen­ger pre real-time komu­ni­ká­ciu

Regis­truj svoju firmu do MobiS­luzby na tomto odkaze.

12553061_1246486158701076_647045515790203261_n

zdroj foto­gra­fií: mobisluzby.sk

Pridať komentár (0)