Štu­den­ti pre­ko­pa­li celý kon­cept firem­ných kata­ló­gov: Vyskú­šaj si “slu­žob­ný Mes­sen­ger”

Martin Bohunický / 7. februára 2016 / Lifehacking

Máš plné zuby neak­tu­ál­nych kata­ló­gov firiem, kde sa nikdy nevieš dopát­rať k otvá­ra­cím hodi­nám, adre­se, či kon­tak­tu?

Ja osob­ne áno. V 90% prí­pa­doch nenáj­dem to, čo hľa­dám. O to viac sa teším tomu­to nápa­du. Oli­ver Plich­ta a jeho tím totiž priš­li s kon­cep­tom, kto­rý pova­žu­jem v danom seg­men­te za revo­luč­ný.

Screen Shot 2016-02-07 at 12.28.36

Myš­lien­ka to pri­tom vôbec nie je zlo­ži­tá. Fir­my a živ­nost­ní­ci sa zare­gis­tru­jú do sys­té­mu rov­na­ko, ako pri bež­nom kata­ló­gu. Pre pou­ží­va­te­ľa potom apli­ká­cia MobiS­luž­by zobra­zí najb­liž­šie spo­loč­nos­ti, rele­vant­né jeho vyhľa­dá­va­niu. Čo však robí apli­ká­ciu fakt zau­jí­ma­vou, je jed­no­znač­ne zabu­do­va­ný Mes­sen­ger — žiad­ne stra­te­né mai­ly do neexis­tu­jú­cich schrá­nok, ale real-time chat s okam­ži­tou odoz­vou.

V pra­xi to vyze­rá asi tak, že náj­deš služ­bu, kto­rú potre­bu­ješ (pove­dz­me kader­níc­tvo) a chceš vedieť, či sa ti opla­tí do pre­vádz­ky v tej­to chví­li prí­sť. Napí­šeš pre­vádz­ka­ro­vi, či má prá­ve voľ­no, on dosta­ne sprá­vu, zare­a­gu­je a všet­ci sú spo­koj­ní. Dostal si služ­bu, pod­po­ril lokál­ny biz­nis a on zís­kal zákaz­ní­ka.

Úspech momen­tál­ne závi­sí od ocho­ty spo­loč­nos­tí a živ­nost­ní­kov zare­gis­tro­vať sa. Apli­ká­cia je už teraz dostup­ná pre Andro­id, na ver­zií pre iOS sa v súčas­nos­ti pra­cu­je.

Ahoj Oli­ver, ako ti vôbec napad­lo zalo­žiť “slu­žob­ný Mes­sen­ger”?

Chcel som vytvo­riť nie­čo na spô­sob pra­cov­né­ho Face­bo­oku, aby moji zákaz­ní­ci, kto­rí využi­jú napr. jed­no­rá­zo­vú služ­bu, nema­li prí­stup k mojím osob­ným foto­gra­fiám, infor­má­ciam atď. Výho­dou Mes­sen­ge­ru je tak­tiež to, že môžem sa ihneď infor­mo­vať v reál­nom čase, ako postu­pu­je posky­to­va­teľ slu­žieb pri jej napĺňa­ní. Ľudia, kto­rým som robil rôz­ne web­strán­ky a web-apli­ká­cie mi nepo­sie­la­li len zada­nia, ale sa aj prie­bež­ne infor­mo­va­li, ako na tom som. Ako pokra­ču­jem, čo mám spra­ve­né, čo plá­nu­jem ďalej robiť atď.

10623096_1236985616317797_4885929739820314411_n

Akú odoz­vu od firiem a živ­nost­ní­kov na svo­ju apli­ká­ciu máte?

Živ­nost­ní­ci a men­šie spo­loč­nos­ti z oko­lia, kto­ré sme oslo­vi­li, boli z apli­ká­cie nad­še­ní a samoz­rej­me ju zača­li využí­vať. Náš pro­jekt zatiaľ fun­gu­je veľ­mi krát­ko, pre­to je v apli­ká­cií zatiaľ men­ší počet posky­to­va­te­ľov slu­žieb, ale už na tom pra­cu­je­me a postup­ne sa to bude plniťl

Ako kaž­dý vie, začiat­ky su ťaž­ké, pre­to zavi­sí aj od ľudí, či nás pod­po­ria naprí­klad odpo­rú­ča­ním, zdie­ľa­ním ale­bo laj­kom na Face­bo­oku. A hlav­ne regis­trá­ci­ou.

Screen Shot 2016-02-07 at 12.30.11

Na sve­te je ver­zia 1.0, akým sme­rom by si sa chcel s apli­ká­ci­ou ube­rať? Môž­me sa v budúc­nos­ti tešiť na neja­ké špe­ciál­ne fun­kcie a vychy­táv­ky?

Máme pri­chys­ta­ných mno­ho skve­lých nápa­dov a vychy­tá­vok, ale zatiaľ ich nebu­de­me pre­zrá­dzať :-) Ak sa bude pro­jekt páčiť môže­me pri­stú­piť k vylep­šo­va­niu a zdo­ko­na­ľo­va­niu.

screen14screen11

Výho­dy apli­ká­cie MobiS­luž­by:

- infor­má­cie o služ­bách, popis, foto, otvá­ra­cie hodi­ny.

- zákaz­ník môže vyto­čiť tele­fón­ne čís­lo pria­mo z mobil­nej apli­ká­cie.

- pria­my kon­takt pomo­cou sms ale­bo mai­lu

- mapa slu­žieb

- GPS navi­gá­cia k vybra­nej pre­vádz­ke

- služ­ba fun­gu­je naprieč všet­ký­mi zaria­de­nia­mi (PC, tab­le­ty, smart­fó­ny)

- jed­no­du­ché zdie­ľa­nie slu­žieb na sociál­nych sie­ťach

- Mes­sen­ger pre real-time komu­ni­ká­ciu

Regis­truj svo­ju fir­mu do MobiS­luz­by na tom­to odka­ze.

12553061_1246486158701076_647045515790203261_n

zdroj foto­gra­fií: mobisluzby.sk

Pridať komentár (0)