Štu­dent­ská súťaž – Pozi­tívny IT pro­jekt

Rišo Néveri / 10. júna 2016 / Tools a produktivita

Soft­vé­rová spo­loč­nosť Posi­tive, s. r. o., vyhla­suje 1. roč­ník celo­štát­nej štu­dent­skej súťaže „Pozitívny​IT pro­jekt“. Súťaž je plat­for­mou na hod­no­te­nie a oce­ňo­va­nie kva­lity autor­ských prác štu­den­tov, štu­dent­skej ini­cia­tívy a vzde­la­nia v oblasti infor­mač­ných tech­no­ló­gií. Je určená pre štu­den­tov stred­ných škôl, gym­ná­zií a vyso­kých škôl na území celej Slo­ven­skej repub­liky.

Spo­loč­nosť Posi­tive, s. r. o., sa roz­hodla oce­niť mla­dých a talen­to­va­ných štu­den­tov so záuj­mom o oblasť IT. „Ako spo­loč­nosť, ktorá navrhuje a vyvíja vlastné soft­vé­rové a IT rie­še­nia, by sme radi oce­nili a vyz­dvihli aj mladé talenty, ktoré majú v budúc­nosti šancu pre­sa­diť sa a úspešne pôso­biť v IT sek­tore. Pod­po­riť chceme najmä mla­dých ľudí, ktorí sú bys­trí, ino­va­tívni a húžev­natí,“ uvá­dza maji­teľ spo­loč­nosti Posi­tive, s. r. o., Ing. Filip Schoch­mann.

Základ­nými kri­té­riami hod­no­te­nia teda budú pôvod­nosť, ori­gi­na­lita, ino­vá­cia a invenč­nosť autor­skej práce, ale tak­tiež kva­lita zho­to­ve­nia a v nepo­sled­nom rade aj čis­tota, čita­teľ­nosť a opti­mál­nosť zdro­jo­vého kódu.

Pri­hlá­siť je možné pro­jekty, ktoré vznikli v prie­behu štú­dia na škole. 

Pri­hla­so­va­nie IT pro­jek­tov je možné do 20. 6. 2016.

unnamed-2

Pred­me­tom súťaže je prak­tická práca (dielo) štu­denta v jed­nej z nasle­dov­ných oblastí IT:

  • výroba webo­vej stránky
  • vývoj webo­vej apli­ká­cie
  • zho­to­ve­nie mobil­nej apli­ká­cie
  • pro­jekt v oblasti IT odpre­zen­to­vaný mini­málne na úrovni škol­skej súťaže
  • star­tup v oblasti IT

Cena pre víťaza 

Autor víťaz­ného pro­jektu v kaž­dej kate­gó­rii získa peňažnú odmenu vo výške 200 eur a pou­kážku na zís­ka­nie uni­kát­nej hry dro­nov „Drone n Base 2.0 – the gaming drone“ v hod­note 250 eur. Štu­dent bude mať záro­veň mož­nosť zís­kať pla­tenú prax v spo­loč­nosti Posi­tive, s. r. o. Spo­loč­nosť Posi­tive, s. r. o., súčasne odo­vzdá škole, ktorú víťaz súťaže nav­šte­vuje, spon­zor­ský dar vo výške 500 eur.

Pre koho je súťaž určená?

Do súťaže sa môžu pri­hlá­siť štu­denti SŠ, štu­denti gym­ná­zií a štu­denti VŠ. Súťa­žiť sa bude v dvoch kate­gó­riách, a to: Stredné školy a gym­ná­ziá a Vysoké školy. Kate­gó­rie budú oce­nené samos­tatne.

Každý štu­dent sa môže zúčast­niť súťaže s via­ce­rými pro­jektmi, pri­čom pre jeden súťažný pro­jekt je nutné vypl­niť jednu samos­tatnú pri­hlášku.

Prie­beh a pod­mienky na zara­de­nie do súťaže

Pre účasť v súťaži je potrebné v ter­míne naj­ne­skôr do 20. 6. 2016 vypl­niť pri­hlášku, pod­pí­sať ju, oske­no­vať a zaslať pro­stred­níc­tvom e-mailu na adresu sutaz@positive.sk
Výber z pro­jek­tov bude pre­bie­hať v ter­míne: 21. 6. – 4. 7. 2016. Vyhod­no­te­nie súťaže a vyhlá­se­nie výsled­kov sa usku­toční 4. 7. 2016 pro­stred­níc­tvom zve­rej­ne­nia výsled­kov na webo­vej stránke spo­loč­nosti Posi­tive, s. r. o., ozná­me­ním o výhre a oslo­ve­ním víťaza a ozná­me­ním výhry škole, ktorú víťaz nav­šte­vuje. Účasť v súťaži je bez poplatku.

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže budú zve­rej­nené na:

Všetky ďal­šie pod­rob­nosti, pra­vidlá a pod­mienky súťaže sú uve­dené na adrese www.positive.sk v oso­bit­nom doku­mente s náz­vom: Pra­vidlá a pod­mienky „Štu­dent­skej súťaže o pozi­tívny IT pro­jekt“.

Pri­hláška je dostupná na www.positive.sk/sutaz#prihlaska.

O spo­loč­nosti Posi­tive, s. r. o.

Spo­loč­nosť Posi­tive, s. r. o., posky­tuje kom­plexné služby v oblasti infor­mač­ných tech­no­ló­gií so zame­ra­ním na vývoj soft­véru už 11 rokov. Od začiatku sa orien­tuje na zákaz­ní­kov pôso­bia­cich vo finanč­nom sek­tore. Rie­še­nia spo­loč­nosti Posi­tive, s. r. o., sú určené najmä pre pois­ťovne, banky a finanč­ných spro­stred­ko­va­te­ľov. Snaha obslú­žiť potreby par­tne­rov kom­plexne vyús­tila do prog­ramu soft­vér a služby pre finančný trh.

unnamed
Pridať komentár (0)