Štú­dio Luduc­rafts — veríme v poten­ciál hier, rešpek­tu­jeme jem­nosť remesla

Katka Šiborová / 6. november 2014 / Tools a produktivita

O tom, že zákla­dom úspeš­ného biz­nisu sú plné žaludky nám poroz­prá­vali cha­lani z novo-vznik­nu­tého štú­dia Luduc­rafts. Spolu s ich chief gami­fi­ca­tion desig­né­rom Oli­ve­rom Šim­kom sme sa roz­prá­valo o ich pra­cov­nom, spán­ko­vom i pit­nom režime a dostali sme tip na naj­lep­šie pagáče v Bra­ti­slave.

Mohli by ste sa nám pred­sta­viť? Kto alebo čo je Luduc­rafts?

Sme mladé štú­dio, ktoré sa roz­hodlo veno­vať na mieru šitej gami­fi­ká­cií. Luduc­rafts je momen­tálne výsled­kom spo­lu­práce odbor­ní­kov z via­ce­rých oblasti, ako je game design, gra­fický dizajn a naj­mo­der­nej­šie webové prí­stupy.

Ako vaše štú­dio vzniklo? 

Téme gami­fi­ká­cie sme sa veno­vali čias­tkovo už vyše roka. S prí­cho­dom pro­jektu successacademy.sk nastala dobrá prí­le­ži­tosť naše akti­vity zastre­šiť pod jed­notnú značku. Prišlo nám ako logický a správny krok ňou komu­ni­ko­vať našu víziu a naše akti­vity v oblasti gami­fi­ká­cie.

Čomu sa Luduc­rafts venuje? 

Našu prácu by sme mohli pre­lo­žiť do ľud­skej reči ako: “Pomo­cou her­ných prin­cí­pov pomá­hame rie­šiť prob­lémy kli­en­tov tým, že prob­lém ana­ly­zu­jeme, náj­deme jeho možné rie­še­nie a pomo­cou her­ných mecha­ník toto rie­še­nie doru­číme vo forme uvoľ­ne­ného (a dúfajme, že aj zábav­ného) zážitku.“

Na akých pro­jek­toch, ak to nie je tajné, aktu­álne pra­cu­jete?

Momen­tálne máme ešte na chrbte dokon­če­nie zvyš­ného obsahu na successacademy.sk a pomá­hame navrho­vať gami­fi­ká­ciu pre ame­rický star­tup Maker­SQR. Ostatné pro­jekty by sme mohli nechať pod pokrýv­kou, kým nám plne nedoz­rejú.

Ako ste sa k pro­jektu Suc­cess Aca­demy dostali, predsa len, boli ste neznáme zosku­pe­nie?

K suc­cess aca­demy sme sa dostali pro­stred­níc­tvom mojej stáže pre štu­den­tov v Mic­ro­soft Slo­va­kia, kde sme okrem iného pre­be­rali aj myš­lienku, ako by sme mohli vtedy ešte starú ver­ziu por­tálu vylep­šiť. Slovo dalo slovo a mal som mož­nosť naj­skôr poroz­prá­vať, neskôr načrt­núť a na záver “úspešne obhá­jiť” našu ideu, ako by sme mohli por­tál gami­fi­ko­vať.

Aká bola skú­se­nosť pra­co­vať na takomto pro­jekte?

Pre mňa osobne jedna z naj­cen­nej­ších skú­se­ností v pra­cov­nom živote. Všetci sme mali pred­tým skú­se­nosti s roz­lič­ným typom pro­jek­tov, od mar­ke­tingu po vzde­lá­va­nie, ale v takomto roz­sahu a časo­vom roz­pätí to bola pre všet­kých nová skú­se­nosť. Zís­kali sme množ­stvo lek­cií z oblasti time-manag­mentu. Na druhú stranu bolo úžasné dostať mož­nosť zre­a­li­zo­vať také veľké množ­stvo nápa­dov a otes­to­vať mnohé prvky gami­fi­ká­cie.

V čom spo­čí­vala vaša práca na Suc­cess Aca­demy?

Našou úlo­hou bolo spra­viť formu a inte­rak­ciu s obsa­hom atrak­tív­nej­šiu, púta­vej­šiu. Preto sme rozdro­bili prob­lém na men­šie celky a na základe nich sme zosta­vili cel­kový design gami­fi­ká­cie, ktorý v ostat­ných mesia­coch rea­li­zu­jeme.

Na pro­pa­gá­ciu SA ste vytvo­rili aj gue­ril­lovú kam­paň , prečo práve tento typ kam­pane? A ako vás napadla tá kon­krétne idea? 

Pro­jekt SA je nezis­kový, a preto sme sa sna­žili prísť s rie­še­ním, ktoré by malo správny pomer medzi nákladmi a mož­ným dopa­dom. Gue­rilla mar­ke­ting bolo niečo, čo sme chceli vždy vyskú­šať, preto sme siahli po tejto zbrani. Na por­tály ope­ru­jeme s myš­lien­kou, aby štu­dent pre­plá­val vodami trhu práce ako veľká ryba. Zohnať ume­lého žra­loka, ktorý pred­sta­vuje trh práce, a nechať ho žrať nešťast­ných štu­den­tov nám prišlo ako odľah­čené sym­bo­lické vyjad­re­nie inak závaž­nej témy — veľké množ­stvo mla­dých ľudí končí po škole na úrade práce.

Ako vzni­kol názov Luduc­rafts? čo to zna­mená?

Luduc­rafts vzni­kol spo­je­ním latin­ského výrazu pre hru ludus a anglic­kého craft — remesla. Našou ideou bolo komu­ni­ko­vať našu špe­cia­li­zá­ciu na gami­fi­ká­ciu a pri­hlá­siť sa k pre­cíz­nosti, s kto­rou reme­sel­níci pra­cujú na svo­jich die­lach.

Čo plá­nu­jete do budúc­nosti?

V krát­ko­do­bom hori­zonte sa plá­nu­jeme veno­vať najmä pre­bie­ha­jú­cim pro­jek­tom a vytvá­rať ďal­šie úspešné case stu­dies. Dlho­do­bej­ším plá­nom je Slo­ven­sko začle­niť na mape sveta ako miesto, kde sa gami­fi­ká­cia posúva vpred a apli­kuje v oblas­tiach ako je HR, vzde­lá­va­nie, mar­ke­ting alebo envi­ron­men­tálny roz­voj.

Kto je vašou cie­ľov­kou?

Mys­lím, že pri gami­fi­ká­cií je pomerne náročné sa voči nie­komu vyčle­niť, ešte v nás pre­vláda entu­ziaz­mus, že gami­fi­ko­vať sa dá tak­mer veľa vecí (i keď vieme, že nie­ktoré veci sa roz­hodne gami­fi­ko­vať nedajú a asi ani nesmú). Ale ak by som to mal zacie­liť, tak prav­de­po­dobne mie­rime na kli­en­tov, ktorí sa neboja pri rie­šení svo­jich výziev siah­nuť po nových a expe­ri­men­tál­nych prí­stu­poch, ku kto­rým sa dnes gami­fi­ká­cia ešte stále radí. Preto neroz­li­šu­jeme kli­en­tov podľa oblasti, ale skôr na základe cha­rak­teru prob­lému, s kto­rým nás oslo­vujú a pri­chá­dzajú.

Na čom by ste chceli pra­co­vať v budúc­nosti?

Radi by sme zapra­co­vali v oblasti pozi­tív­nej beha­vi­orál­nej zmeny pro­stred­níc­tvom gami­fi­ká­cie, naprí­klad v oblasti eko­lo­gic­kých návy­kov ľudí, alebo pokra­čo­vali v roz­ví­janí gami­fi­ko­va­ného vzde­lá­va­nia, kde vidíme obrov­ský poten­ciál pre spo­lo­čen­ský prí­nos.

Ako u vás vyzerá taký bežný pra­covný deň?

V závis­losti od pro­jektu a stavu, v kto­rom sa pro­jekt nachá­dza, sa náš pra­covný deň a nie­kedy aj pra­covná noc mení. Na začiatku trá­vime hodiny nad game desig­nom, vytvá­rame paper-pro­to­ty­pes, alebo sme zavretí v kancli a vyla­ďu­jeme gra­fiku, copy­wri­ting alebo prog­ra­mo­va­nie.

Pus­títe nejaké info zo záku­li­sia?

No, naprí­klad z neďa­le­kého mäsiar­stva si občas done­sieme prvo­triedne pagáče. I keď nie som si istý, či je toto typ záku­lis­nej infor­má­cie, o ktorú bude záu­jem.

Čím to momen­tálne u vás v kan­ce­lá­rii žije?

Momen­tálne stále venu­jeme veľa času pro­jektu successacademy.sk. Svo­jím zame­ra­ním a roz­sa­hom to je pre nás poriadna výzva, ale prvé výsledky a reak­cie nám robia úsmev na tvári. Ale okrem pra­cov­ných zále­ži­tostí to u nás žilo asi aj nabe­hnu­tím na spo­tify — tóny novej hudby, pri kto­rej sa z práce ukra­juje ľah­šie, je niečo čo nás vskutku pote­šilo :).

Čo vás naj­viac baví na vašej práci? 

Bez neja­kého pátosu, myš­lienka, že našou nápl­ňou je vlastne vyča­ro­vať ľuďom na tvári úsmev a spra­viť pre ne kaž­do­denné úlohy a výzvy prí­jem­nej­šie, je samo o sebe skvelé. A keďže sme tu v tíme všetko hlavy, z kto­rých každú chvíľu padajú nejaké nápady, sme radi, že gami­fi­ká­cia nám ich umož­ňuje do veľ­kej miery napl­niť a záro­veň sa na nich zaba­viť.

Koľko šáliek kávy za deň padne na hlavu?

Mys­lím, že sa pohy­bu­jeme ešte v pek­ných čís­lach. Je to asi 2 kávy na hlavu za opti­mál­nych pod­mie­nok. Ale pred fini­šom pro­jektu je možné toto číslo bežne umoc­niť na 2.

Čo by ste pora­dili iným mla­dým, ktorí by sa chceli pus­tiť do vlast­ného pro­jektu?

Mys­lím, že na startitup.sk sa nájde množ­stvo povo­la­nej­ších rád ako od nás, ale ak ma niečo napadá, tak asi len, že ak majú nejaký časový odhad, nech si ho ešte vyná­so­bia 4x a s takým časo­vým har­mo­no­gra­mom nech do toho idú. Mys­lím, že sa im bude pra­co­vať pod­statne ľah­šie.

Akú otázku by ste sa spý­tali sami seba?

Asi, či je ťažké pre­sved­čiť kli­enta o gami­fi­ko­va­nom rie­šení.

A teraz by ste nám na ňu mohli odpo­ve­dať:).

No, tu by mohlo pla­tiť jed­no­du­ché pra­vidlo, že ak je pro­dukt dobrý, predá sa sám. Ak sa dobre pochopí prob­lém, ktorý kli­ent má, potom vieme pomo­cou ana­lýzy cie­ľo­vej vzorky nasta­viť cel­kový design tak, že rešpek­tuje jej špe­ci­fiká a pomáha pri­ná­šať poža­do­vané výsledky. Zväčša, keď kli­ent vidí za hrad­bou her­ných prv­kov skrytú logiku, je ľah­šie pri­stú­piť k samot­nej rea­li­zá­cií a zís­kaní dôvery. Na druhú stranu máme šťas­tie, že za posledné roky sa obja­vuje stále viac a viac štú­dií, ktoré doka­zujú úspeš­nosť gami­fi­ká­cie, čo nám dáva do rúk aj ďal­šieho spo­jenca — čísla.

Čo je v živote dôle­žité?

Dobre jesť a veľa spať! Lebo oddýc­hnutý a naje­dený člo­vek je zväčša spo­kojný spo­loč­ník a aj na ten pohyb sa nemusí dva krát pre­svied­čať, takže máme kalo­ka­ga­tiu ako vyšitú.

Čo vás baví úplne, že naj­viac zo všet­kého?

Smiať sa, lebo ciest k smie­chu je hrozne veľa, takže nás to nijak neob­me­dzuje a vieme ho pre­pa­šo­vať skoro všade, takže nás vďaka tomu baví tak­mer všetko.

Ďaku­jeme za roz­ho­vor!

Pridať komentár (0)