Štý­lová novo­zé­land­ská reštau­rá­cia ohú­rila svet

Alexandra Dulaková / 24. september 2015 / Tools a produktivita

Ako malé dieťa si možno sní­val o vlast­nej nedo­byt­nej pev­nosti na strome, v kto­rej by si vlá­dol len ty a kde by ťa nikto neže­laný neot­ra­vo­val. Takéto det­ské sny mohli archi­tekti z PEL tímu naplno využiť pri kon­štruk­cii futu­ris­tic­kej stavby na strome. A nejde len o kon­štruk­ciu aké­hosi det­ského dom­čeka — oni vytvo­rili rovno funkčnú dizaj­nér­sku reštau­rá­ciu.

Pôso­bivá dvo­j­itá stavba z dreva, ktorá mierne pri­po­mína vče­lie úle, sa týči v novo­zé­land­skom sek­vo­jo­vom lese Redwood neďa­leko mes­tečka Roto­rua. Dve pre­po­jené telesá sú naplno navia­zané na oko­litú prí­rodu, keďže ich stena pozos­táva len z dre­ve­ných lát a žiad­nej skle­ne­nej izo­lá­cie. Hos­tia majú prí­le­ži­tosť vychut­nať si atmo­sféru oko­li­tej prí­rody plnými dúš­kami. Drevo pochá­dza zo sek­vojí, na kto­rých je aj pri­pev­nené, a ktoré ho zo všet­kých strán obklo­pujú. Okrem nich je ďal­ším využi­tým prí­rod­ným mate­riá­lom aj slnečné svetlo — je to totiž v rámci reštau­rá­cie hlavný zdroj svetla a vďaka pra­vi­del­nému dizajnu exte­ri­éru vytvára spolu s vnú­tor­ným osvet­le­ním zau­jí­mavé tie­ňové efekty.

Kon­štruk­cia, ktorá v sebe pre­vádz­kuje milú reštau­rá­ciu s kapa­ci­tou 30 miest na sede­nie a 50 na stá­tie, meria 10 met­rov do výšky a 12 do šírky. Okrem pries­toru na pohodlné sede­nie pre hostí sa v nej nachá­dza aj funkčná kuchyňa a toaleta. Vchá­dza sa do nich pomo­cou chod­níku vztý­če­ného na úro­veň kon­štruk­cie, ktoré sú samoz­rejme tak­tiež z dreva. Pro­jekt má poten­ciál stať sa sku­toč­ným hitom, ako aj vzbu­diť v ľuďoch inšpi­rá­ciu tvo­riť veci prí­rodne a pôso­bivo.

Bohu­žiaľ toto miesto ale nefun­guje ako bežná reštau­rá­cia. Vzni­kol len vrámci pro­pa­gač­nej kam­pane Yel­low Pages (ekvi­va­lent našich Zla­tých strá­nok — tých hru­bých buchlí, z kto­rých ľudia kedysi zhá­ňali tele­fónne čísla a adresy a ktoré už dnes kvôli inter­netu nikto nepou­žíva) a dnes sa dá pre­na­jať na firemné a súkromné akcie. Len samotné pries­tory stoja na jeden večer 3 000 novo­zé­land­ských dolá­rov, pri­čom poplatky za jedlo a obsluhu v tejto cene nefi­gu­rujú.

Práve pre­po­je­nie s Yel­low Pages však vo veľa ľuďoch vzbu­dzuje nevôľu. Pro­jekt sa síce snaží ape­lo­vať na eko­lo­gické a orga­nické mys­le­nie, keďže je naozaj tesne pre­po­jený s prí­ro­dou, no záro­veň vzni­kol ako reklama spo­loč­nosti, kto­rej hlav­ným pro­duk­tom sú obrov­ské knihy z tisí­cok strán papiera. Len v Spo­je­ných štá­toch ich ročne vytla­čia 500 mili­ó­nov kusov, čo sa v pre­počte rovná devia­tim mili­ó­nom stro­mov (a mili­ó­nom lit­rov oleja). V dneš­nej digi­ta­li­zo­va­nej dobe je pri­tom čoraz menší dopyt po tla­če­ných tele­fón­nych zozna­moch. Podobné infor­má­cie sa dajú nájsť pohodlne aj na inter­nete, pop­rí­pade pomo­cou tele­fo­nátu. Spo­loč­nosti ako Yel­low Pages z tohto dôvodu zvý­šenú pub­li­citu potre­bujú, ale je tak­mer iro­nické, že sa svoj pro­dukt roz­hodli pro­pa­go­vať práve na stro­moch, ktoré kaž­do­ročne vo veľ­kom lik­vi­dujú. Archi­tek­to­nic­kej firme Paci­fic Envi­ron­ments Archi­tects, ktorá za kon­štruk­ciou pro­jektu stojí, to ale zrejme až tak veľmi nepre­káža.

Pokiaľ by si nie­kedy zaví­tal na Nový Zéland a dostal chuť práve na tento aty­pický gas­tro­no­mický záži­tok (za pred­po­kladu, že máš okrem seba aj ďal­ších 30 záu­jem­cov), môžeš sa na nich obrá­tiť na ofi­ciál­nej stránke.

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)