Súrodencom z Prešova neverili, že to dokážu. Dnes ich softvér využívajú svetové letiská

Linda Cebrová / 27. decembra 2018 / Rozhovory

  • Do­ne­dávna pi­loti a dis­pe­čeri ne­mali po­hyby stro­jov na le­tis­ko­vých plo­chách k dis­po­zí­cii v di­gi­tál­nom zo­bra­zení, ale len na pa­pieri
  • Dvaja ši­kovní Slo­váci preto vy­tvo­rili soft­vér, ktorý tento prob­lém rieši
  • Vy­uží­vajú ho tie naj­zná­mej­šie le­tiská sveta
  • Viac nám pre­zra­dila 26-ročná CEO spo­loč­nosti NG Avia­tion, Si­mona Fran­ková
zdroj: Facebook/Simona Franková/Pixabay
  • Do­ne­dávna pi­loti a dis­pe­čeri ne­mali po­hyby stro­jov na le­tis­ko­vých plo­chách k dis­po­zí­cii v di­gi­tál­nom zo­bra­zení, ale len na pa­pieri
  • Dvaja ši­kovní Slo­váci preto vy­tvo­rili soft­vér, ktorý tento prob­lém rieši
  • Vy­uží­vajú ho tie naj­zná­mej­šie le­tiská sveta
  • Viac nám pre­zra­dila 26-ročná CEO spo­loč­nosti NG Avia­tion, Si­mona Fran­ková

Si spo­lu­au­tor­kou soft­véru pre le­teckú do­pravu. Čo bol pr­votný im­pulz na jeho vy­tvo­re­nie a ako vy­ze­rali prvé kroky ve­dúce k jeho re­a­li­zá­cii?

Mala som ob­rov­skú mo­ti­vá­ciu, a to vrá­tiť sa do­mov. Keďže sme s bra­tom od­ma­lička vý­my­sel­níci, bolo jasné, že skôr či ne­skôr za­čneme pod­ni­kať. A to aj na­priek tomu, že ani je­den z nás nemá biz­ni­sový „backg­round“. Im­pulz bol sa­moz­rejme veľký boom di­gi­ta­li­zá­cie dát. Mu­sím po­ve­dať, že som bola v správ­nom čase na správ­nom mieste – v Bru­seli, kde som pra­co­vala pre európ­sku agen­túru Euro­con­trol. Pô­so­bila som na ma­lom od­de­lení R&D, kde sa pri­márne rie­šila prob­le­ma­tika di­gi­ta­li­zá­cie le­tec­kých dát.

Keďže môj brat pô­so­bil v tom čase v Ne­mecku ako fy­zik, prob­le­ma­tika di­gi­ta­li­zá­cie sa mu veľmi za­pá­čila, keďže ne­chá­pal, čo na tom môže byť také kom­pli­ko­vané na­koľko rie­šil omnoho zlo­ži­tej­šie úlohy. A tak sme po­stupne za­čali hľa­dať in­ves­tí­cie, čo mu­sím po­ve­dať bola veľká ka­ta­strofa. My ab­so­lútne ne­znalí biz­nisu, sme ne­chá­pali ako do toho nie­kto ne­môže chcieť in­ves­to­vať. Sa­moz­rejme, že chyba bola hlavne v na­šom pre­zen­to­vaní, kde sme sa sú­stre­dili najmä na tech­no­ló­giu a nie na ná­vrat­nosť in­ves­tí­cie.

Kto tvorí váš tím? Od­kiaľ ste čer­pali po­trebné po­znatky? Ab­sol­vo­vali ste aj ne­jaké ško­le­nia alebo vám po­sta­čili ve­do­mosti z vy­so­kej školy?

Mu­sím po­ve­dať, že som veľmi hrdá na svoj tím. Za­čí­nali sme traja (ja, môj brat Ma­rek a Mi­chal Demko), no za krátky čas sa nám po­da­rilo vy­bu­do­vať tím plný pro­fe­si­oná­lov. Po­znatky sme čer­pali najmä z mo­jej pred­chá­dza­jú­cej práce v Bru­seli. Po dl­h­ších dis­ku­siách brat oslo­vil ďal­šieho ko­legu, On­dreja v Ne­mecku (se­nior soft­ware ar­chi­tekta), a tak sme sa všetci zhodli že to risk­neme a vrá­time sa všetci do­mov. Sa­moz­rejme sme po­tom za­čali oslo­vo­vať ďal­ších ľudí, buď ako ko­le­gov alebo in­ves­to­rov a dnes nás je 15. Aj te­raz hľa­dáme dvoch soft­vé­ro­vých in­ži­nie­rov.


Ab­sol­vo­vali sme nie­koľko ško­lení. Na­prí­klad On­drej ab­sol­vo­val ško­le­nie vo Was­hing­tone na vý­robu soft­véru pre le­tec­tvo, keďže pro­dukt musí spĺňať ur­čitý štan­dard. Os­tatní máme väč­ši­nou ško­le­nia v Bru­seli, ale mu­sím po­ve­dať, že zá­ro­veň vy­uží­vame ich know how, ktoré zís­kali v pred­chá­dza­jú­com za­mest­naní.

Me­dzi ná­pa­dom na soft­vér a jeho re­ál­nym vy­uži­tím v praxi je ob­rov­ské množ­stvo práce. Čo bolo va­šim hna­cím mo­to­rom a koľko času za­bralo jeho zho­to­ve­nie?

My sme už ne­mali čo ris­ko­vať, keďže na úvod pod­ni­ka­nia sme si zo­brali pô­žičku. Takže hnací mo­tor bol pre­žiť. S bra­tom sme to­tiž vlo­žili všetky naše pe­niaze a keďže sme po­čas toho všet­kého stra­tili jed­ného ro­diča ne­mali sme žiadny bac­kup.

Ďal­ším hna­cím mo­to­rom bolo to, že sme za­čali po­nú­kať pro­dukt me­dzi­ná­rodne. Najprv sme išli do Sin­ga­puru, In­do­né­zie a Thaj­ska, kde sme už mo­men­tálne úspešne za­čali im­ple­men­tá­ciu. Čiže tieto prvé fe­ed­backy boli pre nás veľmi kľú­čové. Zho­to­ve­nie nám trvalo niečo cez rok a pol a sa­motné re­a­li­zo­va­nie pro­jektu sme za­čali s pr­vým zá­kaz­ní­kom pred 5 me­siacmi.

Spo­mí­naš si na naj­ťažší mo­ment pri roz­bie­haní vlast­ného biz­nisu?

Jed­no­značne in­ves­tí­cie. Pre nás to bolo niečo hrozné kvôli tomu pre­tože sme mladí a má­lo­kto nás vô­bec bral vážne. Ne­ve­rili, že mô­žeme ro­biť soft­vér pre le­tec­tvo. Bola to aj skúška tímu, keďže sme si ne­mohli vy­plá­cať plné vý­platy.

Koľko kli­en­tov ste oslo­vili a aká bola úspeš­nosť? Čo ich pre­sved­čilo vlo­žiť do vás dô­veru a fi­nan­cie?

Mu­sím po­ve­dať, že úspeš­nosť máme veľmi vy­sokú. Možno to bude aj tým, že ne­os­lo­vu­jeme masy a na kaž­dom zá­kaz­ní­kovi sa pra­cuje dl­ho­do­bej­šie. Tým, že sme ofi­ciálni lek­tori pre di­gi­ta­li­zá­ciu le­tec­kých dát pre Me­dzi­ná­rodnú or­ga­ni­zá­ciu ci­vil­ného le­tec­tva, väč­ši­nou práve tam zdie­ľame naše know how a zís­ka­vame par­tne­rov a zá­kaz­ní­kov.

V akej výške ste zís­kali in­ves­tí­cie a na čo ste ich vy­užili?

In­ves­tí­cie sme zo­hnali pri­bližne v hod­note 2,5 mi­li­óna. Väč­šina sme­ro­vala na re­a­li­zá­ciu pro­duktu a sa­les stra­té­giu. Veľkú časť ešte stále máme.

Kde všade dnes vy­uží­vajú váš sys­tém?

Mo­men­tálne pre­bieha po­čia­točná fáza vý­cviku a na­sta­ve­nie pro­ce­sov pre zá­kaz­níka v In­do­né­zii, Thaj­sku, Čes­kej re­pub­like, Ománe a ďal­ším naj­ho­rú­cej­ším zá­kaz­ní­kom je  Abu Dhabi. 

Vy­jad­rila si sa, že ak by si mohla niečo zme­niť, tak by to bolo miesto za­lo­že­nia spo­loč­nosti. V čom vám EÚ ne­vy­ho­vuje?

Podľa môjho ná­zoru je v EÚ ne­zdravé kon­ku­renčné pro­stre­die. Tým, že je väč­šina kon­glo­me­rá­tov pod­po­ro­vaná EÚ fondmi, tak mi to ne­príde zdravé, aj preto veľmi rada pod­po­ru­jem malé a stredné pod­niky na Slo­ven­sku.

Na čo si naj­viac hrdá?

Naj­viac som hrdá na to, že pô­so­bíme na za­hra­nič­nom trhu ako nová firma máme zá­kaz­níka Air­Nav In­do­ne­sia, ktorá spra­vuje 600 le­tísk, čo je v rámci le­tec­tva ob­rov­ský po­jem.

Aké sú tvoje ka­ri­érne plány do bu­dúcna?

Jed­no­značne vy­bu­do­vať me­dzi­ná­rodnú firmu, te­raz mo­men­tálne máme za­stú­pe­nie v Bra­ti­slave, Sin­ga­pure, Ománe a Prahe.

Pridať komentár (0)