Švajčiari odmietli historickú reformu bankovníctva

Amer Owaida / 12. júna 2018 / Biznis

zdroj: Travel Wahala
  • V ne­deľu sa ko­nalo v Švaj­čiar­sku re­fe­ren­dum o bu­dúc­nosti ban­ko­vého sys­tému
  • Ná­vrh po­jed­ná­val o zá­sad­nej zmene jed­ného z kľú­čo­vých prin­cí­pov fi­nanč­ného sys­tému
  • Proti hla­so­valo 75,7 % účast­ní­kov

V ne­deľu 10.júna oby­va­te­lia Švaj­čiar­ska roz­ho­do­vali o tom či za­hla­sujú za ra­di­kálnu zmenu fi­nanč­ného sys­tému. Žiadna sen­zá­cia sa však ne­ko­nala, keďže za zmenu hla­so­valo len 24,3 % zú­čast­ne­ných. Ini­cia­tíva Voll­geld alebo su­ve­rén­nych pe­ňazí dr­vivú väč­šinu účast­ní­kov re­fe­renda ne­pre­sved­čila.

Jej cie­ľom bolo zme­niť spô­sob, akým ko­merčné banky po­sky­tujú pô­žičky svo­jim kli­en­tom, a to že by banky po­sky­to­vali pô­žičky len do výšky re­zerv, ktoré majú v cen­trál­nej banke. V prí­pade že by hla­so­va­nie pre­šlo, zna­me­nalo by to prak­ticky ko­niec ban­kov­níc­tva čias­toč­ných re­zerv, ktorý na svete fun­guje už stá­ro­čia.

Re­fe­ren­dum pre­dur­čené na ne­ús­pech

Re­fe­ren­dum na­vrho­valo zmenu, ktoré by na­ru­šilo fi­nančné sta­tus quo fun­gu­júce už stá­ro­čia. S ná­vrhom prišla Aso­ciá­cia pre Mo­der­ni­zá­ciu Pe­ňazí (MoMo – Mo­der­ni­sing Mo­ney As­so­cia­tion). Ar­gu­men­to­vala tým, že ta­kéto opat­re­nia by za­brá­nili vzniku fi­nanč­ným bub­li­nám, ktoré za­prí­či­nili fi­nančnú krízu v 2008. Ná­vrh však na­ra­zil na tvrdú kri­tiku a od­por Švaj­čiar­skej Ná­rod­nej Banky, cen­trál­nej banky a iných kľú­čo­vých in­šti­tú­cií z fi­nanč­ného sek­tora, ktoré kri­ti­zo­vali ná­vrh a tvr­dili, že ta­kéto opat­re­nie by oc­hro­milo Švaj­čiar­sku eko­no­miku.

peniaze

Podľa Aso­ciá­cie re­fe­ren­dum do­siahlo úc­ty­hodný vý­sle­dok a jeho ne­ús­pech tkvel v tom, že účast­níci re­fe­renda vo­lili na zá­klade skres­le­ných in­for­má­cií, ktoré im boli po­skyt­nuté štát­nymi or­gánmi a ban­ko­vou lobby.

Zdroj: Blo­om­berg

Pridať komentár (0)