Švéd­ske pod­vod­né šar­ka­ny vyro­bia 800-krát viac čis­tej ener­gie, ako veter­né tur­bí­ny

Lukáš Dubovský, vedelisteze.sk / 4. septembra 2016 / Eko

Švéd­sky den­ník The Local uvá­dza, že spo­loč­nosť Mines­to verí, že zaria­de­nie na pri­cí­pe dyna­ma, kto­ré sa opie­ra o det­skú hrač­ku využi­je ener­giu oce­ánov rov­na­ko jed­no­du­cho, ako púš­ťa­nie šar­ka­nov.

Sve­to­vé oce­ány posky­tu­jú neko­neč­no ener­gie pre živo­ta­schop­né alter­na­tív­ne zdro­je

Pod­vod­né rie­še­nie Deep Gre­en využí­va ener­giu prú­dov prí­li­vu a odli­vu v ove­ľa účin­nej­šej mie­re, ako veter­né tur­bí­ny inšta­lo­va­né nad hla­di­nou. Prúd vody roz­tá­ča šar­ka­na a ten gene­ru­je až 800 krát viac ener­gie, než veter­né tur­bí­ny vďa­ka sku­toč­nos­ti, že voda je 800 krát hus­tej­šia, než vzduch.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt minesto sweden

Model pro­to­ty­pu bol zara­de­ný v maga­zí­ne Time medzi 50 naj­lep­ších vyná­le­zov roku 2010 a zís­kal 2 mili­ó­ny Eur na ďal­ší roz­voj tej­to tech­no­ló­gie.

Mož­no sa pýta­te, aký to bude mať vplyv na živo­čí­chy? Tie­to obrie cudzie pred­me­ty budú umiest­ne­né tes­ne pod hla­di­nou. Spo­loč­nosť Mines­to vyko­na­la roz­siah­le štú­die, aby vopred vede­li, čo sa bude diať. Hlav­nou pre­káž­kou je nebez­pe­čen­stvo zachy­te­nia rybár­sky­mi sie­ťa­mi. Samot­né gene­rá­to­ry budú umiest­ne­né od seba takl Ďale­ko, aby sa neza­mo­ta­li.
Ich využi­tie je širo­ké. Môžu naprí­klad využí­vať ener­giu oce­ánu na jeho vyčis­te­nie.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt minesto swedenvedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: mines­to

Pridať komentár (0)