Švéd­ske pod­vodné šar­kany vyro­bia 800-krát viac čis­tej ener­gie, ako veterné tur­bíny

Lukáš Dubovský, vedelisteze.sk / 4. septembra 2016 / Eko

Švéd­sky den­ník The Local uvá­dza, že spo­loč­nosť Minesto verí, že zaria­de­nie na pri­cípe dynama, ktoré sa opiera o det­skú hračku využije ener­giu oce­ánov rov­nako jed­no­du­cho, ako púš­ťa­nie šar­ka­nov.

Sve­tové oce­ány posky­tujú neko­nečno ener­gie pre živo­ta­schopné alter­na­tívne zdroje

Pod­vodné rie­še­nie Deep Green využíva ener­giu prú­dov prí­livu a odlivu v oveľa účin­nej­šej miere, ako veterné tur­bíny inšta­lo­vané nad hla­di­nou. Prúd vody roz­táča šar­kana a ten gene­ruje až 800 krát viac ener­gie, než veterné tur­bíny vďaka sku­toč­nosti, že voda je 800 krát hus­tej­šia, než vzduch.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt minesto sweden

Model pro­to­typu bol zara­dený v maga­zíne Time medzi 50 naj­lep­ších vyná­le­zov roku 2010 a zís­kal 2 mili­óny Eur na ďalší roz­voj tejto tech­no­ló­gie.

Možno sa pýtate, aký to bude mať vplyv na živo­čí­chy? Tieto obrie cudzie pred­mety budú umiest­nené tesne pod hla­di­nou. Spo­loč­nosť Minesto vyko­nala roz­siahle štú­die, aby vopred vedeli, čo sa bude diať. Hlav­nou pre­káž­kou je nebez­pe­čen­stvo zachy­te­nia rybár­skymi sie­ťami. Samotné gene­rá­tory budú umiest­nené od seba takl Ďaleko, aby sa neza­mo­tali.
Ich využi­tie je široké. Môžu naprí­klad využí­vať ener­giu oce­ánu na jeho vyčis­te­nie.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt minesto swedenvedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: minesto

Pridať komentár (0)