Švéd­sko sa prav­de­po­dob­ne sta­ne prvou kra­ji­nou bez hoto­vos­ti

Linda Cebrová / 20. júna 2016 / Lifehacking

Švéd­sko už ani z ďale­ka nie je kra­ji­na „kešu.“ Prá­ve naopak, je na dob­rej ces­te k tomu, aby sa sta­lo bez­ho­to­vost­nou kra­ji­nou. Môže za to Švéd­mi veľ­mi obľú­be­ná apli­ká­cia Swish.

Hoto­vosť je v mno­hých kra­ji­nách stá­le veľ­mi dôle­ži­tým pla­tob­ným pros­tried­kom, ale to už nepla­tí tu v Švéd­sku. Hoto­vosť sa tu pou­ží­va len veľ­mi zried­ka­vo a táto ten­den­cia rapíd­ne stú­pa.“ – hovo­rí Niklas Arvids­son z KTH Roy­al Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy.

Vo Švéd­sku je momen­tál­ne v obe­hu menej ako 80 miliárd švéd­skych korún ( asi 8 miliárd eur). Z toho len 40 až 60 % sa v kra­ji­ne reál­ne využí­va. Zvy­šok bol pocho­va­ný v šup­lí­koch a ponož­kách švéd­skych rodín ale­bo sa pou­žil na trest­nú čin­nosť. Ak chceš mať pred­sta­vu o tom, asi ako rých­lo sa Švé­di zba­vu­jú svo­jej hoto­vos­ti, pred nie­koľ­ký­mi rok­mi bolo k dis­po­zí­cií ešte oko­lo 106 miliárd SEK.

sss
Ten­to trend elek­tro­nic­kých trans­ak­cií je násled­kom nie­koľ­kých fak­to­rov. Nie­len­že sa pod­ni­ky zba­vi­li pra­vid­la „mini­mál­nej útra­ty“ , ale veľ­ký vplyv mala naj­mä apli­ká­cia Swish, kto­rá je výsled­kom spo­lu­prá­ce nie­koľ­kých význam­ných bánk vo Švéd­sku a Dán­sku. Ide o nový mobil­ný pla­tob­ný sys­tém, kto­rý umož­ňu­je ľuďom robiť v reál­nom čase pre­vo­dy peňa­zí a to v akej­koľ­vek hod­no­te.

swishhhhh

Pou­ží­va­teľ tak môže pre­viesť penia­ze pria­mo zo svoj­ho účtu na iný ban­ko­vý účet, či už reštau­rá­cie, taxi­ká­ra ale­bo pri náku­poch na trhu. Dá sa pove­dať, že táto app­ka spô­so­bi­la pre­vrat v miest­nom ban­ko­vom sys­té­me. Nie­koľ­ko švéd­skych bánk dokon­ca odmie­ta prí­jí­mať hoto­vosť a od minu­lé­ho roka boli šty­ri z pia­tich náku­pov v kra­ji­ne uhra­de­né elek­tro­nic­ky.

cash-less-1
Ale čo na to bez­do­mov­ci? Pou­lič­ný pre­daj­co­via bez domo­va, kto­rí pre­dá­va­jú miest­ne novi­ny sa zhod­li na tom, že Švéd­sko ide správ­nym sme­rom a bez­ho­to­vost­ná kam­paň je dob­rá aj pre nich. Aj im totiž­to ľudia pla­tia za ich časo­pi­sy vďa­ka app­ke Swish a všet­ko dob­re fun­gu­je.

TO GO WITH AFP STORY BY ANNA-KARIN LAMPOU A vendor sells Stockholm's street paper for the homeless wears a sign reading "we take cards"on October 23, 2013 in Stockholm. The magazine, Situation Stockholm, is sold by the poor to help them get better lives, but for many vendors the problem in recent years has been that cash is falling out of use, and passers-by often don't have 50 kronor (5.7 euros) at the ready to buy a copy. AFP PHOTO / ANNA-KARIN LAMPOU
Kľú­čo­vú rolu v tom­to všet­ko zohra­la aj sku­toč­nosť, že v Švéd­sku musíš najprv spl­niť pár pra­vi­diel, aby si vôbec mohol zapla­tiť v hoto­vos­ti. Je to naj­mä kvô­li pre­ven­cii voči orga­ni­zo­va­ným zlo­či­nom a pra­niu špi­na­vých peňa­zí. Na mies­tach kde sa pou­ží­va­jú ban­kov­ky ale­bo min­ce, je zákaz­ník povin­ný vysvet­liť odkiaľ hoto­vosť pochá­dza.

To všet­ko v súla­de s pred­pis­mi pro­ti finan­co­va­niu tero­riz­mu a pra­niu špi­na­vých peňa­zí. A nie len to. Ak sa úrad­ní­kom nie­čo nepoz­dá­va, trans­ak­ciu môžu ozna­čiť za podoz­ri­vú. V tom prí­pa­de sú povin­ní ihneď podať trest­né ozná­me­nie.

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se
Vše­obec­ným pra­vid­lom v Škan­di­ná­vii je, že ak musíš pla­tiť v hoto­vos­ti, nie­čo zrej­me nie je v poriad­ku.
Kým Švéd­sko je veľ­mi blíz­ko k tomu, aby sa vede­lo zaobísť bez hoto­vos­ti, stá­le je na sto­le nie­koľ­ko výziev s kto­rý­mi sa bude musieť popa­so­vať. Rie­ši sa aj to, ako efek­tív­ne pre­po­jiť rodi­čov­ské účty s ban­ko­vý­mi účta­mi naprí­klad 10 roč­ných detí. Výzvou sú aj dôchod­co­via ver­zus tech­no­ló­gie a ostat­ní, kto­rí nie sú veľ­ký­mi fanú­šik­mi nových tech­no­ló­gií.

Kra­ji­na sa však nehod­lá svo­jej meny úpl­ne vzdať. Tvo­rí totiž časť ich švéd­skej iden­ti­ty. V roku 2015 dokon­ca vyda­li nový druh ban­ko­viek. Ľudia majú jed­no­du­cho radi pocit, že ich hoto­vosť má reál­nu podo­bu, aj keď ju nemu­sia hneď využí­vať.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj foto­gra­fií: sweden.se

Pridať komentár (0)