Švéd­sko sa prav­de­po­dobne stane prvou kra­ji­nou bez hoto­vosti

Linda Cebrová / 20. júna 2016 / Tools a produktivita

Švéd­sko už ani z ďaleka nie je kra­jina „kešu.“ Práve naopak, je na dob­rej ceste k tomu, aby sa stalo bez­ho­to­vost­nou kra­ji­nou. Môže za to Švédmi veľmi obľú­bená apli­ká­cia Swish.

Hoto­vosť je v mno­hých kra­ji­nách stále veľmi dôle­ži­tým pla­tob­ným pros­tried­kom, ale to už neplatí tu v Švéd­sku. Hoto­vosť sa tu pou­žíva len veľmi zried­kavo a táto ten­den­cia rapídne stúpa.“ – hovorí Niklas Arvids­son z KTH Royal Ins­ti­tute of Tech­no­logy.

Vo Švéd­sku je momen­tálne v obehu menej ako 80 miliárd švéd­skych korún ( asi 8 miliárd eur). Z toho len 40 až 60 % sa v kra­jine reálne využíva. Zvy­šok bol pocho­vaný v šup­lí­koch a ponož­kách švéd­skych rodín alebo sa pou­žil na trestnú čin­nosť. Ak chceš mať pred­stavu o tom, asi ako rýchlo sa Švédi zba­vujú svo­jej hoto­vosti, pred nie­koľ­kými rokmi bolo k dis­po­zí­cií ešte okolo 106 miliárd SEK.

sss
Tento trend elek­tro­nic­kých trans­ak­cií je násled­kom nie­koľ­kých fak­to­rov. Nie­lenže sa pod­niky zba­vili pra­vidla „mini­mál­nej útraty“ , ale veľký vplyv mala najmä apli­ká­cia Swish, ktorá je výsled­kom spo­lu­práce nie­koľ­kých význam­ných bánk vo Švéd­sku a Dán­sku. Ide o nový mobilný pla­tobný sys­tém, ktorý umož­ňuje ľuďom robiť v reál­nom čase pre­vody peňazí a to v akej­koľ­vek hod­note.

swishhhhh

Pou­ží­va­teľ tak môže pre­viesť peniaze priamo zo svojho účtu na iný ban­kový účet, či už reštau­rá­cie, taxi­kára alebo pri náku­poch na trhu. Dá sa pove­dať, že táto appka spô­so­bila pre­vrat v miest­nom ban­ko­vom sys­téme. Nie­koľko švéd­skych bánk dokonca odmieta prí­jí­mať hoto­vosť a od minu­lého roka boli štyri z pia­tich náku­pov v kra­jine uhra­dené elek­tro­nicky.

cash-less-1
Ale čo na to bez­do­movci? Pou­ličný pre­daj­co­via bez domova, ktorí pre­dá­vajú miestne noviny sa zhodli na tom, že Švéd­sko ide správ­nym sme­rom a bez­ho­to­vostná kam­paň je dobrá aj pre nich. Aj im totižto ľudia pla­tia za ich časo­pisy vďaka appke Swish a všetko dobre fun­guje.

TO GO WITH AFP STORY BY ANNA-KARIN LAMPOU A vendor sells Stockholm's street paper for the homeless wears a sign reading "we take cards"on October 23, 2013 in Stockholm. The magazine, Situation Stockholm, is sold by the poor to help them get better lives, but for many vendors the problem in recent years has been that cash is falling out of use, and passers-by often don't have 50 kronor (5.7 euros) at the ready to buy a copy. AFP PHOTO / ANNA-KARIN LAMPOU
Kľú­čovú rolu v tomto všetko zohrala aj sku­toč­nosť, že v Švéd­sku musíš najprv spl­niť pár pra­vi­diel, aby si vôbec mohol zapla­tiť v hoto­vosti. Je to najmä kvôli pre­ven­cii voči orga­ni­zo­va­ným zlo­či­nom a pra­niu špi­na­vých peňazí. Na mies­tach kde sa pou­ží­vajú ban­kovky alebo mince, je zákaz­ník povinný vysvet­liť odkiaľ hoto­vosť pochá­dza.

To všetko v súlade s pred­pismi proti finan­co­va­niu tero­rizmu a pra­niu špi­na­vých peňazí. A nie len to. Ak sa úrad­ní­kom niečo nepoz­dáva, trans­ak­ciu môžu ozna­čiť za podoz­rivú. V tom prí­pade sú povinní ihneď podať trestné ozná­me­nie.

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se
Vše­obec­ným pra­vid­lom v Škan­di­ná­vii je, že ak musíš pla­tiť v hoto­vosti, niečo zrejme nie je v poriadku.
Kým Švéd­sko je veľmi blízko k tomu, aby sa vedelo zaobísť bez hoto­vosti, stále je na stole nie­koľko výziev s kto­rými sa bude musieť popa­so­vať. Rieši sa aj to, ako efek­tívne pre­po­jiť rodi­čov­ské účty s ban­ko­vými účtami naprí­klad 10 roč­ných detí. Výzvou sú aj dôchod­co­via ver­zus tech­no­ló­gie a ostatní, ktorí nie sú veľ­kými fanú­šikmi nových tech­no­ló­gií.

Kra­jina sa však nehodlá svo­jej meny úplne vzdať. Tvorí totiž časť ich švéd­skej iden­tity. V roku 2015 dokonca vydali nový druh ban­ko­viek. Ľudia majú jed­no­du­cho radi pocit, že ich hoto­vosť má reálnu podobu, aj keď ju nemu­sia hneď využí­vať.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj foto­gra­fií: sweden.se

Pridať komentár (0)