Sygic pred­sta­vuje pro­fe­si­onálne rie­še­nie na moni­to­ro­va­nie vozi­diel a pra­cov­ní­kov

Martin Kráľ / 7. máj 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Sygic, ktorá má viac než 85 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov a je glo­bál­nym líd­rom v oblasti GPS navi­gá­cie, ozná­mila uve­de­nie apli­ká­cie Sygic Fle­et­Work. Ide o pro­fe­si­onálnu navi­gá­ciu spo­jenú s clou­do­vými služ­bami na moni­to­ro­va­nie vozi­diel a pra­cov­ní­kov. Apli­ká­cia Sygic Fle­et­Work je okam­žite pri­pra­vená na pou­ží­va­nie a pod­po­ruje integ­rá­ciu s pod­ni­ko­vými sys­té­mami.

Firmy s vozo­vým par­kom môžu pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie Sygic Fle­et­Work jed­no­du­cho zvý­šiť efek­ti­vitu pod­ni­ka­nia bez toho, aby museli pros­triedky zo svojho roz­počtu vyna­kla­dať na doda­točný sle­do­vací hard­vér, IT infra­štruk­túru a kom­pli­ko­vanú imple­men­tá­ciu soft­véru.

Apli­ká­cia Sygic Fle­et­Work je dostupná ako hotové rie­še­nie pre pra­cov­ní­kov v teréne alebo ako dopl­n­kový kom­po­nent pre sys­té­mo­vých integ­rá­to­rov.

Toto ino­va­tívne rie­še­nie bolo pred­sta­vené na veľ­trhu Tran­s­port Logis­tic v Mní­chove, ktorý sa koná v dňoch 5. – 8. mája.

Rie­še­nie Sygic Fle­et­Work spája známu Fleet Navi­gá­ciu spo­loč­nosti Sygic s clou­do­vými služ­bami a webo­vým por­tá­lom. Pro­stred­níc­tvom neho môžu mana­žéri a dis­pe­čeri plá­no­vať, opti­ma­li­zo­vať, moni­to­ro­vať a komu­ni­ko­vať so zaria­de­niami, ktoré pou­ží­vajú ich vodiči a pra­cov­níci v teréne.

Už päť minút po inšta­lá­cii môžu dis­pe­čeri sle­do­vať a ria­diť vozidlá alebo pra­cov­ní­kov v teréne pomo­cou inte­rak­tív­nej mapy apli­ká­cie Sygic Fle­et­Work priamo zo svojho obľú­be­ného pre­hlia­dača. Môžu tiež rýchlo navi­go­vať vodi­čov na presné miesta pomo­cou pro­fe­si­onál­nej apli­ká­cie Fleet Navi­ga­tion.

Uve­do­mili sme si, že na trhu chýba efek­tívne mul­ti­funkčné rie­še­nie pre zákaz­ní­kov, ktorí nechcú inves­to­vať do kom­plex­nej IT infra­štruk­túry, dokonca ani do moni­to­ro­va­cieho hard­véru,“ vysvet­ľuje Mar­tin Stri­gáč, Busi­ness Solu­tion Direc­tor spo­loč­nosti Sygic. „Tento poten­ciál sme zužit­ko­vali a našu pro­fe­si­onálnu navi­gá­ciu sme roz­ší­rili o fun­kcie na moni­to­ro­va­nie vozi­diel a pra­cov­ní­kov.“

Sygic Fle­et­Work je navr­hnutá tak, aby ju bolo možné integ­ro­vať aj s pod­ni­ko­vými sys­té­mami zákaz­ní­kov. Sys­té­moví integ­rá­tori a par­tneri môžu začle­niť Sygic Fle­et­Work ako dopl­n­kový kom­po­nent do svo­jich pro­fe­si­onál­nych balí­kov a poskyt­núť zákaz­ní­kom pri­danú hod­notu. To všetko bez rizík a len s mini­mál­nymi inves­tí­ciami.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: sygic.com

Pridať komentár (0)