Sygic si dnes pre kaž­dého pou­ží­va­teľa pri­pra­vil veľký dar­ček!

Filip Mosnár / 11. apríla 2016 / Zo Slovenska

Bez ohľadu na to, či si uží­va­teľ základ­nej licen­cie, alebo pré­mi­ovej, z tohto roz­dá­va­nia si každý niečo odne­sie, či už Speed Cams alebo fun­kciu HUD! Takto sa robí mar­ke­ting.

freshNews

Dnes, v pon­de­lok 11. apríla, je posledný deň, kedy si musia uží­va­te­lia pré­mi­ovej licen­cie Sygic GPS Navi­ga­tion pla­tiť za fun­kcie ako Dash Cam alebo HUD, čo je podľa mňa jedna z ich naj­lep­ších fun­kcií. Od dneš­ného dňa sú tieto fun­kcie úplne zadarmo a to bez potreb­nej akti­vá­cie!

sygic1

Ak ale využí­vaš bez­platnú ver­ziu, nemu­síš vôbec smú­tiť. Aj pre teba si Sygic nachys­tal novinku zdarma, kto­rou sú Speed Cams, teda rých­lostné radary a hliadky. Všetci pou­ží­va­te­lia iOS a Android apli­ká­cie túto fun­kciu zís­ka­vajú auto­ma­ticky.

BlackBox_aOS

Toto je spô­sob ako sa robí mar­ke­ting a buduje loveb­rand! Kiež by nám aj iné sve­tové spo­loč­nosti občas takto zlep­šili začia­tok pra­cov­ného týždňa.

Pridať komentár (0)