Sygic si dnes pre kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa pri­pra­vil veľ­ký dar­ček!

Filip Mosnár / 11. apríla 2016 / Zo Slovenska

Bez ohľa­du na to, či si uží­va­teľ základ­nej licen­cie, ale­bo pré­mi­ovej, z toh­to roz­dá­va­nia si kaž­dý nie­čo odne­sie, či už Spe­ed Cams ale­bo fun­kciu HUD! Tak­to sa robí mar­ke­ting.

freshNews

Dnes, v pon­de­lok 11. aprí­la, je posled­ný deň, kedy si musia uží­va­te­lia pré­mi­ovej licen­cie Sygic GPS Navi­ga­ti­on pla­tiť za fun­kcie ako Dash Cam ale­bo HUD, čo je pod­ľa mňa jed­na z ich naj­lep­ších fun­kcií. Od dneš­né­ho dňa sú tie­to fun­kcie úpl­ne zadar­mo a to bez potreb­nej akti­vá­cie!

sygic1

Ak ale využí­vaš bez­plat­nú ver­ziu, nemu­síš vôbec smú­tiť. Aj pre teba si Sygic nachys­tal novin­ku zdar­ma, kto­rou sú Spe­ed Cams, teda rých­lost­né rada­ry a hliad­ky. Všet­ci pou­ží­va­te­lia iOS a Andro­id apli­ká­cie túto fun­kciu zís­ka­va­jú auto­ma­tic­ky.

BlackBox_aOS

Toto je spô­sob ako sa robí mar­ke­ting a budu­je loveb­rand! Kiež by nám aj iné sve­to­vé spo­loč­nos­ti občas tak­to zlep­ši­li začia­tok pra­cov­né­ho týžd­ňa.

Pridať komentár (0)