Tajem­ství virál­ních videí

Luky Gašparík / 14. apríla 2014 / Zaujímavosti

Před dvěma měsí­ci se oce­ňo­va­ly nej­lep­ší virál­ní videa na inter­ne­tu za rok 2013. Dnes vám chci před­sta­vit vítěz­nou desít­ku. Mož­ná vám to pomůže zjis­tit, co je potře­ba k tomu, aby se vaše kam­paň sta­la oprav­du virál­ní.

Vyhod­no­co­va­nie vira­li­ty zabez­pe­či­la ame­ric­ká spo­loč­nosť Visib­le Mea­su­res, kto­rá meria onli­ne sle­do­va­nosť a výkon­nosť reklám rôz­nych zna­čiek. Záro­veň zbie­ra úda­je o tom, ako ľudia tie­to rekla­my zdie­ľa­jú. Kon­com decem­bra vytvo­ri­li VM svo­ju Top 10 virál­nych reklám, v kto­rej mal jed­no­znač­ný víťaz tak­mer 136 mili­ó­nov vide­ní.

Naj­vi­rál­nej­ším videom za rok 2013 sa sta­la rekla­ma spo­loč­nos­ti Dove s náz­vom Real Beau­ty Sket­ches, kto­rú som ja osob­ne pred­tým ani nevi­del. Veľ­mi pek­ná ukáž­ka, ako ženy (ne)vnímajú svo­ju vlast­nú krá­su. Vo videu vystu­pu­je pro­fe­si­onál­ny forenz­ný kres­lič, kto­rý iba na zákla­de popi­su dotyč­ných žien a cudzích ľudí kres­lí ich por­tré­ty.

Čo bolo teda tou naj­dô­le­ži­tej­šou prí­sa­dou k úspeš­né­mu virál­né­mu videu? “Pop­rav­de, asi nato nie je žiad­na ľah­ká a jed­no­znač­ná odpo­veď,” hovo­rí James What­ley, social media direc­tor v Ogil­vy & Mat­her Adver­ti­sing Lon­don. “V pod­sta­te to je, ako keby ste sa sna­ži­li nájsť manu­ál na výhru v lote­rií. Môže exi­so­vať na to nie­koľ­ko tipov, ale výhra je vždy z veľ­kej čas­ti náhod­ná. Tre­ba však dodať, že za kaž­dou vyda­re­nou virál­nou kam­pa­ňou sto­ja nema­lé finanč­né inves­tí­cie. Tie majú zabez­pe­čiť dosta­tok laj­kov a zdie­ľa­ní,” dodal What­ley.

Inak pove­da­né Real Beau­ty Sket­ches neus­pe­lo len vďa­ka emo­ci­onál­nej strán­ke. Základ úspe­chu bol bez pochy­by v pre­ma­ka­nom media plá­no­va­ní, dis­tri­bú­cii a PR stra­té­gii. Pre­to nie je prek­va­pe­ním, že veľ­ké a zná­me znač­ky dosa­hu­jú aj veľ­kú sle­do­va­nosť.

Kate Cooper, ria­di­teľ­ka Blo­om Worl­dwi­de, radí: „Pred­tým, ako začne­te strie­lať taž­ký­mi kalib­ra­mi, skús­te sa rad­šej zame­rať na kva­lit­ný sto­ry­tel­ling, kto­rý by bol mie­re­ný na väč­ši­nu uži­va­te­ľov.“ Ako prí­klad pou­ži­la Dol­lar Sha­ve Club, kto­ré­ho rekla­mu ste moh­li vidieť aj na našej strán­ke. „Zame­ra­li sa pres­ne na to, čo v dneš­nej dobe fun­gu­je,” - čiže jed­no­du­chá myš­lien­ka a ľah­ko zapa­mä­ta­teľ­né humor­né poda­nie.

Pre väč­šie znač­ky s už exis­tu­jú­cou štruk­tú­rou fanú­ši­kov a foll­lo­we­rov, či už na Face­bo­oku ale­bo Twit­te­ri, má zmy­sel sústre­diť sa na tzv. mic­ro­con­tent z jed­no­du­ché­ho dôvo­du. Tým je, že fanú­ši­ko­va­nia ochot­nej­šie zdie­ľa­jú nový con­tent.

Pod­ľa Coop­ro­vej sa ten­to mic­ro­con­tent dá cha­rak­te­ri­zo­vať v 3 bodoch:

1) plá­no­vať con­tent na špe­ciál­nu uda­losť – Valen­tín ale­bo neja­kú špor­to­vé podu­ja­tie,

2) real-time con­tent, čo by mala byť rých­la a res­pon­zív­na reak­cia na aktu­ál­nu tému ale­bo uda­losť,

3) user-gene­ra­ted con­tent. Znač­ky čas­to sta­va­jú svo­je kam­pa­ne na pro­duk­toch svo­jich zákaz­ní­kov, ako sú napr. ins­ta­gra­mo­vé fot­ky ale­bo odpo­rú­ča­nia na dovo­len­ku, a pod.

2013 Top Ten virál­nych videí:

1.Dove — Real Beau­ty Sket­ches: 135,838,683 vide­ní

2.Turkish Air­li­nes — The Sel­fie Sho­otout: 133,722,104 vide­ní

3.Volvo Trucks — Epic Split: Live Test 6: 102,430,941 vide­ní

4.Google — Chro­me For: 95,598,261 vide­ní

5.Evian — Baby & Me: 75,779,488 vide­ní

6.Intel/Toshiba — The Power Insi­de: 70,052,385 vide­ní

7.5-Hour Ener­gy — 5-Hour Ener­gy Helps Ama­zing Peop­le: 67,860,563 vide­ní

8.Jay-Z — Mag­na Car­ta Holy Grail: 57,344,188 vide­ní

9.YouTube — What Does 2013 Say?: 56,230,354 vide­ní

10.Miami Heat — Har­lem Sha­ke Mia­mi Heat Edi­ti­on: 55,087,246 vide­ní

Zdroj: thegurdian.com, youtube.com

Pridať komentár (0)