Tajem­ství virál­ních videí

Luky Gašparík / 14. apríla 2014 / Zaujímavosti

Před dvěma měsíci se oce­ňo­valy nej­lepší virální videa na inter­netu za rok 2013. Dnes vám chci před­sta­vit vítěz­nou desítku. Možná vám to pomůže zjis­tit, co je potřeba k tomu, aby se vaše kam­paň stala opravdu virální.

Vyhod­no­co­va­nie vira­lity zabez­pe­čila ame­rická spo­loč­nosť Visible Mea­su­res, ktorá meria online sle­do­va­nosť a výkon­nosť reklám rôz­nych zna­čiek. Záro­veň zbiera údaje o tom, ako ľudia tieto reklamy zdie­ľajú. Kon­com decem­bra vytvo­rili VM svoju Top 10 virál­nych reklám, v kto­rej mal jed­no­značný víťaz tak­mer 136 mili­ó­nov videní.

Naj­vi­rál­nej­ším videom za rok 2013 sa stala reklama spo­loč­nosti Dove s náz­vom Real Beauty Sket­ches, ktorú som ja osobne pred­tým ani nevi­del. Veľmi pekná ukážka, ako ženy (ne)vnímajú svoju vlastnú krásu. Vo videu vystu­puje pro­fe­si­onálny forenzný kres­lič, ktorý iba na základe popisu dotyč­ných žien a cudzích ľudí kreslí ich por­tréty.

Čo bolo teda tou naj­dô­le­ži­tej­šou prí­sa­dou k úspeš­nému virál­nému videu? “Pop­ravde, asi nato nie je žiadna ľahká a jed­no­značná odpo­veď,” hovorí James What­ley, social media direc­tor v Ogilvy & Mat­her Adver­ti­sing Lon­don. “V pod­state to je, ako keby ste sa sna­žili nájsť manuál na výhru v lote­rií. Môže exi­so­vať na to nie­koľko tipov, ale výhra je vždy z veľ­kej časti náhodná. Treba však dodať, že za kaž­dou vyda­re­nou virál­nou kam­pa­ňou stoja nemalé finančné inves­tí­cie. Tie majú zabez­pe­čiť dosta­tok laj­kov a zdie­ľaní,” dodal What­ley.

Inak pove­dané Real Beauty Sket­ches neus­pelo len vďaka emo­ci­onál­nej stránke. Základ úspe­chu bol bez pochyby v pre­ma­ka­nom media plá­no­vaní, dis­tri­bú­cii a PR stra­té­gii. Preto nie je prek­va­pe­ním, že veľké a známe značky dosa­hujú aj veľkú sle­do­va­nosť.

Kate Cooper, ria­di­teľka Bloom Worl­dwide, radí: „Pred­tým, ako začnete strie­lať taž­kými kalib­rami, skúste sa rad­šej zame­rať na kva­litný sto­ry­tel­ling, ktorý by bol mie­rený na väč­šinu uži­va­te­ľov.“ Ako prí­klad pou­žila Dol­lar Shave Club, kto­rého reklamu ste mohli vidieť aj na našej stránke. „Zame­rali sa presne na to, čo v dneš­nej dobe fun­guje,” - čiže jed­no­du­chá myš­lienka a ľahko zapa­mä­ta­teľné humorné poda­nie.

Pre väč­šie značky s už exis­tu­jú­cou štruk­tú­rou fanú­ši­kov a foll­lo­we­rov, či už na Face­bo­oku alebo Twit­teri, má zmy­sel sústre­diť sa na tzv. mic­ro­con­tent z jed­no­du­chého dôvodu. Tým je, že fanú­ši­ko­va­nia ochot­nej­šie zdie­ľajú nový con­tent.

Podľa Coop­ro­vej sa tento mic­ro­con­tent dá cha­rak­te­ri­zo­vať v 3 bodoch:

1) plá­no­vať con­tent na špe­ciálnu uda­losť – Valen­tín alebo nejakú špor­tové podu­ja­tie,

2) real-time con­tent, čo by mala byť rýchla a res­pon­zívna reak­cia na aktu­álnu tému alebo uda­losť,

3) user-gene­ra­ted con­tent. Značky často sta­vajú svoje kam­pane na pro­duk­toch svo­jich zákaz­ní­kov, ako sú napr. ins­ta­gra­mové fotky alebo odpo­rú­ča­nia na dovo­lenku, a pod.

2013 Top Ten virál­nych videí:

1.Dove — Real Beauty Sket­ches: 135,838,683 videní

2.Turkish Air­li­nes — The Sel­fie Sho­otout: 133,722,104 videní

3.Volvo Trucks — Epic Split: Live Test 6: 102,430,941 videní

4.Google — Chrome For: 95,598,261 videní

5.Evian — Baby & Me: 75,779,488 videní

6.Intel/Toshiba — The Power Inside: 70,052,385 videní

7.5-Hour Energy — 5-Hour Energy Helps Ama­zing People: 67,860,563 videní

8.Jay-Z — Magna Carta Holy Grail: 57,344,188 videní

9.YouTube — What Does 2013 Say?: 56,230,354 videní

10.Miami Heat — Har­lem Shake Miami Heat Edi­tion: 55,087,246 videní

Zdroj: thegurdian.com, youtube.com

Pridať komentár (0)