Táto veža doká­že zachy­tiť až 100 lit­rov vody den­ne

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 8. augusta 2016 / Tech a inovácie

Viac ako miliar­de Afri­ča­nov chý­ba prí­stup k pit­nej vode. Ten­to eko­lo­gic­ký pro­jekt by mohol pomôcť ten­to prob­lém vyrie­šiť.

Pro­jekt War­ka Water vyvi­nu­lo talian­ske štú­dio Archi­tec­tu­re and Visi­on, kto­ré spo­lu­pra­cu­je s dizaj­nér­mi z celé­ho sve­ta a venu­je sa vývo­ju ori­gi­nál­nych eko­lo­gic­kých kon­cep­tov. Pome­no­va­nie pro­jek­tu pochá­dza z eti­óp­ske­ho jazy­ka, ozna­ču­je figov­ník, tra­dič­ný sym­bol plod­nos­ti a šted­ros­ti.

Ide o vežu, kto­rá zachy­tá­va paru z ovzdu­šia a skva­pal­ňu­je ju do zber­nej mis­ky. Hoci je Afri­ka roz­pá­le­ný kon­ti­nent, vzduch je tu natoľ­ko vlh­ký, že doká­že do jed­nej nádo­by vyzrá­žať kaž­dý deň až 100 lit­rov vody.

Základ veže tvo­rí schrán­ka v tva­re džbá­nu, sple­te­ná z ráko­sia (mož­no pou­žiť aj bam­bus ale­bo tŕs­tie). Vo vnút­ri je napnu­tá sieť zo špe­ciál­ne­ho tex­ti­lu, kto­rá doká­že zachy­tá­vať paru. Na dne sto­jí nádo­ba, do kto­rej skĺz­ne vyzrá­ža­ná voda. Veža je vyro­be­ná z prí­rod­ných mate­riá­lov a domo­rod­ci si ju môžu posta­viť sami. Zaobí­du sa bez akých­koľ­vek nástro­jov — jedi­né, čo potre­bu­jú, je špe­ciál­na sieť. Tvor­co­via návrhu tvr­dia, že výro­ba potr­vá naj­viac týž­deň.

Eti­ó­pia má pod­ľa šta­tis­tík naj­me­nej kva­lit­nú vodu na sve­te, navy­še k nej majú miest­ni ťaž­ký prí­stup. Zvlášť v hor­ských oblas­tiach musia domo­rod­ci puto­vať za vodou až šesť hodín. Čas­to sú núte­ní zbie­rať vodu z kal­ných jazie­rok plných bak­té­rií, čím ohro­zu­jú svo­je zdra­vie.

Veže War­ka Water zna­me­na­jú pre domo­rod­cov jed­no­du­chý, efek­tív­ny a finanč­ne dostup­ný spô­sob, ako chrá­niť svo­je zdra­vie.

WARKAWATERTOWER10

WARKAWATERTOWER9

WARKAWATERTOWER3

WARKAWATERTOWER12

WARKAWATERTOWER8

WARKAWATERTOWER1

warkawater

WARKAWATERTOWER5

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)