Táto veža dokáže zachy­tiť až 100 lit­rov vody denne

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 8. augusta 2016 / Tech a inovácie

Viac ako miliarde Afri­ča­nov chýba prí­stup k pit­nej vode. Tento eko­lo­gický pro­jekt by mohol pomôcť tento prob­lém vyrie­šiť.

Pro­jekt Warka Water vyvi­nulo talian­ske štú­dio Archi­tec­ture and Vision, ktoré spo­lu­pra­cuje s dizaj­nérmi z celého sveta a venuje sa vývoju ori­gi­nál­nych eko­lo­gic­kých kon­cep­tov. Pome­no­va­nie pro­jektu pochá­dza z eti­óp­skeho jazyka, ozna­čuje figov­ník, tra­dičný sym­bol plod­nosti a šted­rosti.

Ide o vežu, ktorá zachy­táva paru z ovzdu­šia a skva­pal­ňuje ju do zber­nej misky. Hoci je Afrika roz­pá­lený kon­ti­nent, vzduch je tu natoľko vlhký, že dokáže do jed­nej nádoby vyzrá­žať každý deň až 100 lit­rov vody.

Základ veže tvorí schránka v tvare džbánu, sple­tená z ráko­sia (možno pou­žiť aj bam­bus alebo tŕs­tie). Vo vnútri je napnutá sieť zo špe­ciál­neho tex­tilu, ktorá dokáže zachy­tá­vať paru. Na dne stojí nádoba, do kto­rej skĺzne vyzrá­žaná voda. Veža je vyro­bená z prí­rod­ných mate­riá­lov a domo­rodci si ju môžu posta­viť sami. Zaobídu sa bez akých­koľ­vek nástro­jov — jediné, čo potre­bujú, je špe­ciálna sieť. Tvor­co­via návrhu tvr­dia, že výroba potrvá naj­viac týž­deň.

Eti­ó­pia má podľa šta­tis­tík naj­me­nej kva­litnú vodu na svete, navyše k nej majú miestni ťažký prí­stup. Zvlášť v hor­ských oblas­tiach musia domo­rodci puto­vať za vodou až šesť hodín. Často sú nútení zbie­rať vodu z kal­ných jazie­rok plných bak­té­rií, čím ohro­zujú svoje zdra­vie.

Veže Warka Water zna­me­najú pre domo­rod­cov jed­no­du­chý, efek­tívny a finančne dostupný spô­sob, ako chrá­niť svoje zdra­vie.

WARKAWATERTOWER10

WARKAWATERTOWER9

WARKAWATERTOWER3

WARKAWATERTOWER12

WARKAWATERTOWER8

WARKAWATERTOWER1

warkawater

WARKAWATERTOWER5

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)