Talent. Objaviť ten svoj je šťastie pre každého aj pre celý svet

Redakcia / 11. decembra 2018 / Zo Slovenska

Kam­paň #Ob­jav svoj ta­lent! vznikla ako slo­ven­ský ko­mu­nitný pro­jekt v rámci Európ­skeho týždňa od­bor­ných zruč­ností. Ohla­som však kam­paň pre­rá­stla aj štu­du­jú­cich stre­doš­ko­lá­kov, keď sa za­pá­jali ab­sol­venti a pod­po­ro­va­te­lia ta­len­tov.

Kam­paň #Ob­jav svoj ta­lent! vznikla ako slo­ven­ský ko­mu­nitný pro­jekt v rámci Európ­skeho týždňa od­bor­ných zruč­ností. Ohla­som však kam­paň pre­rá­stla aj štu­du­jú­cich stre­doš­ko­lá­kov, keď sa za­pá­jali ab­sol­venti a pod­po­ro­va­te­lia ta­len­tov.

Pre účasť v sú­ťaži sta­čilo ozna­čiť fo­to­gra­fiu na Ins­ta­grame hash­ta­gom #Ob­javS­voj­Ta­lent. Za me­siac mal pro­jekt vyše ti­síc fol­lo­we­rov, we­bová stránka viac ako 3 300 náv­štev a 623 sú­ťaž­ných fo­tiek. Vi­deo am­ba­sá­dorky a you­tu­berky Lady Ziky, kde ho­vorí o od­vahe ro­biť to, čo člo­veka baví, do­siahlo viac ako 27-ti­síc vi­dení.

Naj­väč­ším prí­no­som sú­ťaže v roku 2018 boli am­ba­sá­dori, ab­sol­venti stred­ných od­bor­ných škôl, ktorí do­siahli úspech v tom, čo ro­bia, a ich ta­lent pri­náša ra­dosť ľu­ďom každý deň. Každý am­ba­sá­dor si po skon­čení sú­ťaže vy­bral jed­ného účast­níka a da­ruje mu zá­ži­tok – spo­ločný deň v práci. Žre­bo­va­nie ur­čilo aj dr­ži­teľa lu­xus­ného smart­fónu, bu­dú­ceho fy­zi­ote­ra­pe­uta zo stred­nej zdra­vot­níc­kej školy @mi­chal_truch­lik.

Hu­dobný deň s Pet­rom Ba­ží­kom

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ob­javs­voj­ta­lent

„Zau­jalo ma hlavne to, že dievča za bi­cími @palme.lola nie je práve bežný jav. No a po­zrel som aj pár jej vi­deí, kde som si vši­mol, že jej to na­ozaj ide. Chcem ju po­čuť hrať na­živo, zis­tiť o jej ta­lente viac a po­vy­mie­ňať si skú­se­nosti či zá­žitky. Možno sa ko­niec kon­cov aj ja niečo na­učím.“ Pe­ter Ba­žík

Fut­ba­lový tré­ning à la daj si do tela

„Ve­rím, že @lu­cinka_20  je fa­na­tik do fut­balu ako ja. Pre­sved­čilo ma jej člen­stvo v ŠK Slo­van Bra­ti­slava, v kto­rom som pô­so­bil aj ja. Na­vyše je aj vý­bor­nou hráč­kou fo­ot­golfu, ktorý mám veľmi rád. Som zve­davý, kto za­hrá prvé jasle.“ Lu­káš Gaš­pa­ro­vič

Pravá ruka šéf­ku­chára

@ol­hi­na­tor bol mo­jím fa­vo­ri­tom už od za­čiatku. Do­konca sle­duje moju prácu na Ins­ta­grame a mal od­vahu mi aj na­pí­sať. Tu ne­bolo o čom, na­šli sme sa. Ak bude Fi­lip chcieť a nájde si čas, veľmi rád s ním strá­vim je­den deň za spo­rá­kom.“ Da­niel Hriv­ňák

Fas­hion fo­te­nie

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ob­javs­voj­ta­lent

„Pá­čila sa mi at­mo­sféra fo­to­gra­fií od @ad­rian_blaho a cel­kový po­cit, ktorý vy­ža­rujú. Zá­ro­veň je vidno zre­teľné po­kroky a že na svo­jej tvorbe pra­cuje a zlep­šuje sa. Už sa te­ším, keď bude môcť prísť na fo­te­nie so mnou.“ Mis­chel Wa­re­nits

Ako pri­pra­viť dobrú kávu

„Už z fotky vi­dieť, že @ja­ro­slav.tkac sa snaží pra­co­vať na sebe aj mimo školy v pre­vádzke, kde bri­gá­duje ako ba­rista za es­presso stro­jom. Čo sa mi aj hneď po­tvr­dilo, keď sme si vy­me­nili pr­vých pár viet. Je mi sym­pa­tické, že fotka je za­chy­tená priamo z ak­cie.“ Ši­mon Ja­ník

Cie­ľom Európ­skeho týždňa od­bor­ných zruč­ností roku 2018 je zvý­šiť at­rak­tív­nosť od­bor­ného vzde­lá­va­nia a príp­ravy po­sky­tu­jú­cich ľu­ďom prak­tické zruč­nosti, ktoré zlep­šujú ich uplat­ne­nie na trhu práce.

Pridať komentár (0)