Talian­ska vlá­da roz­dá tíne­dže­rom k 18. naro­de­ni­nám 500 eur, kto­ré môžu inves­to­vať do samo­vzde­lá­va­nia

Linda Cebrová / 16. septembra 2016 / Zaujímavosti

Dovŕ­šiť 18 ale­bo byť uči­te­ľom sa v Talian­sku cel­kom opla­tí.

Talian­sko v tom má jas­no — vzde­la­ný národ je zákla­dom dob­re fun­gu­jú­ce­ho štá­tu. Veci však tre­ba pod­chy­tiť ešte v zákla­doch. Nádej pred­sta­vu­je mla­dá gene­rá­cia, kto­rá bude v budúc­nos­ti držať kra­ji­nu vo svo­jich rukách.

Inves­to­va­nie do budú­cich gene­rá­cií mož­no nebo­lo nikdy také dôle­ži­té ako to je v tej­to dobe. Vďa­ka neus­tá­le­mu vývo­ju sa mno­ho vecí stá­va jed­no­duch­ší­mi, no namies­to toho, aby sme to využi­li pre náš pros­pech, v mno­hých prí­pa­doch sa stá­va­me len čoraz viac leni­vej­ší­mi. Jas­ne sa to odzr­kad­ľu­je na posto­ji dneš­nej mlá­de­že k špor­tu ale­bo vzde­la­niu.

lib

Talian­ska vlá­da má sna­hu pri­po­me­núť tíne­dže­rom, že prá­ve kul­tú­ra je život­ným bohat­stvom kaž­dé­ho člo­ve­ka a má silu spá­jať ľudí. Ako lákad­lo pou­ži­je vou­cher v hod­no­te 500 eur, kto­rý mla­dí ľudia dosta­nú po dovŕ­še­ní 18. roku živo­ta. Takú­to kul­túr­nu pou­káž­ku budú môcť mlá­dež­ní­ci bažia­ci po vzde­la­ní pou­žiť na nákup kníh, lís­tkov do kina, na kon­cer­ty a do múzeí, avšak uplat­ni­teľ­ná bude aj pri náv­šte­ve národ­ných par­kov.

Prvé pou­káž­ky sa začnú roz­dá­vať už 15. sep­tem­bra. Z toh­to ges­ta vlá­dy by pri­tom malo bene­fi­to­vať pri­bliž­ne 575 tisíc tíne­dže­rov. Vlá­da si v tom­to prí­pa­de bude musieť siah­nuť pomer­ne hlbo­ko do vrec­ka, keď­že cel­ko­vé nákla­dy budú naj­me­nej v hod­no­te 290 mili­ó­nov eur. Par­la­ment­ný pod­ta­jom­ník Tom­ma­so Nan­ni­ci­ni však verí, že to budú dob­re vyna­lo­že­né penia­ze.

Posols­tvom tej­to ini­ciá­cie pre mla­dých je pri­po­me­núť tíne­dže­rom, že pat­ria do komu­ni­ty, kto­rá ich pri­ví­ta po dosia­hnu­tí urči­té­ho veku,” pove­dal Tom­ma­so Nan­ni­ci­ni

reading

Ten­to čin by tak­tiež mal zdô­raz­niť to, ako veľ­mi dôle­ži­té je samo­vzde­lá­va­nie a to, ako obo­ha­co­va­nie seba ako člo­ve­ka posil­ňu­je štruk­tú­ru celej spo­loč­nos­ti. Čerství osem­nást­ni­ci si búdu môcť svo­je 500 euro­vé kupó­ny stiah­nuť pomo­cou špe­ciál­nej apli­ká­cie pria­mo do svoj­ho tele­fó­nu. Budú ich môcť využiť v kamen­ných ale aj onli­ne obcho­doch. Podob­ný bonus v rov­na­kej hod­no­te pri­pra­vu­je talian­ska vlá­da v roku 2017 aj pre uči­te­ľov. Tí môžu penia­ze pou­žiť na ich pro­fe­si­onál­ny roz­voj, dovzde­lá­va­nie sa v danom obo­re ale­bo na nákup odbor­nej lite­ra­tú­ry.

zdroj:independent.co.uk zdroj fotografií:theculturetrip.com

Pridať komentár (0)