Talian­ska vláda rozdá tíne­dže­rom k 18. naro­de­ni­nám 500 eur, ktoré môžu inves­to­vať do samo­vzde­lá­va­nia

Linda Cebrová / 16. septembra 2016 / Zaujímavosti

Dovŕ­šiť 18 alebo byť uči­te­ľom sa v Talian­sku cel­kom oplatí.

Talian­sko v tom má jasno — vzde­laný národ je zákla­dom dobre fun­gu­jú­ceho štátu. Veci však treba pod­chy­tiť ešte v zákla­doch. Nádej pred­sta­vuje mladá gene­rá­cia, ktorá bude v budúc­nosti držať kra­jinu vo svo­jich rukách.

Inves­to­va­nie do budú­cich gene­rá­cií možno nebolo nikdy také dôle­žité ako to je v tejto dobe. Vďaka neus­tá­lemu vývoju sa mnoho vecí stáva jed­no­duch­šími, no namiesto toho, aby sme to využili pre náš pros­pech, v mno­hých prí­pa­doch sa stá­vame len čoraz viac leni­vej­šími. Jasne sa to odzr­kad­ľuje na postoji dneš­nej mlá­deže k športu alebo vzde­la­niu.

lib

Talian­ska vláda má snahu pri­po­me­núť tíne­dže­rom, že práve kul­túra je život­ným bohat­stvom kaž­dého člo­veka a má silu spá­jať ľudí. Ako lákadlo pou­žije vou­cher v hod­note 500 eur, ktorý mladí ľudia dostanú po dovŕ­šení 18. roku života. Takúto kul­túrnu pou­kážku budú môcť mlá­dež­níci bažiaci po vzde­laní pou­žiť na nákup kníh, lís­tkov do kina, na kon­certy a do múzeí, avšak uplat­ni­teľná bude aj pri náv­števe národ­ných par­kov.

Prvé pou­kážky sa začnú roz­dá­vať už 15. sep­tem­bra. Z tohto gesta vlády by pri­tom malo bene­fi­to­vať pri­bližne 575 tisíc tíne­dže­rov. Vláda si v tomto prí­pade bude musieť siah­nuť pomerne hlboko do vrecka, keďže cel­kové náklady budú naj­me­nej v hod­note 290 mili­ó­nov eur. Par­la­mentný pod­ta­jom­ník Tom­maso Nan­ni­cini však verí, že to budú dobre vyna­lo­žené peniaze.

Posols­tvom tejto ini­ciá­cie pre mla­dých je pri­po­me­núť tíne­dže­rom, že pat­ria do komu­nity, ktorá ich pri­víta po dosia­hnutí urči­tého veku,” pove­dal Tom­maso Nan­ni­cini

reading

Tento čin by tak­tiež mal zdô­raz­niť to, ako veľmi dôle­žité je samo­vzde­lá­va­nie a to, ako obo­ha­co­va­nie seba ako člo­veka posil­ňuje štruk­túru celej spo­loč­nosti. Čerství osem­nást­nici si búdu môcť svoje 500 eurové kupóny stiah­nuť pomo­cou špe­ciál­nej apli­ká­cie priamo do svojho tele­fónu. Budú ich môcť využiť v kamen­ných ale aj online obcho­doch. Podobný bonus v rov­na­kej hod­note pri­pra­vuje talian­ska vláda v roku 2017 aj pre uči­te­ľov. Tí môžu peniaze pou­žiť na ich pro­fe­si­onálny roz­voj, dovzde­lá­va­nie sa v danom obore alebo na nákup odbor­nej lite­ra­túry.

zdroj:independent.co.uk zdroj fotografií:theculturetrip.com

Pridať komentár (0)