Tam, kde Goog­le Glass zaos­tá­va, MINI uka­zu­je budúc­nosť

Ľubomír Tereš / 22. apríla 2015 / Tech a inovácie

Nemec­ká auto­mo­bil­ka BMW — MINI pred­sta­vi­la na Shan­gaj­skom veľ­tr­hu 2015 svoj ino­va­tív­ny pohľad do budúc­nos­ti. Je mož­né, že ak si o pár rokov kúpi­te vaše nové MINI, tak po novom k nemu dosta­ne­te aj špe­ciál­ne oku­lia­re.

Mini Aug­men­ted Visi­on je pro­to­typ oku­lia­rov, spo­je­ných so znač­kou Mini, kto­ré majú vodi­čom pri­niesť nové mož­nos­ti za volan­tom. Pomo­cou uži­to­ných fun­kcii doká­že­te naprí­klad kon­tro­lo­vať vašu rých­losť ale­bo vidieť skry­té pre­káž­ky na ces­te. Pri kom­bi­ná­cii s von­kaj­ší­mi kame­ra­mi auta, vám dokon­ca umož­nia “rön­tge­no­vé“ vide­nie cez auto­mo­bil, výhod­né naprí­klad pri par­ko­va­ní.

Vzhľa­do­vo pri­po­mí­na­jú skôr oby­čaj­né letec­ké oku­lia­re. V širo­kých rámoch sa však nachá­dza tech­no­ló­gia podob­ná tej v naj­nov­ších smart­fó­noch, vrá­ta­ne Anro­id ope­rač­né­ho sys­té­mu, Qual­comm pro­ce­so­ru, blu­e­to­oth a Wi-fi.

Zatiaľ­čo ostat­né auto­mo­bil­ky pra­cu­jú na vývo­ji samo­ria­dia­cich auto­mo­bi­lov, BMW sa ube­rá iným sme­rom. Sústre­dí sa naj­mä na nové tech­no­ló­gie, kto­ré zvý­šia kom­fort a bez­peč­nosť pri ria­de­ní. “Ľudia, kto­rí milu­jú jaz­du, sú naši zákaz­ní­ci“, hovo­rí pro­duk­to­vý mana­žér spo­loč­nos­ti Mini, Pat­rick McKen­na.

BMW v minu­los­ti spo­lu­pra­co­va­la so spo­loč­nos­ťou Qual­comm, kto­rej tech­no­ló­gia s náz­vom “Vufo­ria“ bola veľ­mi využí­va­ná v mobil­ných tele­fó­noch a tab­le­toch. Vicep­re­zi­dent Qual­com­mu Jay Wright nepria­mo naz­na­čil, že pred­chá­dza­jú­ce ver­zie oku­lia­rov roz­ší­re­nej rea­li­ty, pod kto­rý­mi mys­lel Goog­le Glass, dosta­toč­ne nerie­ši­i­li prob­lém a tak­tiež nespĺňa­li dizaj­no­vé požia­dav­ky.

Jay Wright tak­tiež dodá­va, že “MINI Aug­men­ted Visi­on je prí­kla­dom toho, čo je dnes mož­né a čo môže­me oča­ká­vať do budúc­nos­ti.“

zdroj: recode.com

Pridať komentár (0)