Tam, kde Google Glass zaos­táva, MINI uka­zuje budúc­nosť

Ľubomír Tereš / 22. apríla 2015 / Tech a inovácie

Nemecká auto­mo­bilka BMW — MINI pred­sta­vila na Shan­gaj­skom veľ­trhu 2015 svoj ino­va­tívny pohľad do budúc­nosti. Je možné, že ak si o pár rokov kúpite vaše nové MINI, tak po novom k nemu dosta­nete aj špe­ciálne oku­liare.

Mini Aug­men­ted Vision je pro­to­typ oku­lia­rov, spo­je­ných so znač­kou Mini, ktoré majú vodi­čom pri­niesť nové mož­nosti za volan­tom. Pomo­cou uži­to­ných fun­kcii doká­žete naprí­klad kon­tro­lo­vať vašu rých­losť alebo vidieť skryté pre­kážky na ceste. Pri kom­bi­ná­cii s von­kaj­šími kame­rami auta, vám dokonca umož­nia “rön­tge­nové“ vide­nie cez auto­mo­bil, výhodné naprí­klad pri par­ko­vaní.

Vzhľa­dovo pri­po­mí­najú skôr oby­čajné letecké oku­liare. V širo­kých rámoch sa však nachá­dza tech­no­ló­gia podobná tej v naj­nov­ších smart­fó­noch, vrá­tane Anroid ope­rač­ného sys­tému, Qual­comm pro­ce­soru, blu­e­to­oth a Wi-fi.

Zatiaľčo ostatné auto­mo­bilky pra­cujú na vývoji samo­ria­dia­cich auto­mo­bi­lov, BMW sa uberá iným sme­rom. Sústredí sa najmä na nové tech­no­ló­gie, ktoré zvý­šia kom­fort a bez­peč­nosť pri ria­dení. “Ľudia, ktorí milujú jazdu, sú naši zákaz­níci“, hovorí pro­duk­tový mana­žér spo­loč­nosti Mini, Pat­rick McKenna.

BMW v minu­losti spo­lu­pra­co­vala so spo­loč­nos­ťou Qual­comm, kto­rej tech­no­ló­gia s náz­vom “Vufo­ria“ bola veľmi využí­vaná v mobil­ných tele­fó­noch a tab­le­toch. Vicep­re­zi­dent Qual­commu Jay Wright nepriamo naz­na­čil, že pred­chá­dza­júce ver­zie oku­lia­rov roz­ší­re­nej rea­lity, pod kto­rými mys­lel Google Glass, dosta­točne nerie­ši­ili prob­lém a tak­tiež nespĺňali dizaj­nové požia­davky.

Jay Wright tak­tiež dodáva, že “MINI Aug­men­ted Vision je prí­kla­dom toho, čo je dnes možné a čo môžeme oča­ká­vať do budúc­nosti.“

zdroj: recode.com

Pridať komentár (0)