Táto far­már­ska mater­ská škola učí deti, ako si vypes­to­vať svoje vlastné jedlo

Nina Matejčeková, vedelisteze.sk / 4. septembra 2016 / Zaujímavosti

V dneš­nej dobe digi­tál­nych tech­no­ló­gií a fast­fo­odov môže byť pre dieťa ťažké spo­jiť sa s prí­ro­dou a tým aj ovplyv­niť to, ako sa bude stra­vo­vať.

Návrhári, ktorí síd­lia v Ríme, Edo­ardo Capuzzo Dol­cetta, Gab­riele Capo­bianco, Davide Tro­iana a Jonat­han Lazar prišli na spô­sob ako pri­blí­žiť a zozná­miť deti so život­ným pro­stre­dím. Ich návrh, ktorý nedávno vyhral cenu AWR Inter­na­ti­onal Ideas Com­pe­ti­tion, sa volá Nur­sery Fields Dore­ver a je kom­bi­ná­ciou mest­ského far­már­stva s mater­skou škôl­kou.

Návrhári, ktorí síd­lia v Ríme, Edo­ardo Capuzzo Dol­cetta, Gab­riele Capo­bianco, Davide Tro­iana a Jonat­han Lazar prišli na spô­sob ako pri­blí­žiť a zozná­miť deti so život­ným pro­stre­dím. Ich návrh, ktorý nedávno vyhral cenu AWR Inter­na­ti­onal Ideas Com­pe­ti­tion, sa volá Nur­sery Fields Dore­ver a je kom­bi­ná­ciou mest­ského far­már­stva s mater­skou škôl­kou.

https://startitupskcdn.azureedge.net/wp-content/uploads/2016/09/nurseryfields5.jpg

Nur­sery Fields Fore­ver ponúka tri spô­soby výchovy, ktoré pozos­tá­vajú z prí­rody, z tech­ník a z praxe. Deti sa učia pes­to­vať a zbie­rať svoje vlastné jedlo, ale aj pra­co­vať so zvie­ra­tami. Tieto malé úlohy môžu mať pozi­tívny vplyv na kaž­do­denný vývoj die­ťaťa. Pomo­cou ruč­ných prác sa zdo­ko­na­ľuje tímová práca, sociálne zruč­nosti a pro­pa­guje sa zdravý životný štýl od ran­ného det­stva. Záro­veň sa štu­denti obo­zna­mujú s prí­nosmi obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie vrá­tane veter­ných tur­bín a solár­nych pane­lov, ktoré školu udr­žujú v chode.

Mys­líme si, že by si deti mali uží­vať prí­rodu.” Pove­dal Dol­cetta z Fast Com­pany. “Tak sme sa roz­hodli navr­hnúť túto zvláštnu školu bez tried, kde vo vnútri ras­tie iba zele­nina a zvie­ratá sa môžu voľne pohy­bo­vať po okolí. Je to mix dvoch vecí. Školy a prí­rody.” S týmto pro­jek­tom sú deti zapo­jené do vzde­lá­va­nia, pomo­cou kto­rého začnú mys­lieť úplne inak. “V typic­kej škole sú stoly a sto­ličky. V našej nie je nič z toho. Ponú­kame slo­bodu, či deti chcú byť dnu alebo von.”

Takto to fun­guje:

Senza titolo-4Senza titolo-4

Takto je navr­hnutý plán farmy:

AXO-SEZIONE LNSvedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)