Táto far­már­ska mater­ská ško­la učí deti, ako si vypes­to­vať svo­je vlast­né jed­lo

Nina Matejčeková, vedelisteze.sk / 4. septembra 2016 / Zaujímavosti

V dneš­nej dobe digi­tál­nych tech­no­ló­gií a fast­fo­odov môže byť pre die­ťa ťaž­ké spo­jiť sa s prí­ro­dou a tým aj ovplyv­niť to, ako sa bude stra­vo­vať.

Návrhá­ri, kto­rí síd­lia v Ríme, Edo­ar­do Capuz­zo Dol­cet­ta, Gab­rie­le Capo­bian­co, Davi­de Tro­ia­na a Jonat­han Lazar priš­li na spô­sob ako pri­blí­žiť a zozná­miť deti so život­ným pro­stre­dím. Ich návrh, kto­rý nedáv­no vyhral cenu AWR Inter­na­ti­onal Ide­as Com­pe­ti­ti­on, sa volá Nur­se­ry Fields Dore­ver a je kom­bi­ná­ci­ou mest­ské­ho far­már­stva s mater­skou škôl­kou.

Návrhá­ri, kto­rí síd­lia v Ríme, Edo­ar­do Capuz­zo Dol­cet­ta, Gab­rie­le Capo­bian­co, Davi­de Tro­ia­na a Jonat­han Lazar priš­li na spô­sob ako pri­blí­žiť a zozná­miť deti so život­ným pro­stre­dím. Ich návrh, kto­rý nedáv­no vyhral cenu AWR Inter­na­ti­onal Ide­as Com­pe­ti­ti­on, sa volá Nur­se­ry Fields Dore­ver a je kom­bi­ná­ci­ou mest­ské­ho far­már­stva s mater­skou škôl­kou.

https://www.startitup.sk/wp-content/uploads/2016/09/nurseryfields5.jpg

Nur­se­ry Fields Fore­ver ponú­ka tri spô­so­by výcho­vy, kto­ré pozos­tá­va­jú z prí­ro­dy, z tech­ník a z pra­xe. Deti sa učia pes­to­vať a zbie­rať svo­je vlast­né jed­lo, ale aj pra­co­vať so zvie­ra­ta­mi. Tie­to malé úlo­hy môžu mať pozi­tív­ny vplyv na kaž­do­den­ný vývoj die­ťa­ťa. Pomo­cou ruč­ných prác sa zdo­ko­na­ľu­je tímo­vá prá­ca, sociál­ne zruč­nos­ti a pro­pa­gu­je sa zdra­vý život­ný štýl od ran­né­ho det­stva. Záro­veň sa štu­den­ti obo­zna­mu­jú s prí­nos­mi obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie vrá­ta­ne veter­ných tur­bín a solár­nych pane­lov, kto­ré ško­lu udr­žu­jú v cho­de.

Mys­lí­me si, že by si deti mali uží­vať prí­ro­du.” Pove­dal Dol­cet­ta z Fast Com­pa­ny. “Tak sme sa roz­hod­li navr­hnúť túto zvlášt­nu ško­lu bez tried, kde vo vnút­ri ras­tie iba zele­ni­na a zvie­ra­tá sa môžu voľ­ne pohy­bo­vať po oko­lí. Je to mix dvoch vecí. Ško­ly a prí­ro­dy.” S tým­to pro­jek­tom sú deti zapo­je­né do vzde­lá­va­nia, pomo­cou kto­ré­ho začnú mys­lieť úpl­ne inak. “V typic­kej ško­le sú sto­ly a sto­lič­ky. V našej nie je nič z toho. Ponú­ka­me slo­bo­du, či deti chcú byť dnu ale­bo von.”

Tak­to to fun­gu­je:

Senza titolo-4Senza titolo-4

Tak­to je navr­hnu­tý plán far­my:

AXO-SEZIONE LNSvedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)