Táto osob­ná elek­tric­ká ponor­ka Dra­gon ťa dosta­ne až do hĺb­ky 120 met­rov!

Marek Revilak / 30. októbra 2015 / Tech a inovácie

Elek­tric­ká ponor­ka Deepf­light Dra­gon je naj­kom­pakt­nej­šou osob­nou ponor­kou, kto­rá doká­že vziať pasa­žie­rov až do hĺb­ky 120 met­rov a maji­te­lia ju bez sta­ros­tí doká­žu umiest­niť na svo­ju jach­tu. Pre zve­da­vých pod­mor­ských dob­ro­dru­hov, kto­rí nevá­ha­jú a nema­jú prob­lém si za tech­no­ló­gie pri­pla­tiť, elek­tric­ká ponor­ka je k dis­po­zí­cií s cenou 1,3 mili­ó­na eur.

S vyná­le­zom pri­šiel oce­án­sky inži­nier a zlo­či­nec z fil­mu Jame­sa Bon­da, Gra­ham Hawkes. Jeho život­ná úlo­ha priš­la v bon­dov­ke “Len pre tvo­je oči” z roku 1981, pre kto­rú vybu­do­val a násled­ne aj vo fil­me ria­dil ponor­ku. Svo­ju spo­loč­nosť zalo­žil v roku 1996 a v prie­be­hu krát­ke­ho času pri­šiel s pia­ti­mi rôz­ny­mi pro­to­typ­mi pono­riek. Teraz pri­chá­dza šies­ta, elek­tric­ká ponor­ka, nazý­va­ná Dra­gon.

Elek­tric­ká ponor­ka Deepf­light Dra­gon je len 5 met­rov dlhá a nie­čo cez 2 met­re širo­ká a je nadi­zaj­no­va­ná tak, aby bolo jej vypus­te­nie a pilo­to­va­nie čo naj­jed­no­duch­šie. Zabu­do­va­ný soft­wa­re potom v reál­nom čase moni­to­ru­je bez­peč­nosť posád­ky a nedo­vo­lí vám pono­riť sa viac, ako je urče­ný limit. Zna­me­ná to, že si teore­tic­ky aj neskú­se­ný pilot môže bez­peč­ne užiť krá­sy pod­mor­ské­ho sve­ta. Zblíz­ka tak môže­te vidieť v pri­ro­dze­nom pro­stre­dí del­fí­nov, osa­me­lých žra­lo­kov, či iné mor­ské stvo­re­nia.

Elek­tric­ká ponor­ka má mať výdrž pri­bliž­ne 6 hodín

Elek­tric­ká ponor­ka je úpl­ne čis­tá, nevy­lu­ču­je žiad­ne emi­sie a pra­cu­je s vodo­tes­ný­mi líti­ový­mi baté­ria­mi. Pre tých, kto­rí sa obá­va­jú výdr­že, šesť hodín by malo sta­čiť kaž­dé­mu dob­ro­dru­ho­vi. Ak by pred­sa len moto­ry pre­sta­li z neja­ké­ho dôvo­du pra­co­vať, stá­le sa nemá­te čoho báť, elek­tric­ká ponor­ka sa sama vypla­ví na povrch.

Richard Bran­son je maji­te­ľom Deepf­light Dra­gon Super Fal­con. Na fot­ke so zakla­da­te­ľom fir­my.

Cena Elek­tric­kej ponor­ky Deepf­light Dra­gon zrej­me vylu­ču­je mož­nosť, že by si ju mohol dovo­liť prie­mer­ný kon­zu­ment, no rôz­nym spo­loč­nos­tiam posky­tu­je nový pries­tor na využi­tie – či už na pre­ná­jom, ale­bo pod­mor­ské výle­ty. ”Všet­ko na Deepf­light Dra­go­no­vi je navr­hnu­té tak, aby bolo ovlá­da­nie čo naj­jed­no­duch­šie,” pre­zra­dil vyná­lez­ca Gra­ham Hawkes. “Je to tak jed­no­du­ché a intu­itív­ne aj pre úpl­ných začia­toč­ní­kov. Pod­ľa môj­ho názo­ru sa naša elek­tric­ká ponor­ka sta­ne vôbec prvou ponor­kou, kto­rú si bude mož­né pre­na­jať, naprí­klad hodi­no­vo.” Prvé tes­ty čaka­jú elek­tric­kú ponor­ku tie­to týžd­ne na jaze­re Lake Tahoe v Spo­je­ných štá­toch.

zdroj: setri.sk
Pridať komentár (0)