Táto osobná elek­trická ponorka Dra­gon ťa dostane až do hĺbky 120 met­rov!

Marek Revilak / 30. októbra 2015 / Tech a inovácie

Elek­trická ponorka Deepf­light Dra­gon je naj­kom­pakt­nej­šou osob­nou ponor­kou, ktorá dokáže vziať pasa­žie­rov až do hĺbky 120 met­rov a maji­te­lia ju bez sta­rostí dokážu umiest­niť na svoju jachtu. Pre zve­da­vých pod­mor­ských dob­ro­dru­hov, ktorí nevá­hajú a nemajú prob­lém si za tech­no­ló­gie pri­pla­tiť, elek­trická ponorka je k dis­po­zí­cií s cenou 1,3 mili­óna eur.

S vyná­le­zom pri­šiel oce­án­sky inži­nier a zlo­či­nec z filmu Jamesa Bonda, Gra­ham Hawkes. Jeho životná úloha prišla v bon­dovke “Len pre tvoje oči” z roku 1981, pre ktorú vybu­do­val a následne aj vo filme ria­dil ponorku. Svoju spo­loč­nosť zalo­žil v roku 1996 a v prie­behu krát­keho času pri­šiel s pia­timi rôz­nymi pro­to­typmi pono­riek. Teraz pri­chá­dza šiesta, elek­trická ponorka, nazý­vaná Dra­gon.

Elek­trická ponorka Deepf­light Dra­gon je len 5 met­rov dlhá a niečo cez 2 metre široká a je nadi­zaj­no­vaná tak, aby bolo jej vypus­te­nie a pilo­to­va­nie čo naj­jed­no­duch­šie. Zabu­do­vaný soft­ware potom v reál­nom čase moni­to­ruje bez­peč­nosť posádky a nedo­volí vám pono­riť sa viac, ako je určený limit. Zna­mená to, že si teore­ticky aj neskú­sený pilot môže bez­pečne užiť krásy pod­mor­ského sveta. Zblízka tak môžete vidieť v pri­ro­dze­nom pro­stredí del­fí­nov, osa­me­lých žra­lo­kov, či iné mor­ské stvo­re­nia.

Elek­trická ponorka má mať výdrž pri­bližne 6 hodín

Elek­trická ponorka je úplne čistá, nevy­lu­čuje žiadne emi­sie a pra­cuje s vodo­tes­nými líti­ovými baté­riami. Pre tých, ktorí sa obá­vajú výdrže, šesť hodín by malo sta­čiť kaž­dému dob­ro­dru­hovi. Ak by predsa len motory pre­stali z neja­kého dôvodu pra­co­vať, stále sa nemáte čoho báť, elek­trická ponorka sa sama vyplaví na povrch.

Richard Bran­son je maji­te­ľom Deepf­light Dra­gon Super Fal­con. Na fotke so zakla­da­te­ľom firmy.

Cena Elek­tric­kej ponorky Deepf­light Dra­gon zrejme vylu­čuje mož­nosť, že by si ju mohol dovo­liť prie­merný kon­zu­ment, no rôz­nym spo­loč­nos­tiam posky­tuje nový pries­tor na využi­tie – či už na pre­ná­jom, alebo pod­mor­ské výlety. ”Všetko na Deepf­light Dra­go­novi je navr­hnuté tak, aby bolo ovlá­da­nie čo naj­jed­no­duch­šie,” pre­zra­dil vyná­lezca Gra­ham Hawkes. “Je to tak jed­no­du­ché a intu­itívne aj pre úpl­ných začia­toč­ní­kov. Podľa môjho názoru sa naša elek­trická ponorka stane vôbec prvou ponor­kou, ktorú si bude možné pre­na­jať, naprí­klad hodi­novo.” Prvé testy čakajú elek­trickú ponorku tieto týždne na jazere Lake Tahoe v Spo­je­ných štá­toch.

zdroj: setri.sk
Pridať komentár (0)