Táto Pizza Hut kra­bica sa za pár sekúnd pre­mení na pro­jek­tor

Lukáš Timko / 9. júna 2015 / Tools a produktivita

Pizza Hut už nechce byt len oby­čaj­nou donáš­ko­vou služ­bou. Chce sa posta­rať aj o vašu večernú zábavu. S týmto kon­cep­tom pri­šiel reťa­zec v Hong Kongu, kde začali doru­čo­vať pizzu v špe­ciálne navr­hnu­tých kra­bi­ciach, ktoré sa dokážu pre­me­niť na pse­udo fil­mový pro­jek­tor.

Kra­bice navr­hnuté fir­mou Ogilvy Hong Kong majú v pred­nej časti otvor, do kto­rého sa zasadí plas­tická šošovka slú­žiaca ako šošovka pro­jek­tora. Je umiest­nená v uni­kát­nom pizza stol­čeku (tiež nazý­va­nom ochranca pizze), ktorý ju chráni pred doty­kom s vrchom kra­bice. Pizza stol­ček sa následne pou­žije ako sto­jan na váš smartp­hone, ktorý umiest­nite do kra­bice. Potom sa obraz z vašeho disp­leja pre­mietne na najb­liž­šiu stenu.

To však nie je všetko — na výber máte zo šty­roch rôz­nych kra­bíc, pri­čom každá ma na sebe QR code z rôz­nymi fil­mami na stia­hnu­tie — Slice (pre fanú­ši­kov horo­rov), Anchovy Arma­ged­don (pre milov­ní­kov sci-fi), Hot & Ready (určené roman­tic­kým dušiam) a Fully Loaded (pre nad­šen­cov akč­ných fil­mov). Samotná kra­bica ma príz­načný názov “Block­bus­ter Box”.

Na to, aby ste z “pro­jek­tora” niečo vyťa­žili, musíte sa nachá­dzať vo veľmi tma­vej miest­nosti. Avšak ani to vám neza­ručí kva­litný obraz. Neho­vo­riac o tom, že tele­fón sa musí vlo­žiť do kra­bice, ktorá je celá od pizze. Ak sa k tomu predsa len odhod­láte, na scénu nastu­puje otázka zvuku, ktorý, samoz­rejme, nebude naj­lepší. To však nezna­mená, že to nech­ceme vyskú­šať – no najprv sa ale musíme dostať do Hong Kongu.

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)