Táto Wi-Fi vám ochráni vašu domác­nosť!

Kika Besedičová / 12. januára 2015 / Tech a inovácie

Zabez­pe­če­nie domác­nosti či firmy zvy­čajne spo­číva na kame­rách alebo iných optic­kých sen­zo­roch. Vyža­duje odbornú inšta­lá­ciu a drahé sle­do­va­cie zaria­de­nia. Fín­ska spo­loč­nosť Ekin Labs vie dete­ko­vať pohyb v miest­nosti lac­nej­šie. Stačí jej k tomu Wi-Fi sieť spá­ja­júca rou­ter a smartp­hone / tab­let.

Bez­peč­nostné rie­še­nie Hi WiFi, je mobilná apli­ká­cia pre Android, ktorá meria cha­rak­te­ris­tiku bez­drô­to­vého sig­nálu. Ak sa v miest­nosti niečo alebo nie­kto pohy­buje, prí­jem Wi-Fi to ovplyvní a apli­ká­cie spozná, že sa vo vnútri niečo deje.

A nie­len to. Borci z Ekin Labs tvr­dia, že apli­ká­cia sa časom sama učí a bude rozo­zná­vať falošné pop­la­chy od sku­toč­ných. Čiže ak máte domá­cich milá­či­kov cho­dia­cich po byte, tak si na nich čoskoro zvykne.

Je jasné, že “sní­mací” smartp­hone či tab­let bude musieť zostať na jed­nom mieste. Ide­álne tak, aby bol čo naj­ďa­lej od rou­tera. Ak soft­vér niečo zachytí, uží­va­te­ľovi zašle správu na ďal­šie zaria­de­nia. Apli­ká­cia Hi Wi-Fi bude “zadarmo”. Stia­hnu­tie má byť bez­platné, za malý mesačný popla­tok bude účto­vaná samotná služba. Tvor­co­via ju vydajú počas prvého štvrť­roka, potom budeme poznať viac pod­rob­ností. Zatiaľ si môžete zažia­dať o prí­stup na ofi­ciál­nych strán­kach.

Pridať komentár (0)