Taxíky v roku 2030 – rie­še­nie bra­ti­slav­skej dopravy?

Michal Sorkovský / 30. júna 2016 / Tech a inovácie

Sve­tom rezo­nujú infor­má­cie o hneď nie­koľ­kých spô­so­boch pre­pravy budúc­nosti. Je jasné, že tento seg­ment budú tech­no­ló­gie posú­vať stále ďalej a ďalej. Aký to bude mať dopad na jednu z jeho hlav­ných súčastí – taxíky? 

Rok 2030 – medzi mes­tami jazdí nesku­toč­nou rých­los­ťou Hyper­loop, ponad hlavy nám lie­tajú aero­mo­bily a drony nám doru­čujú zásielky s jed­lom priamo na stôl. Veľké sve­tové mestá vymýš­ľajú moderné spô­soby, kto­rými rie­šia prob­lémy pre­pl­ne­ných ciest a Tesla Model 3 je zasta­raná racho­tina, dobrá aku­rát tak do múzea. Aj tak môže vyze­rať svet o 14 rokov. Ako ale bude fun­go­vať hlavné mesto Slo­ven­ska a taxíky v ňom?

Veľa bude závi­sieť od nasle­du­jú­cich fak­to­rov: Množ­stvo ľudí kon­cen­tro­va­ných v meste, pokro­či­losť tech­no­ló­gii, zdroje ener­gie, trhové sprá­va­nie a postoj vlády. Toto všetko ovplyvní fun­go­va­nie Bra­ti­slavy a taxí­kov v nej. Má ale naše hlavné mesto na to napo­dob­niť sve­tové met­ro­poly a prísť s plá­nom, ktorý spraví z taxíku rých­lejší spô­sob pre­pravy a nie len ďal­šie auto v záp­che? Išlo by to, ale budeme musieť začle­niť ino­va­tívne nápady do bež­ného života.

Bratislava_traffic_1

foto: geolocation.ws

Pre budúc­nosť New Yorku exis­tuje kon­cept ciest urče­ných čisto pre taxi. Ten hovorí o masív­nych nadzem­ných mag­ne­tic­kých obchva­toch a ces­tách, po kto­rých by jaz­dili len špe­ciálne upra­vené vozidlá – taxíky. Vieš si pred­sta­viť niečo podobné v Bra­ti­slave? Ťažko. New York je ale mesto, ktoré je v oblasti ino­vá­cií desiatky rokov pred nami (pre prí­klad možno stačí jedno slovo – metro). Napriek tomu by sme však mohli poroz­mýš­ľať nad tým, ako využiť vo svoj pros­pech tech­no­ló­gie a s ich pomo­cou odbre­me­niť pre­mávku.

cf7-0_800

foto: cargocollective.com

Taxíky si pri­tom s tech­no­ló­giami roz­umejú, a to aj tie slo­ven­ské. Stačí sa pozrieť na HopIN, kto­rého apli­ká­cia je už teraz skvelo pre­pra­co­vaný sys­tém. Ponúka člo­veku výber z množ­stva fil­trov (ceny, typ auta, pohla­vie vodiča, to, či sa chce odviesť s faj­čia­rom, alebo nefaj­čia­rom..) či mož­nosť vybrať si kon­krét­neho taxi­kára a priamo cez apli­ká­ciu s ním komu­ni­ko­vať. Apli­ká­cia má tak pre­pra­co­vaný algo­rit­mus, ktorý posiela vodi­čov, že zákaz­ník sa viac nestretne s takým, kto­rého hod­no­til zle, ale dostáva takých, kto­rých hod­no­til pozi­tívne. Je tu teda základ – firmy, ktoré sú schopné ino­vo­vať, no a na tom sa dá sta­vať.

Keď si potom zobe­rieme apli­ká­cie ako Waze, ktoré vodi­čom pomá­hajú vybrať si tú „najs­chod­nej­šiu“ cestu, budúc­nosť sa nezdá byť až taká čierna. Z plá­nov, ktoré chys­tajú v New Yorku si navyše môžeme zobrať jednu vec – budeme brať taxíky ako cel­kom samos­tatný dopravný pros­trie­dok.

Nemys­lím tým to, že musíme vybu­do­vať cel­kom nové cesty špe­ciálne pre taxi, len to, že by si taxík mohol v budúc­nosti nájsť cez mesto vždy „lep­šiu cestu“ ako bežné auto. Ako? Pomo­cou tech­no­ló­gií samoz­rejme, veď v roku 2030 sa prav­de­po­dobne už neba­víme o autách so šofé­rom, ale o auto­nóm­nych vozid­lách. Tie by mohli byť v rámci taxi služby pre­po­jené a auto­ma­ticky medzi sebou zdie­ľať infor­má­cie o aktu­ál­nej cest­nej pre­mávke v jed­not­li­vých čas­tiach mesta.

collage aut

foto: factor-tech.com/theguardian.com

No a keď už sa bavíme o autách bez šoféra – tie by v budúc­nosti pokojne mohli byť užšie ako kla­sické autá (už na auto­nóm­nych autách od Google sa uká­zalo, že tieto vozidlá nemu­sia byť vôbec veľké), keďže bude v inte­ri­éry potrebné miesto pre menej ľudí. Jeden člo­vek by sa potom vedel odviesť cez mesto jed­no­du­cho a rýchlo, a to aj cez zapchaté úseky.

Samoz­rejme, ide len o jednu z alter­na­tív toho, ako môžu taxíky v Bra­ti­slave v budúc­nosti fun­go­vať. Jedno je ale isté – zmena bude musieť prísť, no a takáto by zna­me­nala, že by boli taxíky lac­nej­šie, rých­lej­šie a úplne samos­tatné. Aký je tvoj názor na budúc­nosť taxí­kov?

zdroj titul­nej foto­gra­fie: toxel.com

Pridať komentár (0)