Tes­la Model 3 ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ný!

Dárius Polák / 1. apríla 2016 / Startupy

Opla­ti­lo sa pri­vs­tať si a pozrieť si budúc­nosť naži­vo. To, čo bol kedy­si pre Mus­ka sen a zača­lo nie prá­ve naj­šťast­nej­šie elek­tric­kým road­ste­rom, je dnes sve­to­zná­my, môžem si dovo­liť pove­dať loveb­rand. Naj­väč­ším cie­ľom bolo vytvo­riť maso­vo dostup­né auto pre kaž­dé­ho a to auto je koneč­ne tu.

Pri zapnu­tí stre­a­mu ma tro­chu prek­va­pi­lo, že si to odo mňa vypý­ta­lo kon­takt­né úda­je, a po ich vypl­ne­ní sa ma to rov­no spý­ta­lo, či si chcem Tes­lu rezer­vo­vať :) Pod­ľa toho, čo som videl, som to chcel auto­ma­tic­ky spra­viť.

A čo všet­ko nám teda Musk o novom Mode­li 3 pre­zra­dil?

 • Model 3 bude pod­ľa neho, to naj­lep­šie auto, aké sa bude dať za cenu €31 000 eur kúpiť.
 • z 0 na 100 km/h to zvlád­ne za menej ako 6 sekúnd (“In Tes­la, we don´t make slow cars.”)
 • pri plnom nabi­tí zvlád­ne 215 míľ (346,01 km), pla­tí to pre kaž­dú ver­ziu výba­vy
 • 5-hviez­di­čiek v kaž­dej kate­gó­rii bez­peč­nos­ti (safe­ty first)
 • auto­pi­lot hard­vér” bude štan­dard
 • do auta sa pohodl­ne zmes­tí všet­kých 5 osôb
 • ako model S, bude mať pred­ný aj zadný kufor
 • stre­cha je ako keby, “pokra­ču­jú­ce oken­né sklo”
 • super­char­ger bude štan­dard pre nabí­ja­nie, v súčas­nos­ti ich exis­tu­je 3 608(po celom sve­te) a do kon­ca roka 2017 ich má byť 7 200.
 • v súčas­nos­ti exis­tu­je 215 Tes­la sto­res, do kon­ca roka 2017 ich má byť 441
 • Giga­fac­to­ry bude naj­väč­ším pro­du­cen­tom, vyrá­ba sa už v súčas­nos­ti, a plá­no­va­ná výro­ba je 500 000 áut roč­ne, bude to naj­väč­šia pro­duk­cia lítium-ióno­vých člán­kov a naj­pok­ro­či­lej­ších baté­rií na sve­te.

Pred­sta­ve­nie Mode­lu 3 si vieš pozrieť na ofi­ciál­nej strán­ke Tes­ly.

Prvé dodáv­ky začnú budú­ci rok (Musk v to pev­ne verí :)).

teslaa

foto: teslamotors.com

1

foto: teslamotors.com

d

foto: teslamotors.com

dada

foto: teslamotors.com

img_1961

foto: teslamotors.com

screen-shot-2016-03-31-at-8-55-13-pm

foto: teslamotors.com

Untitled-2

foto: teslamotors.com

Optimized-c

foto: techccrunch.com

Optimized-a

foto: techccrunch.com

Optimized-b

foto: techccrunch.com

1

foto: theverge.com

2

foto: theverge.com

3

foto: theverge.com

5

foto: theverge.com

6

foto: theverge.com

7

foto: theverge.com

8

foto: theverge.com

9

foto: theverge.com

10

foto: theverge.com

zdroj: teslamotors.com, zdroj titul­nej fot­ky: theverge.com

Pridať komentár (0)