Tesla Model 3 ofi­ciálne pred­sta­vený!

Dárius Polák / 1. apríla 2016 / Startupy

Opla­tilo sa pri­vs­tať si a pozrieť si budúc­nosť naživo. To, čo bol kedysi pre Muska sen a začalo nie práve naj­šťast­nej­šie elek­tric­kým road­ste­rom, je dnes sve­to­známy, môžem si dovo­liť pove­dať loveb­rand. Naj­väč­ším cie­ľom bolo vytvo­riť masovo dostupné auto pre kaž­dého a to auto je konečne tu.

Pri zapnutí stre­amu ma tro­chu prek­va­pilo, že si to odo mňa vypý­talo kon­taktné údaje, a po ich vypl­není sa ma to rovno spý­talo, či si chcem Teslu rezer­vo­vať :) Podľa toho, čo som videl, som to chcel auto­ma­ticky spra­viť.

A čo všetko nám teda Musk o novom Modeli 3 pre­zra­dil?

 • Model 3 bude podľa neho, to naj­lep­šie auto, aké sa bude dať za cenu €31 000 eur kúpiť.
 • z 0 na 100 km/h to zvládne za menej ako 6 sekúnd (“In Tesla, we don´t make slow cars.”)
 • pri plnom nabití zvládne 215 míľ (346,01 km), platí to pre každú ver­ziu výbavy
 • 5-hviez­di­čiek v kaž­dej kate­gó­rii bez­peč­nosti (safety first)
 • auto­pi­lot hard­vér” bude štan­dard
 • do auta sa pohodlne zmestí všet­kých 5 osôb
 • ako model S, bude mať predný aj zadný kufor
 • stre­cha je ako keby, “pokra­ču­júce okenné sklo”
 • super­char­ger bude štan­dard pre nabí­ja­nie, v súčas­nosti ich exis­tuje 3 608(po celom svete) a do konca roka 2017 ich má byť 7 200.
 • v súčas­nosti exis­tuje 215 Tesla sto­res, do konca roka 2017 ich má byť 441
 • Giga­fac­tory bude naj­väč­ším pro­du­cen­tom, vyrába sa už v súčas­nosti, a plá­no­vaná výroba je 500 000 áut ročne, bude to naj­väč­šia pro­duk­cia lítium-ióno­vých člán­kov a naj­pok­ro­či­lej­ších baté­rií na svete.

Pred­sta­ve­nie Modelu 3 si vieš pozrieť na ofi­ciál­nej stránke Tesly.

Prvé dodávky začnú budúci rok (Musk v to pevne verí :)).

teslaa

foto: teslamotors.com

1

foto: teslamotors.com

d

foto: teslamotors.com

dada

foto: teslamotors.com

img_1961

foto: teslamotors.com

screen-shot-2016-03-31-at-8-55-13-pm

foto: teslamotors.com

Untitled-2

foto: teslamotors.com

Optimized-c

foto: techccrunch.com

Optimized-a

foto: techccrunch.com

Optimized-b

foto: techccrunch.com

1

foto: theverge.com

2

foto: theverge.com

3

foto: theverge.com

5

foto: theverge.com

6

foto: theverge.com

7

foto: theverge.com

8

foto: theverge.com

9

foto: theverge.com

10

foto: theverge.com

zdroj: teslamotors.com, zdroj titul­nej fotky: theverge.com

Pridať komentár (0)