Tel­gárt­ska sluč­ka: Jed­na z najk­raj­ších tech­nic­kých pamia­tok a sve­to­vá rari­ta, kto­rú náj­de­te v lesoch pod Krá­ľo­vou hoľou

interez.sk / 10. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: panoramio

Jed­na z najk­raj­ších tech­nic­kých pamia­tok, kto­rou sa môže Slo­ven­sko pýšiť sa nachá­dza pod Krá­ľo­vou hoľou. Mno­hí ju pozna­jú aj ako Tel­gárt­sku sluč­ku ale­bo via­dukt Chma­roš­ka. Tel­gárt­sku sluč­ku tvo­rí želez­nič­ný tunel, kto­rý sa nachá­dza pri obci Tel­gárt na tra­ti Čer­ve­ná ska­la – Mar­ge­ca­ny, ale aj kamen­ný most, kto­rý mno­hí vďa­ka svo­jej uni­kát­nej krá­se obdi­vu­jú.

V 30. rokoch bolo spo­je­nie medzi stred­ným a východ­ným Slo­ven­skom nedos­ta­toč­né. Keď­že exis­to­va­la len Košis­ko-bohu­mín­ska želez­ni­ca, zača­la sa výstav­ba nových želez­níc. Medzi nimi bola aj trať z Čer­ve­nej ska­ly do Mar­ge­cian. Stav­ba nebo­la jed­no­du­chá. Všet­ko muse­lo byť veľ­mi dob­re naplá­no­va­né. Stav­ba novej želez­ni­ce sa deli­la na tri čas­ti. Naj­skôr sa mala zre­kon­štru­ovať sta­ni­ca Čer­ve­ná ska­la a vybu­do­vať novo­stav­ba želez­ni­ce z Čer­ve­nej ska­ly do Mníš­ka nad Hnil­com. Dru­há časť pozos­tá­va­la z pre­stav­by želez­ni­ce z Mníš­ka nad Hnil­com do Gel­ni­ce. Posled­nú časť tvo­ri­la pre­stav­ba tra­te z Gel­ni­ce do Mar­ge­cian a samot­ná pre­stav­ba sta­ni­ce v Mar­ge­ca­noch.

Najz­lo­ži­tej­šou čas­ťou pre­stav­by bolo sta­va­nie želez­ni­ce v oko­lí Tel­gár­tu. Keď­že toto údo­lie dis­po­nu­je znač­ným stú­pa­ním, bolo tre­ba vymys­lieť nie­čo, čo by dodr­ža­lo sklo­no­vé pome­ry. Hoci bolo mno­ho nápa­dov na stav­bu, nako­niec zví­ťa­zi­la alter­na­tí­va s uni­kát­nou stav­bou, kto­rá sa dnes nazý­va aj Tel­gárt­ska sluč­ka. Názov je odvo­de­ný od samot­nej stav­by, pre­to­že má tvar sku­toč­nej špi­rá­lo­vej sluč­ky. Je dlhá asi 2,3 km. V nej sa nachá­dza Tel­gárt­sky tunel, kto­rý sa nazý­va aj tunel Kor­ne­la Sto­do­lu. Má 1239,40 m a je naj­dl­h­ším z devia­tich tune­lov, kto­ré sa nachá­dza­jú na tra­ti.

vlaky.net

Pozo­ru­hod­ným tech­nic­kým skvos­tom na tej­to tra­ti je urči­te Chma­roš­ský via­dukt. Je dlhý 113,6 met­ra a 18 met­rov vyso­ký. Svo­jím vzhľa­dom sa urči­te zara­ďu­je medzi tie najk­raj­šie tech­nic­ké pamiat­ky na Slo­ven­sku. Je tvo­re­ný devia­ti­mi kamen­ný­mi oblúk­mi.

Ak si mys­lí­te, že toto je všet­ko, čo vám môže táto želez­nič­ná trať ponúk­nuť, mýli­te sa. Je význam­ná naj­mä tým, že ju tvo­rí 9 tune­lov, 281 mos­to­vých objek­tov, 60 cest­ných nad­jaz­dov a 70 potrub­ných prie­pus­tov. Kvô­li množ­stvu mate­riá­lu, kto­rý sa musel pou­žiť, ale aj polo­hy tra­te, bola stav­ba rea­li­zo­va­ná od roku 1931 do júla 1936. Počas výstav­by sa odo­hra­lo sku­toč­ne veľa uda­los­tí. Trať sa dokon­ca sta­la dejis­kom naj­mo­hut­nej­šie­ho štraj­ku na Slo­ven­sku. Počas toho posled­né­ho, v máji a júni v roku 1935 štraj­ko­va­lo až 6700 robot­ní­kov. Bohu­žiaľ, stav­ba želez­ni­ce si vyžia­da­la aj obe­te na živo­toch. Pri výstav­be zomre­lo šesť robot­ní­kov.

Ak hľa­dá­te skve­lý tip na výlet, Tel­gárt­ska sluč­ka sa vám bude urči­te páčiť. Má oso­bi­tú krá­su a jej tech­nic­ké pre­ve­de­nie je naozaj­st­ným uni­ká­tom.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)