Ten­to chla­pík spl­nil sen všet­kých mužov sve­ta!

Martin Bohunický / 26. novembra 2015 / Tech a inovácie

Nie som fanú­šik Star Wars a celý ten hype oko­lo blí­žia­cej sa sed­mič­ky ma nejak míňa.

Ale toto? Toto je tá naj­lep­šia vec, akú som kedy videl. Poze­ral som to video asi pár sekúnd a nechá­pal som. Videl som mno­ho upra­ve­ných dro­nov, vrá­ta­ne tých chla­pí­kov, čo ich dopĺňa­li mŕt­vy­mi zvie­ra­ta­mi, ale toto je tá naj­väč­šia bom­ba. Spe­e­der Bike. A Stormt­ro­oper na jeho chrb­te. Scé­na z “Return Of The Jedi” v reál­nom sve­te.

Celú sran­du má na sve­do­mí Adam Woodworth, kto­rý ju zostro­jil z malé­ho dro­na a 16 rokov sta­rej hrač­ky od Hasb­ro. Ten sa okrem iné­ho pode­lil aj o kon­krét­ny a detail­ný postup, ako túto hrač­ku vyro­bil. Vrá­ta­ne toho, ako doká­zal rela­tív­ne nevý­kon­né­ho dro­na zabez­pe­čiť tak, aby ťaž­kú hrač­ku unie­sol. Jedi­né čo chý­ba je kame­ra na hel­me, aby sme moh­li vidieť zábe­ry z pohľa­du prvej oso­by. Moment..

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)