Tento chla­pík spl­nil sen všet­kých mužov sveta!

Martin Bohunický / 26. novembra 2015 / Tech a inovácie

Nie som fanú­šik Star Wars a celý ten hype okolo blí­žia­cej sa sed­mičky ma nejak míňa.

Ale toto? Toto je tá naj­lep­šia vec, akú som kedy videl. Poze­ral som to video asi pár sekúnd a nechá­pal som. Videl som mnoho upra­ve­ných dro­nov, vrá­tane tých chla­pí­kov, čo ich dopĺňali mŕt­vymi zvie­ra­tami, ale toto je tá naj­väč­šia bomba. Spe­e­der Bike. A Stormt­ro­oper na jeho chrbte. Scéna z “Return Of The Jedi” v reál­nom svete.

Celú srandu má na sve­domí Adam Woodworth, ktorý ju zostro­jil z malého drona a 16 rokov sta­rej hračky od Hasbro. Ten sa okrem iného pode­lil aj o kon­krétny a detailný postup, ako túto hračku vyro­bil. Vrá­tane toho, ako doká­zal rela­tívne nevý­kon­ného drona zabez­pe­čiť tak, aby ťažkú hračku unie­sol. Jediné čo chýba je kamera na helme, aby sme mohli vidieť zábery z pohľadu prvej osoby. Moment..

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)