Tento elek­trický auto­bus môže spô­so­biť revo­lú­ciu v hro­mad­nej doprave

Rudolf Nečas / 8. októbra 2015 / Tools a produktivita

Elek­trické autá sú možno viac sexy, ale bývalý zamest­na­nec Tesly – Ryan Popple je pred­sved­čený, že elek­trické auto­busy sú zau­jí­ma­vej­šie.

Pro­terra — tak sa volá star­tup, za ktorý je Popple zod­po­vedný, vyro­bil elek­trický auto­bus, ktorý v posled­nom teste pre­šiel 258 míľ (415 kilo­met­rov) na jedno nabi­tie. To je viac ako prejde väč­šina malých elek­tric­kých áut a tiež viac, než koľko najazdí bežný mest­ský auto­bus za deň.

To zna­mená, že je pri­pra­vený nahra­diť obrov­ské množ­stvo die­se­lo­vých auto­bu­sov, ktoré zne­čis­ťujú ovzdu­šie uhli­či­tanmi, sadzami a kar­ci­no­génmi ako je naprí­klad arzén. Pre­tože tento auto­bus ušetrí na palive, je postu­pom času lac­nejší než iné alter­na­tívy vrá­tane hyb­rid­ných die­se­lo­vých auto­bu­sov alebo tých, ktoré jaz­dia na CNG. A je to niečo, čo môže pou­žiť každý, takže pri­náša naj­nov­šie alter­na­tívne mož­nosti pre­pravy pre širokú verej­nosť.

Hovo­ríme o tech­no­ló­gií, ktorá pohá­ňala špor­tové autá za 100 000 dolá­rov a my ju teraz dávame do naj­do­stup­nej­šieho doprav­ného pros­triedku,“ vraví Popple.

Podobne ako Tesla, Pro­terra si sama navrhla svoje vozidlo od základu. „Mys­lím, že je dôle­žité pre­sek­núť väzby so sta­rými tech­no­ló­giami,“ hovorí. „Keď svojmu tímu inži­nie­rov poviete, že jedno ypra­vi­diel, kto­rých sa musia držať je, aby pou­žili všetky staré časti čo sú na sklade, dosta­nete z toho veľmi zlý pro­dukt.“

Pre­tože elek­trické vozidlá v pod­state fun­gujú inak, než tie, ktoré využí­vajú naftu alebo ben­zín, staré návrhy nedá­vajú zmy­sel. Motor už nie je tou naj­ťaž­šou čas­ťou a nemu­síte sa trá­piť kam umiest­niť nádrž s hor­ľa­vým pali­vom. Nové časti ako naprí­klad baté­rie musia byť namon­to­vané na iných mies­tach.

Nie­ktoré nové časti, ktoré sú opti­ma­li­zo­vané pre elek­trický pohon majú aj nie­koľko ďal­ších výhod. Auto­bus je vyro­bený z kar­bó­no­vých vlá­kien takže je veľmi ľahký a vďaka tomu môžu byť ľah­šie aj baté­rie. Inak pove­dané, ľah­šiemu auto­busu stačí men­šia kapa­cita baté­rií na rov­naký dojazd. Jed­no­du­ché. Keďže nie je vyro­bený z kovu tak ani nehr­dza­vie a vydrží tak dlh­šie v pre­vádzke. Váha je rov­no­mer­nej­šie roz­lo­žená a tak auto­bus lep­šie zrých­ľuje a zatáča.

Skorší model tohto auto­busu, navr­hnutý pre letiská a iné krátke trasy pre­šiel na jedno nabi­tie len 30 míľ (48 kilo­met­rov). Vďaka špe­ciál­nej baté­rií sa však nabil len za 10 minút. Nová ver­zia pou­žíva pre dlhý dojazd rov­nakú tech­no­ló­giu ako Tesla.

Pri posled­nom teste spo­loč­nosť dúfala, že auto­bus na dráhe prejde na jedno nabi­tie 200 míľ (321 kilo­met­rov). V sku­toč­nosti však vydr­žal jaz­diť ešte ďal­ších 50 míľ (80 kilo­met­rov) a tvor­co­via hovo­ria, že sa to ešte zlepší. „Ďalší míľ­nik, ktorý zdo­láme je podľa mňa 300 míľ (482 kilo­met­rov),“ hovorí Popple. V reál­nych pod­mien­kach – plný ces­tu­jú­cich, na hor­ších ces­tách a v rôz­nom počasí to nebude až toľko. Stačí však dojazd 130 míľ (209 kilo­met­rov) na pokry­tie bež­nej jazdy auto­busu. Auto­bus sa potom môže nabí­jať v noci. Je navr­hnutý tak aby sa dal pri­po­jiť k nabí­ja­cím sta­ni­ciam, ktoré už sú vybu­do­vané v nie­kto­rých mes­tách.

Ako sa budú časom vylep­šo­vať baté­rie, mestá môžu nahra­diť stá­va­júce nov­šími. Prvé auto­busy budú jaz­diť pre spo­loč­nosť Foot­hill Transit v Juž­nej Kali­for­nii. O päť alebo šesť rokov neskôr, keď bude potrebné vyme­niť baté­rie, náh­radné možno budú posky­to­vať o 100 míľ (160 kilo­met­rov) dlhší dojazd.

Časom by tak tieto auto­busy mohli nahra­diť všetky so spa­ľo­va­cími motormi. „Nie­ktoré spo­loč­nosti vyrá­ba­júce die­se­lové auto­busy vyro­bia 50 auto­bu­sov týž­denne. Na také číslo sa môžeme dostať. Tesla začí­nala s výro­bou pár áut týž­denne a v súčas­nosti vyrá­bajú 200 áut denne. Vieme, že tech­no­lo­gické spo­loč­nosti sa môžu roz­ras­tať rých­lej­šie než by kto­koľ­vek čakal,“ dodáva Popple. 

zdroj: fastcoexist.com
Pridať komentár (0)