Ten­to izra­el­ský star­tup vyro­bil baté­riu, kto­rá doká­že nabiť elek­tro­mo­bil za rekord­ných 5 minút

Simona Hanzelová / 16. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: network.bellona.org

Izra­el­ský tech­no­lo­gic­ký star­tup Sto­re­Dot má na kon­te už via­ce­ro zau­jí­ma­vých vecí, ale to čo pred­vie­dol na výsta­ve CUBE Tech Fair v Ber­lí­ne sa zrej­me zapí­še do dejín.

Spo­loč­nosť pred­sta­vi­la svo­ju novú tech­no­ló­giu Flash­Bat­te­ry, vďa­ka kto­rej bude mož­né nabiť elek­tro­mo­bil v rekord­ne krát­kom čase — 5 minút.

Baté­ria neob­sa­hu­je tra­dič­nú lítium-ióno­vú vrstvu, ale je pokry­tá vrstvou nano­ma­te­riá­lov a paten­to­va­ných orga­nic­kých zlú­če­nín na pod­po­ru ultra rých­le­ho nabí­ja­nia.

Kým súčas­né baté­ri­ové sys­té­my sa zame­ria­va­jú na lep­ší kilo­met­ro­vý výkon, Flash­Bat­te­ry sta­via do pop­re­dia pre­dov­šet­kým rých­losť nabí­ja­nia. A to je nie­čo, na čo sa zame­ria­va iba mini­mum výrob­cov. Naprí­klad, nabí­ja­cím sta­ni­ciam Tes­ly zabe­rie plné nabi­tie až 75 minút.

Rých­le nabí­ja­nie je chý­ba­jú­ci člá­nok potreb­ný na to, aby boli elek­tro­mo­bi­ly vša­dep­rí­tom­né,” vyhlá­sil Dr. Doron Myers­dorf, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nos­ti Sto­re­Dot. „Súčas­né dostup­né baté­ri­ové tech­no­ló­gie vyža­du­jú dlhý čas nabí­ja­nia čo spô­so­bu­je, že elek­tro­dop­ra­va je pre širo­kú verej­nosť nepos­ta­ču­jú­ca. Skú­ma­me mož­nos­ti, kto­ré nám pomô­žu pod­po­riť výrob­ný pro­ces v Ázii a čo naj­skôr dosiah­nuť maso­vú pro­duk­ciu.”

Sto­re­Dot záro­veň sľu­bu­je, že Flash­Bat­te­ry je bez­peč­nej­šia než súčas­né baté­rie pou­ží­va­né v elek­tro­mo­bi­loch, pre­to­že nie je hor­ľa­vá a má vyš­šiu tep­lo­tu spa­ľo­va­nia. Ak je to prav­da, je to skve­lá sprá­va.

Spo­loč­nosť oča­ká­va, že sa jej baté­rie dosta­nú na trh v prie­be­hu najb­liž­ších troch rokov.

zdroj člán­ku: thenextweb.com

Pridať komentár (0)